HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’autorització per a noves plantacions de vinya
15 gener, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Sol·licitud d’autorització per a noves plantacions de vinya

Objecte del tràmit

Aquestes sol·licituds es presenten a fi d’obtindre el preceptiu permís de plantació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Aquells agricultors que vulguen realitzar una plantació de vinya de vinificació podran sol·licitar l’autorització de nova plantació, segons allò que ha establit la normativa del sector.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Del 15 de gener a l’últim dia de febrer, els dos inclosos.

On s’ha d’anar?

Presencial

Els declarants podran personar-se a les dependències de la conselleria competent en matèria d’agricultura (direccions territorials i oficines comarcals agràries) habilitades a aquest fi, o a les oficines de les entitats col·laboradores acreditades, on es procedirà a gravar les dades facilitades per l’interessat.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

Què s’ha de presentar?

– Identificació del sol·licitant. Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en el cas de no autoritzar aquest la consulta de dades d’identitat indicada en la sol·licitud, NIF en el cas de persones físiques i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació del representant, NIF i poders de representació.

– Identificació i autorització del propietari. La titularitat de la parcel·la que es vol plantar es comprovarà d’ofici mitjançant la consulta en la seua sol·licitud única o en el Registre general de la producció agrícola de la Comunitat Valènciana (REGEPA) o alternativament mitjançant la consulta amb l’Oficina Virtual de Cadastre. No obstant això, la persona sol·licitant la podrà acreditar mitjançant l’escriptura de propietat amb dades cadastrals.
En cas que el sol·licitant siga diferent del propietari de la parcel·la o les parcel·les per a les quals se sol·licita l’autorització de plantació, ha de presentar una autorització expressa del propietari/ària de la parcel·la, en virtut de la qual l’explotador/a pot exercir la plantació en les terres que té arrendades. A aquest efecte, es presenta una única sol·licitud per cada sol·licitant i propietari. El dit document d’autorització es troba en el menú Gestió/Descàrregues de l’aplicació de captura de sol·licituds en AGRORED. Així mateix, es presentarà, si és el cas, el contracte d’arrendament.

– Identificació de parcel·les de destinació. Si és el cas, documentació identificativa de la parcel·la o les parcel·les sobre les quals sol·licita la plantació, tant la subparcel·la o les subparcel·les RV objecte de sol·licitud, com de la superfície concreta objecte de l’actuació se sol·licitarà obligatòriament amb les referències SIGPAC. En el cas de discrepàncies amb la dita identificació (canvis de cadastre, discrepàncies amb els límits de la parcel·la, etc.) haurà d’aportar-se el certificat cadastral.
Quan la subparcel·la sobre la qual s’actua es correlaciona amb part d’un recinte SIGPAC i/o en el cas de plantacions parcials sobre la superfície d’un recinte, s’han de generar i aportar els croquis corresponents a la part del recinte correlacionat o a la part d’aquesta que s’ha de plantar.
– Documentació acreditativa del compliment de criteris de prioritat:
A. Criteri de prioritat jove agricultor nou viticultor:
Documentació acreditativa de cap de l’explotació: per a comprovar la condició del sol·licitant com a cap de l’explotació, s’ha de comprovar que en el moment d’obertura del termini de sol·licituds el sol·licitant és qui està assumint el risc empresarial de la seua explotació i, per tant, en aquell moment es disposa d’informació que pot demostrar que és un agricultor que està exercint l’activitat agrària. El criteri quedarà demostrat si:
1r. El sol·licitant ha presentat la sol·licitud única d’ajudes PAC i compleix amb la regla d’agricultor actiu.
2n. El sol·licitant ha presentat la sol·licitud única d’ajudes PAC l’any anterior al de la presentació de la sol·licitud d’autorització de nova plantació de vinya.
3r. El sol·licitant (que en el moment de comprovació del criteri “jove nou viticultor” té superfície admissible i, per tant, ha d’estar inscrit com titular d’explotació) està inscrit com a titular de l’explotació en el Registre general de la producció agrícola de la Comunitat Valènciana (REGEPA), amb antelació a l’1 d’agost de 2015.
4t. Si la data d’inscripció en el REGEPA és posterior a l’1 d’agost de 2015, per a assegurar que el sol·licitant té activitat agrària, s’ha de presentar:
– factures de les labors agràries o compra d’inputs emeses per un tercer al seu nom i/o
– justificació d’ingressos agraris mitjançant factures o documents fiscals i/o
– alta en la seguretat social agrària o
– inscripció en el Registre d’explotacions prioritàries, el Registre d’explotacions ramaderes, el Registre oficial de maquinària agrícola de l’explotació, la titularitat de la subscripció de les pòlisses d’assegurances agràries. Tot això corresponent a un període anterior a l’obertura del període de sol·licitud i des de l’1 d’agost de 2015.
Si el sol·licitant és una persona jurídica: aquesta ha d’estar formada sempre per almenys una persona física, que ha de complir amb els requisits de jove, nou viticultor i cap de l’explotació. Aquesta persona haurà d’exercir el control efectiu sobre la persona jurídica, per a la qual cosa la seua participació en el capital social ha de ser més de la meitat del capital social total i ha de posseir més de la meitat dels drets de vot d’aquesta. Si la data de constitució de la persona jurídica és posterior a l’1 d’agost de 2015, se li sol·licitarà documentació complementària per a assegurar el compliment del criteri de prioritat de cap de l’explotació jove agricultor, nou viticultor.
B. Criteri de bon comportament previ: es comprovarà d’ofici per part de l’Administració.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A NOVA PLANTACIÓ DE VINYER

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Les sol·licituds d’autorització de nova plantació s’han de tramitar d’acord amb la Llei de procediment administratiu comú vigent.

