HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d’extinció a la Comunitat Valènciana
4 agost, 2017

L’objecte de l’ajuda és la concessió de les subvencions per al foment de les races autòctones espanyoles contingudes en l’annex I del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’establix el Programa nacional de conservació, millora i foment de races ramaderes, destinades a les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valènciana.

Les ajudes només podran concedir-se a les activitats mampreses o realitzades després de la presentació de la sol·licitud. Les activitats subvencionables són:

a) Creació o manteniment de llibres genealògics. Els conceptes subvencionables seran els gastos derivats de la dita activitat, inclosos els del local o oficina, ordinadors i material informàtic i el seu manteniment o actualització, adquisició de material d’oficina no inventariable i contractació i gastos de personal tècnic i administratiu.

b) Les que es deriven del desenrotllament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, en el qual s’arreplegaran les activitats destinades a la conservació in situ d’esta, així com la creació i manteniment de bancs de germosplasma en centres autoritzats oficialment i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del bestiar. Les ajudes aniran encaminades a sufragar els gastos relatius a la implantació i desenrotllament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiments per a la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.

Més informació ací.