HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
TRAMPEIG MASSIU EN CÍTRICS
9 desembre, 2020

Amb l’objectiu de reduir els danys i evitar la dispersió de Delottococcus aberiae (cotonet de Sud-àfrica), la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als agricultors dispositius d’atracció i mort amb piretrines + feromones per al trampeig massiu de cítrics tant per a cultius ecològics com per a convencionals.

Es realitzarà la petició dels dispositius per a trampeig massiu adjuntant un llistat dels agricultors i aportant la documentació justificativa requerida, per la Conselleria, en cada cas. S’adjunta plantilla en format Excel, la qual haurà de presentar totes les dades: DNI, Cognoms i Nom de l’Agricultor, Data de sol·licitud, Terme municipal en el qual es troba l’explotació, Núm. de polígon, parcel·la i recinte Sigpac, Superfície (hectàrees), Espècie i Varietat; que seran processats en base de dades per a posteriors inspeccions.

Cada sol·licitud haurà d’agrupar una superfície mínima d’1 hectàrea.

El repartiment es realitzarà per a cobrir la meitat de la superfície declarada, en funció de les existències, sempre que l’agricultor s’encarregue de cobrir l’altra meitat de la superfície mitjançant la compra dels dispositius i la seua col·locació. S’haurà d’aportar factura de compra de dispositius per a trampeig massiu que s’ajusten en quant a la composició, usos, plaga, cultiu i dosi; a la resolució d’autorització excepcional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en 2021.

En compliment del Reial Decret 1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona jurídica o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.

La plantilla en format Excel amb el parcel·lari de sol·licitud haurà de remetre’s abans del 22 de gener de 2021 per correu electrònic i la factura de compra dels dispositius abans de recollir els dispositius proporcionats pel Servei de Sanitat Vegetal.