2. A la vista de les sol·licituds presentades i la documentació adjunta, les direccions territorials amb competència en matèria de Registre vitícola i declaracions obligatòries en el sector vitivinícola verificaran el compliment dels requisits i se n’elaborarà una llista prioritzada.

3. La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna remetrà una llista de sol·licituds prioritzada al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i una vegada ordenades totes les sol·licituds admissibles enviades per les comunitats autònomes a cada sol·licitud amb més puntuació se li concedirà tota la superfície sol·licitada abans de passar a la següent sol·licitud, fins que s’esgote la superfície disponible.

4. En el cas que s’haja limitat la superfície disponible per a autoritzacions en zones geogràfiques delimitades d’una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida específica i la superfície sol·licitada en les dites zones siga superior a la superfície màxima fixada per a eixa zona, aquestes s’atorgaran fins a arribar a la superfície fixada per a eixa zona en el procediment de concessió d’autoritzacions conforme a l’apartat anterior.

5. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient remetrà a les comunitats autònomes no més tard de l’1 de juliol, les sol·licituds per a les quals es podrà concedir autoritzacions, i la superfície per la qual es podrà concedir l’autorització.

6. La conselleria amb competències en la matèria haurà de resoldre les sol·licituds i notificar les autoritzacions concedides als sol·licitants abans de l’1 d’agost de cada any.

7. En cas de no haver-se dictat i notificat la resolució corresponent transcorregut el dit termini, els sol·licitants podran entendre desestimades les seues sol·licituds.

8. Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tindran un període de validesa de tres anys comptats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització. En tot cas, el període de validesa no podrà superar el 31 de desembre de 2030.

9. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant haurà de comunicar-la a l’autoritat competent.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua recepció un recurs d’alçada davant del secretari Autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es tramita telemàticament?

Tramitació

L’ompliment de les sol·licituds s’ha de fer, de forma obligatòria per a les persones jurídiques i preferentment per a les persones físiques, en suport electrònic, a partir del moment en què estiga disponible l’aplicació informàtica a aquest efecte, per mitjà de la incorporació dels formularis corresponents a la dita aplicació.

Informació complementària

* SUPERFICIE DISPONIBLE

1. Abans de l’1 de febrer de cada any, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient fixarà la superfície que es podrà concedir per a autoritzacions per a noves plantacions, i que haurà de ser superior al 0% i com a màxim de l’1% en l’àmbit nacional de la superfície plantada de vinya a 31 de juliol de l’any anterior.
2. Es podran limitar, però no prohibir, la superfície disponible per a autoritzacions en la zona geogràfica delimitada d’una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida específica.

Criteris de valoració

CRITERI D’ADMISSIBILITAT:
El sol·licitant tindrà a la seua disposició, per a qualsevol règim de tinença, la superfície agrària per a la qual se sol·licita l’autorització en la comunitat autònoma en què es plantarà. Es tindrà en compte el Registre general de la producció agrícola.

CRITERIS DE PRIORITAT:
– Que el sol·licitant siga una persona, física o jurídica, que l’any de la presentació de la sol·licitud no complisca més de 40 anys i siga un nou viticultor. S’entendrà com a nou viticultor la persona que plante vinyes per primera vegada i estiga establit en qualitat de cap de l’explotació.
– Que el sol·licitant, en el moment d’obertura del termini de sol·licituds, no tinga plantacions de vinya sense autorització.
– Si el criteri anterior es compleix, es prioritzaran, a més, els sol·licitants a qui no els haja vençut cap autorització per a nova plantació concedida anteriorment per no haver sigut utilitzada,
. i/o no tinga plantacions de vinya abandonada en el Registre vitícola des de fa 8 anys fins a l’obertura del termini de sol·licituds
. i/o quan el sol·licitant no haja incomplit el compromís de no utilitzar ni comercialitzar el raïm produït per a produir vins amb denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida, i no arrancar i replantar vinyes amb la intenció de fer que la superfície replantada puga optar a la producció de vins amb la denominació d’origen protegida específica
. i/o no haja incomplit el compromís, durant un termini de cinc anys des de la plantació de la vinya, de transferir a una altra persona o a altres persones l’exercici del control efectiu i a llarg termini de l’explotació, quant a les decisions relatives a la gestió, els beneficis i els riscos financers.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d’ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 5019, de 02/06/2005).
– Llei 24/2003, de la Prefectura de l’Estat, de 10 de juliol, de la vinya i del vi (BOE núm. 165, d’11/07/2003).
– Decret 8/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d’ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valènciana (DOGV 5435, de 24.01.2007).
– Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE núm. 183, d’1/08/2015).
– Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
– Reial decret 313/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, i el Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE núm. 183, de 30 de juliol de 2016).
– Resolució de 29 de juliol de 2016, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC), sobre delegació en els directors/es territorials de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la resolució dels procediments necessaris per al manteniment del Registre vitícola de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7859, de 28.08.2016).
– Decret 67/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitícola a la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 8074, de 30/06/2017).
– Resolució de 2 de febrer de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 els terminis de presentació de sol·licituds, comunicacions i notificacions del Registre vitícola de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017).
– Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 2/2005, de 27 de maig

Vegeu el Decret 8/2007, de 19 de gener.

Vegeu el Reial decret 740/2015

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre

Vegeu la Llei 24/2003, de 10 de juliol

Vegeu el Reial decret 313/2016, de 29 de juliol

Vegeu el Decret 67/2017, de 26 de mayo

Vegeu la Resolució de 29 de juliol de 2016

Vegeu la Resolució de 2 de febrer de 2017

Vegeu el Reial Decret 772/2017, de 28 de juliol

————————————————————-

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17936