HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
S’obri la convocatòria de subvencions agràries destinades a mantindre el paisatge de l’horta
18 octubre, 2023

Este dimecres s’obri el termini de presentació de sol·licituds, que es prolongarà per un període de 20 dies hàbils

Les ajudes arriben als 80.000 euros i es destinen a professionals de l’agricultura amb explotacions agràries que tinguen més del 50% de superfície vinculada en l’àmbit estricte de l’horta

La convocatòria assenyala la importància de l’activitat agrària com la principal acció de conservació del medi ambient rural municipal

Els agricultors i agricultores professionals amb explotacions agràries en el municipi de València podran accedir a les subvencions per un import total de 80.000 euros que ha convocat l’Ajuntament amb l’objectiu de donar suport al manteniment del paisatge de l’horta en el municipi. El termini per a presentar les sol·licituds s’obri demà dimecres, en haver-se publicat este dimarts en el BOP, Butlletí Oficial de la Província, i es prolongarà per un període de 20 dies hàbils.

En total s’atorgaran subvencions per un import de 80.000 euros, que provenen dels fons del Consorci del Consell de l’Horta de València (un total de 60.000 €) i de fons propis de l’Ajuntament de València (els 20.000 € restants)

L’objectiu d’esta línia d’ajudes és “contribuir al manteniment del paisatge de l’horta de València en l’àmbit territorial municipal”, segons les previsions de la Llei de l’Horta de València i el Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València.

La conservació del medi ambient rural

La convocatòria subratlla “la defensa del medi ambient municipal” que implica l’activitat agrària en l’horta, i defensa la promoció de l’activitat agrària, a la qual definix com “la principal acció de gestió i conservació del medi ambient rural municipal, tant en les zones d’especial protecció ambiental com en general”. Cal destacar que l’horta de València va ser reconeguda per la FAO com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial, al novembre de 2019.

La convocatòria recull el conjunt de requisits que hauran de complir íntegrament les persones sol·licitants per a poder accedir a les ajudes. En primer lloc, únicament podran accedir a les subvencions aquelles persones que siguen “agricultores professionals” segons la definició que establix la Llei de 19/1995 de Modernització de les explotacions agràries. Totes elles hauran d’estar donades d’alta en Hisenda i en la Seguretat Social en el règim que lis corresponga, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, així com estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i no tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de València.

Podran rebre les ajudes els titulars d’explotacions agràries que tinguen més del 50% de superfície vinculada en l’àmbit estricte de l’horta (definit per la Llei 5/2018 de l’Horta de València), i que estiguen en producció. A més, les persones sol·licitants hauran de tindre fixada la seua residència fiscal en el municipi de València, fins i tot si part de les parcel·les vinculades a l’explotació estan en altres municipis (però sempre dins de l’àmbit estricte de l’horta).

No obstant, la convocatòria recull dos circumstàncies intermèdies: que la persona sol·licitant tinga la residència fiscal en un municipi diferent de l’àmbit estricte de l’Horta, i en este cas podrà accedir a les ajudes sempre que la major part de la superfície agrària en qüestió estiga situada dins del terme municipal de València; o que tinga el domicili fiscal en un municipi diferent de València però dins de l’àmbit estricte de l’Horta i este municipi no convoque ajudes equivalents a les d’esta convocatòria. En tots dos casos podran accedir a les subvencions.