HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
La Conselleria d’Agricultura convoca ajudes per a productors ecològics
13 maig, 2020

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica convoca, per a l’exercici 2020, ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valènciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020. D’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, la dotació pressupostària, a càrrec de la partida pressupostària 12.02.02, programa 542.20, línia S8184000, «Suport a la certificació de la producció ecològica», és de nou-cents noranta mil euros (990.000,00. €).

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana. Este termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. No obstant això, les sol·licituds i documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i terminis, establits en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d’acord amb el que es preveu en aquesta disposició, excepte que s’haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte, Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d’entrada el primer dia hàbil després de l’alçament de la suspensió.

Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, i podran presentar-se també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no hi estiguen obligats i opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se ací.

Tota la informació sobre la documentació necessària per a presentar es troba ací.