HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a fomentar la comercialització i transformació d’una pesca sostenible a la Comunitat Valènciana
3 juliol, 2017

Objecte del tràmit

Sol·licitud d’ajudes per als fins següents:

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art 68.1.b, c, d, e,g)
-Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura, en particular:
-Espècies amb potencial de comercialització
-Captures no desitjades desembarcades de poblacions comercials de conformitat amb mesures tècniques, d’acord amb l’article 15 del Reglament (UE) núm. 1380/2013
-Productes de la pesca i l’aqüicultura obtinguts amb mètodes que tinguen baix impacte en el medi ambient o productes de l’aqüicultura ecològica
-El foment de la qualitat i del valor afegit facilitant:
-Registre de productes i adaptació d’operadors, de conformitat amb el R. (UE) 1151/2012
-Certificació i promoció dels productes de la pesca i l’aqüicultura sostenibles, incloent-hi la pesca costanera artesanal i mètodes de transformació respectuosos amb el medi ambient.
-Comercialització directa per part de pescadors dedicats a la PCA.
-La presentació i envasament de productes.
-Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d’estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.
-La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o l’aqüicultura i si és el cas l’elaboració d’una etiqueta ecològica d’àmbit de la Unió per als productes de la pesca i l’aqüicultura, segons es disposa en el Reg (UE) núm. 1379/2013
-La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar al públic respecte dels productes de la pesca i l’aqüicultura sostenibles que no tindran per objecte marques comercials ni referències geogràfiques.
Mesura 5.2.1. Transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura
-Inversions en activitats de transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura que:
-Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l’impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.
-Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.
-Ajuden a la transformació de captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.
-Que ajuden a la transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.
-Que ajuden a la transformació de productes de l’aqüicultura ecològica, en virtut dels articles 6 i 7 del Reglament (CE) núm. 834/2007.
-Inversions que donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

Per més informació fer clic ací