HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de la salmonel·losi en avicultura
19 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Sol·licitud d’ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de la salmonel·losi en avicultura.

Objecte del tràmit

S’establix una ajuda de caràcter compensatori per a la prevenció i eradicació en el sector avícola de salmonel·losi d’importància per a la salut pública, tal com es definixen en la normativa estatal i comunitària, en el marc dels programes següents:
1. Programa Nacional de Vigilància, Control i Eradicació de determinats serotips de Salmonel·la en bandades de gallines reproductores de l’espècie Gallus gallus.
2. Programa Nacional de Vigilància i Control de determinats serotips de Salmonel·la en gallines ponedores de l’espècie Gallus gallus.
3. Programa Nacional de Vigilància de determinats serotips de Salmonel·la en pollastres de carn, broilers, de l’espècie Gallus gallus.
4. Programa Nacional de Vigilància i Control de determinats serotips de Salmonel·la en titots.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les associacions o entitats que duen a terme la seua activitat en el sector avícola de la Comunitat Valènciana, i que prestén serveis de controls sanitaris i mesures de prevenció enfront de Salmonel·losi, així com sacrifici i destrucció d’animals afectats les explotacions ramaderes de la Comunitat Valènciana que tinguen la condició de PIMES agràries, podran percebre una ajuda, si complixen les condicions previstes en la convocatòria. En tot cas, els beneficiaris finals de les ajudes hauran de ser xicotetes i mitjanes explotacions ramaderes avícoles.

Quedaran excloses:
– Les empreses en crisi, d’acord amb la definició de l’article 2,14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, llevat de les excepcions que establix l’article 1.6 del Reglament (UE) núm.702/2014.
– Les empreses que estiguen subjectes a una orde de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Les associacions o entitats beneficiàries de l’ajuda queden obligades a no repercutir als titulars de les explotacions els gastos ocasionats pels servicis objecte de subvenció, i no podran exigir la pertinença a l’associació com a condició per a prestar els servicis.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

QUANTIA
L’import de l’ajuda podrà aconseguir com a màxim el 80% dels gastos, sense que es puga sobrepassar la quantia màxima d’1 euro per gallina ponedora o reproductora i 0,10 euros per pollastre o titot d’engreixament objecte de les actuacions, d’acord amb el cens que figure en REGA en data finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

PAGAMENT
– El pagament de l’ajuda sol·licitada estarà supeditat al compliment d’allò que s’ha disposat en matèria de salmonel·la en els programes nacionals respectius, així com al compliment de la normativa en matèria de benestar i sanitat animal. Així mateix, les explotacions beneficiàries hauran de complir totes les obligacions que s’establisquen quant a termes, formats i terminis de comunicació d’informació epidemiològica a la Conselleria competent. L’incompliment d’este punt suposarà amb audiència prèvia a l’interessat una disminució de l’import de la subvenció concedida en el mateix percentatge que el grau d’incompliment del programa.
– El desenrotllament del pla de servicis i actuacions previst, serà justificat davant de l’Administració fins al dia 15 d’octubre de l’any de la convocatòria en curs.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2018 serà de serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana número 8192 de 18/12/2018.

Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds es formalitzaran en instància degudament omplida, dirigida a la Conselleria competent en matèria de ramaderia, i s’acompanyaran amb la documentació següent:

– Acreditació de la personalitat jurídica de l’entitat o associació. Documentació que acredita la capacitat de la persona que firma la sol·licitud per a actuar en nom i representació de l’entitat o associació

– Relació d’associats, amb indicació del codi REGA d’explotació, titular i cens de l’explotació i les mateixes dades d’aquelles explotacions no associades que desitgen estar incloses en l’ajuda.

– Imprés d’alta de Manteniment de tercers de la Generalitat acompanyat amb el certificat de l’entitat bancària de la titularitat del compte en què han d’efectuar-se els pagaments, en el cas d’altes, baixes o modificacions de les dades que es troben en el sistema d’informació comptable de la Generalitat.

