HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA)
22 febrer, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Sol·licitud d’inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA)

Objecte del tràmit

Establir el procediment de notificació dels titulars d’explotacions agrícoles per a complir les seues obligacions en matèria d’higiene dels productes alimentaris en la producció primària agrícola a l’efecte de la seua inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).
S’aplica a les explotacions agràries que realitzen l’activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les persones físiques o jurídiques, titulars de l’explotació agrària que exercisquen la seua activitat agrícola amb superfície ubicada, totalment o parcialment, en el territori de la Comunitat Valènciana. No es consideraran afectats per aquesta obligació els titulars que destinen íntegrament la seua producció al consum domèstic privat.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació serà anualment en el mateix període en què es presenten les sol·licituds úniques d’ajuda de la política agrícola comuna (PAC).

Les explotacions agrícoles de nova constitució han d’inscriure’s dins del mes següent a l’inici de la seua activitat.

Les explotacions agrícoles que abandonen l’activitat hauran, igualment, de notificar aquesta situació dins del mes següent al cessament de la seua activitat.

On s’ha d’anar?

Presencial

– Els titulars d’explotacions agràries que s’acullen al règim d’ajudes de la sol·licitud única tindran la consideració de notificació per a inscripció en el REGEPA. La manera de sol·licitar-les està descrita en l’URL següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=600.

– Els titulars que no s’acullen al règim d’ajudes podran dirigir-se als registres següents:

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l’interessat que ho esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’haja realitzat l’esmena.

I, preferentment, a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria d’agricultura i a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
46018 València
Tel: 961247382
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17572

Què s’ha de presentar?

Els titulars d’explotacions agràries que s’acullen al règim d’ajudes de la sol·licitud única tindran la consideració de notificació per a inscripció en el REGEPA i presentaran la documentació amb el procediment específic de sol·licitud única, que es descriu en l’URL següent:
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=600.

Els titulars d’explotacions agràries que no opten pel règim d’ajudes de la sol·licitud única, han d’aportar la informació que es descriu en l’imprés associat a aquest procediment que ha d’omplir-se en tots els seus apartats i ha d’estar signada pel titular de l’explotació o la persona degudament autoritzada per aquest respecte d’això. En tot cas, quan el sol·licitant actue a través de representant, aquest haurà d’acreditar per qualsevol mitjà vàlid en dret tal condició en el moment de presentar la seua sol·licitud, així com consignar en la sol·licitud les seues dades personals.

La presentació de la sol·licitud ha d’incloure una relació de parcel·les o recintes SIGPAC que componen l’explotació i que constituirà una declaració responsable del fet que els recintes declarats en la seua sol·licitud figuren en el registre SIGPAC, sistema regulat en l’article 18 del Reglament (CE) núm. 73/2009 i en el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

L’òrgan instructor podrà requerir d’ofici als sol·licitants tots els aclariments i les ampliacions d’informació i documents que siguen necessaris per a l’adequada tramitació i resolució del procediment i, en general, totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de considerar-se complida la seua obligació. Així mateix, l’òrgan encarregat de la tramitació podrà requerir al sol·licitant la documentació complementària que resulte necessària en cada cas concret, sense perjudici d’allò que estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Impresos associats

[ANNEX I – II] SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE LA CV (REGEPA-CV)

Com sol·licitar-ho?

Passos

– La Conselleria competent en matèria d’Agricultura i dins d’aquesta, la secretaria autonòmica amb competències en matèria de política agrícola comuna serà l’òrgan competent a què estarà adscrita la gestió del REGEPA.

– La secretaria autonòmica amb competències en matèria de política agrícola comuna inscriurà les explotacions agrícoles en el Registre General de la Producció Agrícola de la Comunitat Valènciana i els assignarà un codi per a garantir-ne la identificació.

Recursos que procedixen contra la resolució

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17572

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l’URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17572.

Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant o el seu representant legal hauran de disposar de sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrónica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Inici

Informació complementària

DECLARACIONS DE SUPERFÍCIES COINCIDENTS

– En aquells casos en què es comprove l’existència d’una coincidència en la declaració de superfícies dins d’una parcel·la per diferents sol·licitants i en els supòsits en què una parcel·la siga declarada en diverses sol·licituds, es requerirà als dos declarants que acrediten documentalment a qui correspon la disponibilitat d’aquesta. En la notificació se’ls informarà que els assisteix el dret per a accedir a l’expedient en què s’ha declarat la superfície coincident.

– Es considerarà que el sol·licitant té la disponibilitat quan:

a) Directament, atenga el requeriment dins del termini i aconseguisca acreditar-ne documentalment la disponibilitat.

b) Indirectament, quan no havent acreditat directament la disponibilitat, l’altre declarant aporte un document en què manifeste que no li correspon la disponibilitat de la superfície coincident.

– Quan no s’acredite la disponibilitat per cap dels sol·licitants, la superfície coincident no es considerarà superfície determinada.

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre 13/2015, de 16 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’estableix el procediment administratiu d’inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) (DOCV núm. 7503, de 13/04/2015).
– Correcció d’errors de l’Ordre 13/2015, de 16 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’estableix el procediment administratiu d’inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) (DOCV núm. 7527, de 18/05/2015)
– Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola. (BOE núm. 24, de 28/01/2015).
– Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.
– CORRECCIÓ d’errors del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

Llistat de normativa

Vegeu el Reial decret 9/2015, de 16 de gener

Vegeu l’Ordre 13/2015, de 16 de març

Vegeu la correcció d’errors de l’Ordre 13/2015

Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

Vegeu la Correcció d’errors del Decret 201/2017, de 15 de desembre

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17572