HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’ajudes a agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) de la Comunitat Valènciana
21 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Sol·licitud d’ajudes a agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) de la Comunitat Valènciana.

Objecte del tràmit

Aquestes ajudes estan destinades a la compensació dels costos de les actuacions de prevenció, control, lluita o eradicació de malalties dels animals que realitzen les ADSG en execució, en primer lloc, del programa sanitari mínim i els programes sanitaris específics aprovats en el pla anual zoosanitari (d’ara en avant PAZ) i, en segon lloc, dels programes voluntaris de l’annex I de l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que vulgueu aportar documents a aquest procediment, ho podreu fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les ADSG que estiguen oficialment reconegudes per la Comunitat Valènciana i que estiguen inscrites en el registre nacional d’ADSG abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Requeriments

Les ADSG hauran d’estar integrades per explotacions de productors ramaders en activitat que complisquen tots i cada un dels requisits següents:

a) Que tinguen la condició de pimes d’acord amb l’annex I del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

b) Que les petites i mitjanes explotacions ramaderes es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com complir la resta dels requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Que l’explotació es trobe inscrita en el Registre General d’Explotacions Ramaderes, d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes.

d) No estar subjectes les explotacions a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

e) Que no es tracte d’una empresa en crisi tal com es defineix en l’article 2 del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, i d’acord amb les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01, de la Comissió, de 31 de juliol de 2014).

Així mateix, l’ADSG sol·licitant haurà de complir els requisits previstos en les lletres b), d) i e), i tindre la condició de pime d’acord amb l’annex I del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

La quantia que rebrà cada ADSG serà:

1. Per a l’execució de les actuacions que queden en l’àmbit de les seues competències, en el marc dels programes sanitaris comuns i específics detallats en els annexos I i II del pla anual zoosanitari establit per a l’exercici corresponent a cada convocatòria, serà fins al 100 % de l’import de les despeses subvencionables. L’import màxim de l’ajuda serà establit en cada convocatòria, sense sobrepassar en cap cas el límit resultant de multiplicar els mòduls que s’hi determinen, pel nombre d’explotacions integrants de les ADSG i les unitats de bestiar major (d’ara en avant UGM) corresponents als seus censos i/o places que es troben en el Registre d’Explotacions Ramaderes (d’ara en avant REGA) en data de publicació de la convocatòria, calculats d’acord amb les equivalències detallades en l’annex III de l’Ordre 10/2015.

2. Per als programes voluntaris descrits en l’annex I de l’Ordre 10/2015:
a) Fins al 50 % del cost dels honoraris veterinaris justificats per al desenvolupament del programa, amb un límit de 3.000 € per programa, sense sobrepassar en cap cas el límit resultant de multiplicar aquesta quantitat pe la d’UGM de les explotacions de l’ADSG participants en el programa i un màxim de dos programes auxiliables.
b) Dins del programa per al control d’IBR es podrà auxiliar fins a 2 € per reproductor vacunat amb vacuna marcada.
En cada convocatòria es fixaran els imports globals màxims i línia pressupostària pels quals es podrà concedir la subvenció, així com les quantitats màximes assignades a cada un dels conceptes auxiliables.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2018 serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present resolució en el “Diari Oficial de la Generalitat Valènciana” (DOGV 8193, de 19/12/2017).

Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds d’ajuda es formalitzaran en instància degudament omplida subscrita pel president de l’agrupació o pel representant legal que corresponga, dirigida al director general que corresponga de la conselleria competent en matèria de ramaderia, segons el model establit en l’annex IV de l’Ordre 10/2015, en el termini que s’establisca en cada convocatòria anual.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

a) Documents acreditatius de la personalitat i la capacitat del sol·licitant, còpia compulsada de la cèdula d’identificació fiscal quan tinga personalitat jurídica. La capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits si és el cas, en el corresponent registre oficial.

b) Documents acreditatius de la representació; els que compareguen i signen les sol·licituds de subvenció en nom d’un altre, presentaran l’acreditació d’aquesta representació.

c) Declaració responsable de no estar incurs en els supòsits de prohibició per a ser beneficiari, segons el que disposa l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declaració responsable dels titulars de les explotacions ramaderes integrants de l’ADSG segons les quals aquests estan al corrent de les seues obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social i no tenen cap deute amb la Generalitat.

e) Declaració responsable del sol·licitant sobre el compliment de la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció d’aquesta obligació, segons estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

f) Declaració responsable sobre obtenció d’altres ajudes amb la mateixa finalitat, amb expressió de la quantia i de l’entitat que les va concedir.

g) Model de domiciliació bancària.

h) Relació de ramaders que constitueixen efectivament l’ADSG en el moment de la sol·licitud i dels codis d’explotació d’acord amb l’article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el registre general d’explotacions ramaderes.

i) Programa sanitari a desenvolupar signat pel veterinari de l’ADSG o el responsable dels serveis veterinaris si n’hi ha més d’un.

j) Pressupost detallat de les despeses per les quals se sol·licita la subvenció. A aquests efectes, quan l’import de la despesa subvencionable supere la quantia de 18.000 euros, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho realitzen, subministren o presten. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

El pressupost finalment triat haurà de preveure les despeses previstes per al compliment efectiu del programa sanitari comú i haurà de ser elaborat pel veterinari o veterinària encarregat de la direcció tècnica de l’ADSG, o el cap dels veterinaris si n’hi ha més d’un, i signat pel president de l’ADSG.

