HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Anunci de convocatòria de “Subvenció municipal Emprén i Cultiva”
16 abril, 2024

Amb data 15 d’abril de 2024 ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) la “Convocatòria de subvenció municipal Emprén i Cultiva” de l’Ajuntament de València, dirigida a persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que complisquen els requisits establits en l’apartat 4 de la Bases Reguladores de la convocatòria.

Esta convocatòria impulsada des del Servici d’Emprenedoria de l’Ajuntament de València compta amb un pressupost de 500.000 €.

L’objecte d’estes ajudes és estimular i fomentar l’activitat emprenedora en el sector de l’agricultura i de la ramaderia en l’àmbit territorial de l’Horta de València, d’acord amb la delimitació geogràfica establida en la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València.

Es concedirà una quantia màxima de 4.000€ a les sol·licituds que complisquen els requisits, per orde de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit destinat a esta convocatòria. Se subvencionarà el 100% del total de les despeses subvencionables justificades, exclosos els impostos susceptibles de recuperació fins a l’import màxim indicat.

Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents realitzades i generades del 1r de gener de 2023 fins a la data de presentació, que responguen a la naturalesa i objecte de l’activitat subvencionada (arrendament de terres, d’equips necessaris per a l’activitat agrària i ramadera, despeses de personal, primes de l’assegurança agrària o ramadera, despeses de fertilitzants, adobaments, despeses de formació no reglada de caràcter específic, etc.).

El termini de presentació és de 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP. Des del dia 16 d’abril de 2024 fins al dia 6 de maig de 2024. La concessió d’ajudes es farà en règim de concurrència competitiva, i s’establix com a criteri de valoració la data i hora d’entrada que figuren registrades en la sol·licitud fins a exhaurir el crèdit disponible.

Les sol·licituds podran presentar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament de València: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.100. En este enllaç es troba tota la informació i les bases de la convocatòria.

Per a la resolució de dubtes, així com per a rebre informació, les persones interessades poden contactar amb el Servici d’Emprenedoria en horari de 08:30 -14:00 hores en els telèfons 962 087 671, 962 087 790 i 962 087 070 , o als correus electrònics: info@valenciactiva.es, emprende@valencia.es.