HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Obert el termini per a noves entitats en la Junta de Síndics Agraris
10 setembre, 2019

L’Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de València ha obert el termini perquè noves entitats agràries amb implantació en el terme municipal de València s’incorporen com a membres de la Junta de Síndics Agraris. Aquelles entitats interessades poden descarregar i emplenar el model de fitxa i remetre la seua proposta per correu electrònic a consellagrari@valencia.es hauran de  acompanyar una carta presentació on indiquen breument els objectius de l’entitat i les activitats que desenvolupen en l’actualitat.

Què és la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal?

El Ple Municipal de l’Ajuntament de València, en acord adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 1992, va constituir el Consell Agrari Municipal de València, com a organisme autònom municipal al qual li correspon la prestació de serveis d’interès general agrari en el municipi. L’article 19, apartat 1r, dels Estatuts del Consell Agrari Municipal, incumplimiento del mandat contingut en la Llei 5/1995, preveu expressament que: «(…) haurà de crear-se un Consell Consultiu denominat Junta de Síndics Agraris (…)».

La Llei de la Generalitat Valènciana 5/1995, de 20 de març, de Consells Agraris Municipals, estableix l’obligació, en aquells municipis com el de la ciutat de València, de profunda arrel agrícola, de constituir un consell agrari local com a òrgan de caràcter consultiu, d’assessorament i participació en matèria agrària. D’aquesta forma, com es declara en el preàmbul de la Llei «(…) es reconeix l’important paper que aquestes entitats compleixen en la vertebració democràtica del món rural i en el millor desenvolupament de les competències agràries municipals pròpies i delegades».

L’article 19, apartat 1r, dels Estatuts del Consell Agrari Municipal, en compliment del mandat contingut en la Llei 5/1995, preveu expressament que: «(…) haurà de crear-se un Consell Consultiu denominat Junta de Síndics Agraris (…)».

Quins són els objectius de la Junta de Síndics Agraris?

L’article 19, apartat 4t, dels Estatuts del Consell Agrari Municipal de València, assenyala:

“La Junta de Síndics tindrà per objecte fer arribar al Consell Rector les propostes que estime oportunes, amb vista al correcte funcionament de l’Organisme Autònom, corresponent-li:

 1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
 2. Assessorar els òrgans del Consell Agrari en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estiguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.
 3. Proposar mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.
 4. Mediar en conflictes particulars relacionats amb la propietat agrària”.

Quines entitats van conformar la Junta de Síndics en 2015-2019?

 • Unió de Llauradors i Ramaders
 • Tribunal de Les Aigües
 • Associació Valènciana d’Agricultors
 • Tancats Arrocers (Tancat Recatí)
 • Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
  (UPA)
 • Mercavalència -Tira de Comptar
 • Federació Cooperatives Agràries CV
 • Comité Agricultura Ecològica CV
 • S.A.T. Hermanos Sancho
 • Federació Associacions de Veïns de València
 • Edu y Manu S.L. (Ganaderos)
 • Associació Per l’Horta
 • Consell Regulador de Cítrics Valèncians
 • Denominació d’Origen Xufa de València
 • Associació Pescadors d’Anguila del Perellonet
 • Denominacio d’Origen Arròs de València
 • Aqüicultors de la Clòtxina
 • Canal de Reg del Riu Túria
 • Confraria Pescadors de València
 • Plataforma Sobirania Alimentària País Valencià
 • Departament Biologia l’Oceanogràfic
 • Sèquia Reial de Moncada
 • Dtor. Grupo Acuicultura y Biodiversidad – UPV
 • Comunitat Pescadors del Palmar
 • COAG
 • Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV