HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.
8 gener, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes per a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenrotllament de projectes de creació i modernització de les empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d’inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d’adquisició de la propietat dels béns específicament afectes la realització de l’objecte social de l’entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Vegeu el detall de les inversions objecte d’estes ajudes en l’apartat ‘Informació complementària’ d’este tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1.- Podran sol·licitar estes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent):
– Les cooperatives i les societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball en els 36 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i hauran de resultar necessàries per a la seua posada en funcionament o ampliació, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
– Les cooperatives amb persones sòcies treballadores o de treball i les societats laborals que, en el mateix període de 36 mesos, acrediten un increment net del nombre de persones treballadores no socies amb contracte indefinit, sempre que els contractes corresponents a dites treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d’ajuda.

2.- No obstant això, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l’article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Requeriments

* REQUISITS GENERALS:

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d’estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S’entendrà com a data d’inscripció la de l’assentament de la presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l’assentament.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions.

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valènciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

* REQUISITS ESPECÍFICS:

Les cooperatives i societats laborals beneficiàries d’estes ajudes no podran dissoldre’s, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa o societat laboral durant els terminis de manteniment de la inversió a què es referix l’article 16 de l’Orde 23/2016, de 27 d’octubre (per la qual s’establixen les bases reguladores d’estes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d’adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, el termini anterior serà de tres anys.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1.- QUANTIA

– L’import de la subvenció es determinarà per mitjà de l’aplicació d’un percentatge sobre l’import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga sobrepassar-se cap dels límits següents:
a) El 50% del cost d’adquisició dels actius.
b) El 30% per a les inversions en immobles.
c) El 10% en el cas que es destine exclusivament a la inversió en terrenys.

– En tot cas, la subvenció només podrà concedir-se a les empreses que hagen acreditat un increment net, produït en els últims 36 mesos previs a la data de la sol·licitud, bé del nombre dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball, bé del nombre de les persones treballadores amb contracte indefinit el contracte de treball de la qual siga de data anterior en tres o més mesos a la data de la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.

– La quantia d’esta ajuda quedarà limitada a un màxim de 15.000 euros per cada un dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball que hagen incrementat la plantilla de l’empresa i a un màxim de 5.000 euros per cada un dels llocs de treball incrementats que corresponguen a contractes laborals indefinits amb persones no sòcies, de les característiques exigides en el paràgraf precedent; sempre que, en ambdós casos, es tracte d’ocupacions a temps complet. Si la jornada de treball és a temps parcial, es reduiran proporcionalment les xifres màximes anteriors, i s’estimarà que la jornada a temps complet equival a 40 hores setmanals.

2.- LÍMITS

– L’import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l’activitat a desenrotllar per l’entitat beneficiària.

– D’acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d’ajudes, l’import total haurà de respectar els límits fixats pels règims d’ajudes en què s’emparen.

– Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l’Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d’autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l’Ordre 23/2016.

3.- JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

3.1. La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l’actuació per a la qual es va concedir.

3.2. Tractant-se de subvencions a la inversió:
– Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d’aportar, en el termini que s’indique en la resolució de concessió de l’ajuda, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10.1, 16 (apartats 11, 12 i 13) i 20.2.b) de l’Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en eixa resolució, el compte justificatiu corresponent, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’article 72 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a este efecte.
– D’acord amb l’apartat 5 de l’article 10 de l’Ordre 23/2016, s’admetrà la justificació corresponent d’esta subvenció fins al segon divendres del mes de novembre, inclusivament.
*NOTA: d’acord amb la corresponent Resolució de convocatòria, per al exercici 2018, la justificació d’estes ajudes es podrà presentar FINS AL dia 16 de NOVEMBRE de 2018, inclusivament.
3.3. En general, per a la justificació de l’ajuda haurà d’atendre’s, a més, a tot el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Per a l’exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria (que s’ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de MARÇ de 2018, inclusivament, EXCEPTE les destinades a les OBRES a què es referix l’article 16.4 b) de l’Ordre 23/2016, per a les que es podran presentar sol·licituds FINS AL 28 de FEBRER de 2018, inclusivament.

Què s’ha de presentar?

1 – SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

1.1. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes i la resta de documentació requerida, ha d’atendre’s al que es preveu en l’apartat d’este tràmit denominat ‘Com es tramita telemàticament? – Informació de tramitació’.

