HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Obertura de consulta pública del projecte de reglament per a la concessió de distincions honorífiques del Consell Agrari Municipal
30 novembre, 2020

L’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i de l’Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de València, considera convenient i necessari la redacció d’una disposició de caràcter general, que incloga la regulació de la concessió de les distincions honorífiques de Llaurador i Llauradora Exemplars i l’Alta Distinció del Consell Agrari Municipal.

Termini de presentació de suggeriments o observacions:

des del dia 1 fins al dia 30 de desembre de 2020

D’acord amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte i amb la finalitat de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, es requerix la substanciació d’una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, per a recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment del precepte esmentat, s’obri consulta pública sobre la iniciativa reglamentària per a l’aprovació del Reglament regulador de la concessió de les distincions honorífiques de Llaurador i Llauradora Exemplars i l’Alta Distinció del Consell Agrari Municipal, per un termini de 20 dies, a comptar de l’endemà a la publicació en la pàgina web del Consell Agrari Municipal de València (https://valencia.consellagrari.com/es/) i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de València, a fi de recaptar l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els suggeriments o observacions que s’hagen de formular, han de presentar-se en el termini indicat adreçades al Consell Agrari Municipal de València, assenyalant de manera expressa que es referixen a la «Consulta pública sobre el Reglament regulador de de la concessió de les distincions honorífiques de Llaurador i Llauradora Exemplars i l’Alta Distinció del Consell Agrari Municipal», i la presentació pot realitzar-se a través del Registre d’entrada o per correu electrònic adreçat al compte consellagrari@valencia.es amb la identificació de nom, cognoms o raó social, i número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar-ne la identitat.

Projecte de reglament per a la concessió de distincions honorífiques del Consell Agrari Municipal