k) Document que acredite la relació contractual entre l’entitat sol·licitant i el veterinari o veterinària encarregat de la direcció tècnica de l’ADSG o les persones jurídiques en què ell participe com a soci o desenvolupe la seua activitat mitjançant contracte laboral. En el document haurà de constar, almenys, nom i cognoms, NIF, núm. de col·legiat, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.

l) Documentació acreditativa de la condició de pimes de les ADSG i de les explotacions integrades en aquestes, d’acord amb l’annex I del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que podrà consistir en declaracions responsables dels titulars de cada explotació.

m) Compromís del compliment de totes les mesures addicionals en matèria sanitària que es disposen a aquest efecte per part dels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de ramaderia, segons les condicions sanitàries de la zona i les característiques particulars de cada agrupació. En especial, serà requisit per a la percepció de les ajudes establides per la present ordre, el desenvolupament de les actuacions establides en el pla anual zoosanitari aprovat per resolució del director general competent en matèria de ramaderia, per a l’anualitat corresponent i en les condicions establides en l’annex III del PAZ esmentat.

n) Qualsevol altra documentació que, si és el cas, establisquen les eesolucions anuals de convocatòria.

No serà necessari presentar aquella documentació ja presentada per al manteniment de l’ADSG d’aquesta anualitat que es trobe en el REGA o en l’arxiu de la direcció territorial corresponent, sempre que aquesta no haja patit modificacions.

En aquells casos en què l’interessat aporte una declaració responsable com a justificant dels requisits exigits, l’Administració farà una comprovació posterior de les dades a què es refereixen en aquests documents, mitjançant un mostreig de totes les sol·licituds.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que vulgue aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

Impresos associats

[ANNEX IV] AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

– La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en ramaderia, que realitzaran d’ofici totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució. Caldrà remetre a l’òrgan col·legiat un informe de les sol·licituds.

– A la vista de l’informe de l’òrgan instructor, l’òrgan col·legiat realitzarà l’avaluació de les sol·licituds i la proposta de concessió de les ajudes.

– A la vista de la documentació aportada, inclosa la proposta de l’òrgan col·legiat, el director general que corresponga, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, resoldrà la concessió d’aquestes ajudes de manera que s’esgote la via administrativa.

– La resolució de concessió es publicarà en el “Diari Oficial de la Generalitat Valènciana”, amb expressió de la convocatòria, del programa a què s’imputen, del beneficiari, de la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

Recursos que procedixen contra la resolució

Contra la resolució de concessió d’aquestes ajudes serà procedent el recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, de conformitat amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent, o bé impugnar-se directament davant de l’ordre jurisdiccional per mitjà de la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14624

Tramitació

Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=14624.

Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a l’interessat que l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Estat del tràmit”- “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Informació complementària

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Seran objecte de subvenció les activitats esmentades en l’article 4 del Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, desenvolupades durant el període previst en cada convocatòria i sempre després de la presentació de la sol·licitud, amb les consideracions particulars següents:
1. Actuacions professionals realitzades pels veterinaris de les ADSG descrites en els annexos I i II del pla anual zoosanitari (PAZ) establit per a l’exercici corresponent a cada convocatòria. Aquestes actuacions hauran de ser dutes a terme en totes les explotacions ramaderes integrants de l’ADSG.
2. Actuacions professionals realitzades pels veterinaris de les ADSG descrites en l’annex I de l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb independència del nombre d’explotacions que participen en el programa.

* DESPESES SUBVENCIONABLES
Tindran la consideració de despeses subvencionables les derivades de:
1. Honoraris veterinaris. Només s’admetran les despeses facturades a nom de l’ADSG pel veterinari encarregat de la direcció tècnica de l’ADSG o per persones jurídiques en què ell participe com a soci o desenvolupe la seua activitat per mitjà de contracte laboral, als efectes del compliment del PAZ en vigor per a l’anualitat objecte de convocatòria.
2. L’adquisició de vacunes i biocides, utilitzades en el marc d’execució del pla anual zoosanitari i/o en els programes voluntaris recollits en l’annex I de l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre. Només s’admetran factures a nom de l’ADSG.
3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable per al beneficiari.

Criteris de valoració

Si el conjunt de les ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es procedirà al prorrateig de l’import global màxim destinat a la subvenció, entre tots els beneficiaris.

Obligacions

Com que els beneficiaris finals d’aquestes ajudes són les petites i mitjanes explotacions ramaderes integrades en una ADSG, aquestes hauran de comprometre’s a dur a terme les activitats objecte de subvenció.

Sancions

El règim sancionador serà l’establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Enllaços

Aportació de documentació o esmena d’un expedient existent de sol·licitud d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reial decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes (BOE núm. 50, de 27/02/2015).
– Ordre 10/2015, de 18 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la concessió de les ajudes destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes i per la qual s’aproven determinats programes sanitaris voluntari (DOGV núm. 7687, de 29/12/2015).
– Ordre 4/2017, de 31 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la concessió de les ajudes destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes i per la qual s’aproven determinats programes sanitaris voluntaris (DOCV núm. 7975, de 08/02/2017).
– Resolució de 22 de desembre de 2016, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’aprova el Pla anual zoosanitari per a 2017 de la Comunitat Valènciana i altres actuacions complementàries (DOCV núm. 7977, 10/02/2017).
– Resolució de 5 de desembre de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per a l’exercici 2018 (DOGV 8193 de 19/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu el Reial decret 81/2015, de 13 de febrer

Vegeu l’Ordre 10/2015, de 18 de desembre

Vegeu l’Ordre 4/2017, de 31 de gener

Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2016

Vegeu Resolució de 5 de desembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14624