1.2. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d’ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. Als efectes de verificar l’observança d’este requisit, la sol·licitud individualitzarà l’objecte en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, classe i nombre dels béns o elements en què la subvenció haja de concretar-se i l’import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s’acompanyarà, també, amb una breu descripció d’estos i d’una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb allò que disposa l’article 16 de l’Ordre 23/2016.
Així mateix, quan s’escaiga, s’acompanyarà amb la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat ni prèviament matriculats. L’incompliment d’estes formalitats donarà lloc a l’arxivament o denegació de la sol·licitud, segons corresponga.
La mera formulació d’un projecte tècnic no es considerarà, a estos efectes, com a inici de l’execució d’un projecte d’inversió.

2 – DOCUMENTACIÓ que ha d’adjuntar-se a la sol·licitud i l’annex:

– Sempre que les bases reguladores de la concessió d’estes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016, de 27 d’octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l’específica, es presentarà acompanyada d’una còpia prèviament compulsada.

– En el cas que els documents adjunts a la sol·licitud d’estes ajudes ja estiguen en poder d’algun òrgan de l’Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d’això en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

– Llevat que una altra cosa es determine en les esmentades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre’s tant en l’apartat “Impresos associats” d’este tràmit de la Guia PROP, com en l’apartat dedicat a les concretes ajudes de què es tracte, dins de l’adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

– A més de la documentació (general i específica) requerida, l’Administració podrà requerir de l’entitat sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1 – DOCUMENTACIÓ GENERAL

– Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d’identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l’entitat, a la qual s’adjuntaran els estatuts vigents.

c) Document nacional d’identitat de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l’empresa sol·licitant, si no ha autoritzat a l’òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació de la identitat de les dites persones.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l’entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l’Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d’una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s’haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure’s conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l’entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d’una altra índole que vinguen imposades a l’entitat sol·licitant per la legislació específica d’aplicació a esta, segons es tracte d’una cooperativa o d’una societat laboral. Expressament es farà constar que l’entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d’altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d’estos o que ha obtingut l’oportuna autorització per l’excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l’article 5 de l’Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l’activitat objecte de la subvenció, que haurà d’arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d’entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l’Ordre 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d’ompliment d’algun dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social als efectes de ser beneficiari de subvencions públiques, la vigència de la qual s’estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la seua presentació.
En la sol·licitud de subvenció l’entitat sol·licitant podrà autoritzar l’òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, referits al compliment d’obligacions tributàries i compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, respectivament, i en este cas el sol·licitant no haurà d’aportar la corresponent certificació. No obstant el sol·licitant podrà no autoritzar-ho, llavors haurà d’aportar la certificació en els termes que preveu el reglament esmentat.

– Sense perjuí d’allò que s’ha expressat en l’anterior paràgraf, en el cas en què l’entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en l’especial que, si és el cas, corresponga, l’empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l’entitat no figura inscrita com a ocupadora.
– Les entitats que gaudisquen d’alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l’esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l’esmentada exempció. De la mateixa manera, s’acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s’estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.
i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d’efectuar-se segons el que disposa l’apartat 7 de l’esmentat article, segons el model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

k) Quan l’import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit d’adquisició d’edificis o terrenys, subministrament de béns d’equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d’acompanyar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l’entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que el subministren o presten. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

l) De conformitat amb allò que s’ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l’exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració de ajudes de minimis”).
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) número 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2 – DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades, a més, amb la documentació específica d’este tipus d’ajudes següent:

a) Una memòria econòmica del projecte.

b) El pressupost de la inversió.

c) El pla de finançament.

d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament, ampliació o incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions a la cooperativa o societat laboral.

e) El balanç (amb l’actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l’entitat siga de nova creació, i en este cas presentarà els formulats des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent.

f) Així mateix haurà d’acreditar-se, per mitjà d’una certificació referida als llibres de socis, o per mitjà d’una certificació de vida laboral corresponent a l’empresa sol·licitant, l’increment net, en els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, del nombre dels llocs de treball creats per l’empresa, per a persones sòcies treballadores o de treball i per a persones treballadores indefinides no sòcies, on s’indique les que ho siguen a temps complet i les que es cobrisquen per mitjà de treball a temps parcial. En este últim cas, s’especificarà la duració de la jornada setmanal corresponent. A este efecte, s’adjuntarà l’informe de vida laboral de les persones sòcies o treballadores no sòcies la relació sociolaboral o laboral de les quals haja variat en el període referit.

g) En les sol·licituds de subvenció a la inversió, les factures proforma o pressupostos s’acompanyaran, quan així ho requerisca la naturalesa de l’actuació subvencionable, amb el projecte tècnic per al seu informe per l’oficina de supervisió de projectes, tal com establix l’article 164.h) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Empresarial i de Subvencions.

h) Quan la inversió es materialitze en obra civil, el pressupost estarà convenientment detallat, i s’acompanyarà amb un programa d’actuació, on s’indique expressament les dates previstes d’inici i finalització de les obres, el grau d’execució i els imports a què ascendirà l’execució de l’obra en cada un dels exercicis per als quals se sol·licita la subvenció, tenint en compte el termini màxim de justificació establit en l’article 10.5 de l’Ordre 23/2016.

i) De la mateixa manera s’aportarà, si és el cas, la documentació acreditativa de l’expedient de regulació d’ocupació o la jubilació de l’empresari individual, quan l’expedient o la resolució haja de dependre o considerar les dites circumstàncies.

Impresos associats

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIONS

[SOLINV] ANNEX I. SUPORT A LA INVERSIÓ

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MINV] MEMÒRIA INVERSIÓ

[RELFACTFI] SUPORT A LA INVERSIÓ. RELACIÓ DE FACTURES PROFORMA O PRESSUPOST

[DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

Com sol·licitar-ho?

Passos

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l’obtenció d’estes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d’estes subvencions:
– Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
– S’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (DOGV).
– La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció general competent en matèria de foment de l’economia social de l’esmentada conselleria.

3.- ESMENA
– Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l’Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s’hi adjunte la documentació que haja d’adjuntar-se a a la sol·licitud, d’acord amb l’Ordre 23/2016, es requerirà l’interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s’haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l’esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
– L’esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
– Una vegada efectuat l’examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l’òrgan col·legiat previst en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l’article 5 de l’Ordre 23/2016 i amb les normes per a l’aplicació d’eixos criteris de valoració del capítol III d’esta ordre.

5.- Excepcionalment, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l’esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social.
No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l’economia social de l’esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d’este tipus d’ajudes de suport a la inversió realitzada per cooperatives de treball associat i societats laborals. Així mateix se li delega la facultat d’acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com la d’aprovar el Pla de Control relatiu a les esmentades subvencions.
– La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n’hi ha.
– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre 23/2016.
– Transcorregut el termini anterior sense que s’haja dictat i notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valènciana, i d’acord amb el que disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
– Les resolucions que es dicten a l’empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, si l’acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l’endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà d’aquell en què es produïsca l’acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=329

Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l’obtenció d’estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l’enllaç directe del qual acaba d’indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d’utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
– En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit)
– Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Clicant en l’enllaç directe que acaba d’indicar-se o en l’enllaç “Tramitar amb certificat” (que figura en color roig a l’inici d’este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d’adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

– És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

– IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d’incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l’autoritat certificadora de la Comunitat Valènciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d’això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

– En este tràmit de la Guia Prop:

* En l’apartat denominat “Quina documentació s’ha de presentar?” apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

* Y en l’apartat “Impresos Associats” (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d’eixos documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

Inici

Informació complementària

* INVERSIONS SUBVENCIONABLES

1. Només seran subvencionables les inversions quan s’acredite que contribuïxen a la creació de cooperatives o societats laborals o a la seua consolidació o millora de la competitivitat.

2. Les inversions hauran de consistir en els actius següents:
a) Terrenys.
b) Edificis ja construïts.
c) Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
d) Equips per a la producció consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge.
e) Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de servicis.
f) Vehicles industrials no matriculats amb anterioritat, a excepció dels vehicles tot terreny, que no seran subvencionables.
g) Obres de construcció, millora, condicionament o reforma d’immobles, de propietat de l’entitat sol·licitant.
Les obres també podran realitzar-se en immobles sobre els quals la sol·licitant siga titular d’un dret de superfície, concessió o un altre dret real, que l’autoritze a disfrutar de l’immoble per un termini igual o superior a deu anys, a comptar de la data de sol·licitud de l’ajuda, o en immobles sobre els quals haja concertat com a arrendatari un lloguer pel mateix termini o superior, sempre que este dret real o arrendament figure inscrit en el Registre de la Propietat en la data de sol·licitud de la subvenció.

3. Així mateix, també serà subvencionable l’adquisició d’actius fixos, nous o usats, vinculats directament a un establiment, quan este establiment haja tancat, o ho haguera fet de no haver sigut adquirit, en els supòsits següents:
a) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s’haja constituït per persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació en l’empresa titular de l’esmentat establiment.
b) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s’haja constituït per treballadors afectats per jubilacions d’empresaris individuals titulars dels esmentats establiments.
c) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària haja integrat treballadors procedents de l’empresa en crisi els actius del qual es pretenen adquirir.

4. Els costos d’adquisició d’estos béns usats seran subvencionables en el cas de l’apartat anterior i sempre que complisquen, a més, els requisits següents:
1r. Que conste una declaració del venedor sobre l’origen dels béns i també que no han sigut objecte de cap subvenció nacional o comunitària, i
2n. Que el preu no siga superior al valor de mercat, i que siga inferior al cost dels béns nous semblants. Estos extrems s’acreditaran per mitjà de certificació d’un taxador independent.

