HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Home Activitats Convocatòria Convocatòria de concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit

Convocatòria de concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit

Excel·lentíssim Ajuntament de València

Anunci del Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre extracte de l’acord de 9 de juny de 2017 de la Junta de Govern Local, pel qual s’aprova la convocatòria de concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit. BDNS (Identif.): 351409.

ANUNCI

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que promoguen l’execució de l’actuació, en qualitat de propietàries, usufructuàries o arrendatàries dels immobles. En el supòsit d’escometre les obres els usufructuaris o arrendataris hauran d’acompanyar a la sol·licitud, bé, un escrit, subscrit per tots els propietaris de l’immoble prestant la seua conformitat a la realització de l’obra objecte de la subvenció.

L’adquisició de la condició de beneficiari de la subvenció requereix, a més, el compliment dels següents requisits:

  • No estar culpable en cap de les circumstàncies previstes en l’art. 13.2 i 3 de la LGS que inhabiliten per a tenir la condició de beneficiari de la subvenció.
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de València. Es considerarà que el beneficiari està al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de València, quan no tinga deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que estiguen ajornades, fraccionades o l’execució del qual estiguera suspesa.
  • No tenir pendent de justificació, fora de termini, cap subvenció concedida per l’Ajuntament de València o els seus organismes públics.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a comunicar immediatament, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l’Ajuntament de València qualsevol modificació de les condicions que van motivar tal reconeixement que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l’ajuda. La no comunicació d’aquestes modificacions serà causa suficient per a l’inici d’un expedient de reintegrament de les quantitats que pogueren haver-se cobrat indegudament.

Quan l’execució de l’actuació corresponga a diversos beneficiaris, l’ajuda es distribuirà en proporció al cost assumit per cadascun d’ells.

Segundo. Finalitat:

La finalitat d’aquesta convocatòria és la regulació dels requisits per a l’accés a les subvencions a atorgar per l’Ajuntament de València en la primera Campanya d’ajudes a la Rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit, amb la finalitat de fomentar la conservació i rehabilitació del conjunt d’edificis que ho formen.

Tercer. Bases reguladores:

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada inicialment per acord plenari de 28 de juliol de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva per Resolució d’Alcaldia nº. Z-903, de data 19 d’octubre de 2016 (BOP 2-11-16).

Cambra. Import:

L’import global màxim destinat a atendre les ajudes al fet que es refereix la present convocatòria ascendeix a un import màxim total de 100.000 €, sense perjudici que l’Ajuntament puga autoritzar una quantitat addicional, l’aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà una nova convocatòria. La utilització de l’esmentada quantitat addicional queda condicionada, amb caràcter previ a la resolució de la concessió, a l’aprovació, si escau, de la modificació pressupostària que resulte procedent i a la incorporació a l’expedient del certificat d’existència de crèdit suficient.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Vint dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el BOP.
València, a 16 de juny de 2017.-El secretari, Manuel Latorre Hernández.
2017/10620

BOP 13.07.2017-subvencions-patrimoni-rural

Data

13 juliol, 2017 - 2 agost, 2017
Finalitzat

Hora

8:00 am - 2:00 pm
Categoria