HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat Valènciana
25 mayo, 2017

Entitats beneficiàries

1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:

a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils.

b) Les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

c) Els grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

d) Les societats mercantils en què, almenys el 50 % de les seues persones sòcies siguen cooperatives agroalimentàries i posseïsquen més del 50 % dels drets de vot de l’entitat.

e) Les cooperatives agroalimentàries que s’integren en qualsevol de les entitats resultants descrites en les lletres b, c i d. En aquest cas, els únics conceptes subvencionables seran la maquinària i béns d’equip que hagen d’adquirir, d’acord amb el que estableix el Pla d’integració.

[…]