5. En cap cas seran subvencionables les inversions excloses en l’apartat 7 de l’article 16 de l’Ordre 23/2016.

6. L’aportació del beneficiari al finançament de les inversions ha de ser, com a mínim, del 25%, i s’entén que el dit percentatge del cost de la inversió no pot beneficiar-se d’ajuda pública.

7. La inversió objecte de la subvenció haurà de mantindre’s durant un període mínim de tres o cinc anys en l’establiment per al qual es concedisca, excepte béns amortitzables amb període inferior, segons s’establix en l’article 9.1.g de l’Ordre 23/2016. Si és el cas, els béns en que es concrete la inversió, estaran sotmesos al que disposa l’article 31 apartats 4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8. La inversió en terrenys, edificis o en obres o instal·lacions tècniques eestos, haurà de mantindre’s durant un període no inferior a sis anys.

9. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d’ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

10. S’exigirà una inversió subvencionable no inferior a 2.000 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades, i es considerarà per a determinar el cost subvencionable únicament els béns el cost unitari d’adquisició dels quals, excedisca de 200 euros o que, sent de cost unitari inferior, siguen facturats en número tal que el seu import conjunt, pel corresponent concepte, siga superior a la dita xifra.

* GASTOS SUBVENCIONABLES

– Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que s’hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l’article 10 de l’Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l’article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s’acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per esta.
– Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris, no podran superar el valor de mercat i hauran de ser justificats per mitjà de factures originals totalment pagades, certificacions d’obra, si és el cas, o altres documents comptables de valor probatori equivalent. En general, per a la justificació haurà d’atendre’s, a més, a tot el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Criteris de valoració

1.- Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l’import de les subvencions es tindrà en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ següents:

a) Creació d’ocupació indefinida per a persones sòcies, generada en els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, amb especial consideració de l’ocupació de dones.
b) Implementació de polítiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones i participació de dones en els òrgans de direcció i administració de la sol·licitant.
c) Contribució a la integració laboral en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball.
A estos efectes s’entendrà per persones amb dificultats d’accés al mercat laboral les persones afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33%; les persones jóvens desempleades d’edat entre 16 i 30 anys; les persones immigrants; les pertanyents a minories ètniques; les dones víctimes de violència de gènere; les persones desempleades majors de 45 anys; les persones jóvens, majors de 18 anys i menors de 25, que hagen estat subjectes en els dos anys anteriors al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma; les persones en situació o risc d’exclusió social; les dones contractades dins dels 36 mesos següents al naixement, adopció o acolliment d’un fill i les persones que hagen obtingut la condició de refugiades.
d) Realització d’activitats en el marc dels nous jaciments d’ocupació definits per la Unió Europea.
e) Desenrotllament de projectes d’I+D+i.
f) Realització de balanços, auditories o informes, no preceptius, de caràcter economicosocial, mediambiental, o de sostenibilitat de l’activitat de l’empresa.
g) Incidència, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud o en l’exercici econòmic precedent, de l’activitat econòmica de la sol·licitant en l’exercici de l’activitat de les empreses de destacat caràcter social. A estos efectes s’entendrà com a tals centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, cooperatives reconegudes oficialment com no lucratives i fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública.
h) Contribució de la sol·licitant a la millora del medi ambient.
i) Utilització per la sol·licitant de productes procedents del comerç just.
j) Participació dels treballadors de l’empresa en les decisions i resultats.

2.- Els anteriors criteris, excepte el a) tindran la mateixa importància, i cada un d’ells es valorarà de 0 a 10 punts, amb independència de l’orde en què figuren arreplegats. El criteri a) es valorarà de 0 a 20 punts.

3.- En el capítol III de l’Ordre 23/2016 s’establixen les normes per a l’aplicació d’estos criteris de valoració.

4.- Podrà prescindir-se de la fixació d’un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria siga suficient per a atendre totes les ajudes sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit, la resolució de concessió de cada una de les ajudes podrà adoptar-se a partir de la data en què quede completat l’expedient corresponent.

Obligacions

Vegeu l’article 9 de l’Ordre 23/2016.

Sancions

Vegeu l’article 9.3 de l’Ordre 23/2016.

Enllaços

Logos

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
– Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4.907, de 21/12/2004).
– Orde TIN/2965/2008, de 14 d’octubre (BOE núm. 252, de 18 d’octubre).
– Orde EHA/524/2008, de 26 de febrer (BOE núm. 53, d’1 de març).
– Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006.
– Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
– Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
– Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
– Ordre 23/2016, de 27d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
– Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).
– Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=329