HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Rebaixa de mòduls de l’IRPF 2018 de les activitats agrícoles i ramaderes
30 maig, 2019

El Boletín Oficial del Estado (BOE) d’aquest 30 d’abril va publicar l’Ordre HAC/485/2019, de 12 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018, els índexs de rendiment net (mòduls) aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. El MAPA estima que el conjunt de les reduccions de mòduls podria arribar a implicar una rebaixa de la base imposable d’aproximadament 204 milions d’euros.

Text de l’Ordre d’Hisenda:

Ordre HAC/485/2019 sobre rebaixa de mòduls IRPF)

Algunes organitzacions consideren que aquestes xifres no són suficients i que no acullen totes les particularitats patides pels agricultors i ramaders. Algunes d’elles, com la UCCL, demanen que el MAPA modifique el mètode de càlcul de les pèrdues i danys en tots dos sectors.

El Ministeri d’Agricultura ha emés informe, que trasllada com a proposta al Ministeri d’Hisenda, pel qual es va posar de manifest que durant 2018 es van produir circumstàncies excepcionals en el desenvolupament d’activitats agràries, que aconsellaven reduir els índexs de rendiment net (mòduls) aplicables en 2018 per tals activitats agrícoles i ramaderes afectades, localitzades en determinades zones geogràfiques (CC.AA., comarques, municipis…), que s’inclouen en l’annex de l’Ordre ministerial que s’adjunta. En general, segons el MAPA, la proposta que realitza reflecteix les peticions que, al seu torn, es realitzen a aquest departament des de les comunitats autònomes.

Segons el MAPA, «els efectes d’altres adversitats climàtiques sobre els cultius en 2018, com l’excés d’humitat en determinades èpoques de l’any o els episodis de fred, que van tindre lloc en els primers mesos d’aquest, també es veuen reflectits en les propostes de rebaixa de mòduls per a aquells municipis en què aqueixa adversitat va tindre incidència.