– Una memòria del pla de servicis a realitzar que incloga una valoració econòmica detallada del cost dels servicis que les associacions de productors prestaran a les explotacions avícoles d’acord amb el seu cens. A estos efectes, segons l’article 31.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (modificat per la Llei 14/2011, d’1 de juny), quan l’import del gasto subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servici o l’entrega del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto s’haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció de les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, o, si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

[ANNEX II] AJUDES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
2. La Instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servici amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d’ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució. Caldrà remetre a l’òrgan col·legiat un informe d’avaluació de les sol·licituds.
3. L’òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l’avaluació efectuada, i en base a este serà l’encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de l’informe d’avaluació de les sol·licituds.
4. A la vista de la documentació aportada i la proposta de l’òrgan col·legiat, l’òrgan competent resoldrà la concessió d’estes ajudes. La Resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la subvenció, de la que estaran exclosos tots els impostos.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual.
6. Transcorregut este termini sense que s’haja notificat una resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3268

Tramitació

Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=3268 .

Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la presentació electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, s’escaiga.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Informació complementària

* GASTOS SUBVENCIONABLES
Tindran la consideració de gastos subvencionables els servicis que les associacions de productors presten, des del 16 d’octubre de l’any anterior de l’exercici pressupostari en qüestió fins al 15 d’octubre de cada exercici pressupostari per al que hagen sigut concedida la subvenció i que queden englobats en els servicis exposats per als grups A o B següents:

1. Gastos subvencionables del grup A (Autocontrols i mesures biosanitàries):
– Controls sanitaris derivats dels autocontrols efectuats en compliment dels diferents programes nacionals, estos inclouran la presa de mostres i les proves de detecció de la malaltia.
– Sacrifici i destrucció d’animals afectats en aquelles espècies i classificacions zootècniques en què, d’acord amb el que disposen els respectius programes nacionals vigents en cada moment siga obligatori el sacrifici.
– Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions i utillatge, per mitjà de la utilització de productes autoritzats i mètodes adequats, fins a assegurar l’absència de Salmonel·la acreditada per mitjà d’analítiques.
No es concediran ajudes quan quede demostrat que la malaltia va ser causada deliberadament o per negligència del beneficiari.

2. Gastos subvencionables del grup B (Compra i administració de vacunes de Salmonel·la):
– Compra i administració de vacuna destinades a la vacunació de les futures ponedores en explotacions de cria de la Comunitat Valènciana, quan el titular de l’explotació de cria i el de producció d’ous coincidisca, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.
– Compra i administració de vacunes destinades a la vacunació de futures reproductores en explotacions de cria de la Comunitat Valènciana, quan el titular de l’explotació de cria i el de reproductores coincidisca, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.
En el cas d’adquisició de futures ponedores o reproductores vacunades destinades a explotacions de la Comunitat Valènciana, s’entendrà com a gasto subvencionable, aquells gastos derivats de la vacunació, fins a un màxim de 0,08 euros/vacuna/animal.

Criteris de valoració

Estes ajudes s’establixen en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt d’ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, s’ordenaran les sol·licituds segons el nombre d’animals afectats pel programa. S’atendran primer les sol·licituds a què afecte un nombre més gran d’animals de l’espècie Gallus gallus i Meleagridis gallopavo

En cas d’empat en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, tindran preferència aquelles empreses que acrediten ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les seues respectives plantilles.

Obligacions

L’associació o entitat haurà de desenrotllar el pla de servicis i actuacions previst que prestarà a les explotacions avícoles i, una vegada conclòs, ho comunicarà a l’oficina de la Conselleria encarregada de la tramitació de la petició. En qualsevol cas haurà de fer-ho fins al 15 d’octubre de l’any que corresponga.
L’incompliment d’este termini suposarà, després de l’audiència de l’interessat, la resolució de l’ajuda. Tot això llevat que s’haguera prorrogat el termini expressament a petició de l’interessat i per causa de força major.

Sancions

El règim sancionador serà l’establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Orde 1/2015, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’establixen ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura (DOCV núm. 7611, de 09/09/2015).
– Resolució de 15 de desembre de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura per a l’exercici 2018 previstes en l’Orde 1/2015, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s’establixen ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de Salmonel·losi en avicultura.(DOCV núm. 8192, de 18/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l’Orde 1/2015, de 5 d’agost (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 15 de desembre de 2017 (convocatòria).

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3268