HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per paralització temporal de l’activitat pesquera – pescadors
31 gener, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit
Ajudes per paralització temporal de l’activitat pesquera – pescadors.

Objecte del tràmit

Sol·licitud d’ajuda als pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valènciana afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valènciana afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera.

Requeriments

1. Figurar enrolats a bord d’algun dels vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera, en el moment de produir-se la parada. Els vaixells afectats s’inclouran en la relació certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
2. Haver treballat en el mar almenys 120 dies durant els dos anys civils anteriors a l’any en què es presenta la sol·licitud d’ajuda, a bord d’un vaixell pesquer afectat per la paralització temporal.
3. Estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada, excepte en el cas de les excepcions previstes en la legislació laboral, del vaixell pesquer afectat per la paralització temporal, en la data de l’última arribada a port per a començar la parada.
4. Trobar-se en la situació d’alta en la Seguretat Social i mantindre ininterrompuda la relació laboral amb l’empresa armadora de l’embarcació en què es trobaven enrolats en el moment de sobrevindre la immobilització de la flota durant la parada, llevat de les excepcions previstes en la legislació per als treballadors fixos discontinus, temporals i per compte propi.
5. També podran percebre ajudes els pescadors que, mantenint ininterrompuda la seua relació laboral amb l’empresa, no figuren enrolats en el moment de la paralització temporal com a conseqüència d’una incapacitat laboral, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural; sempre que complisquen els altres requisits establits i quede acreditat el cessament en aquesta situació al llarg del període de temps de durada de la paralització temporal.
6. Tots els pescadors, amb independència del tipus de contracte que sustente la relació laboral amb l’empresa armadora, hauran de tornar a enrolar-se i trobar-se en situació d’alta en la Seguretat Social el primer dia d’activitat pesquera del vaixell després de la finalització de la parada, excepte els que puguen trobar-se en alguna situació especial que ho justifique (incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància).
7. Acreditar un període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar de, almenys, dotze mesos al llarg de la seua vida laboral.
8. Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, si és el cas.
9. La percepció de les ajudes a pescadors previstes en aquesta ordre és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable.
10. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l’excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, i risc durant la lactància i, en aquest cas, es descomptarà del període de parada subvencionable, el període durant el qual haja percebut aquestes prestacions.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

QUANTIA DE L’AJUDA
L’import màxim de l’ajuda als pescadors es calcularà multiplicant un màxim de 94,36 euros pel nombre de dies finançables de parada.

JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ I SOL·LICITUD DE COBRAMENT
1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l’ajuda segons el model que s’indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l’àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, o en qualsevol de les formes que establisca la legislació de procediment administratiu comú vigent.
2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l’ajuda, serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data límit de finalització de l’acció.
3. La data límit de finalització de l’acció serà l’últim dia del període o conjunt de períodes de parada temporal aprovats. No obstant això, quan l’últim dia de paralització siga anterior a la data de notificació de la pesolució d’aprovació, la data límit de finalització de l’acció serà el dia de la seua notificació.
4. Totes les activitats de pesca realitzades pels pescadors afectats hauran d’haver-se suspés de fet durant la parada.
5. La no realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l’ajuda concedida.
6. La percepció de les ajudes a pescadors és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l’excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, i risc durant la lactància i, en aquest cas es descomptarà del període de parada subvencionable el període durant el qual haja percebut les prestacions.
7. Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la UE o d’organismes internacionals.
8. Estar al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ PER AL COBRAMENT DE L’AJUDA:
1. Acreditació del compliment de les obligacions econòmiques amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment expresse
2. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment exprés.
3. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb la Conselleria d’Hisenda i model econòmic de la Generalitat Valènciana. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment exprés.
4. Informe de vida laboral expedit per l’ISM.
5. Certificat expedit per l’ISM sobre les prestacions d’incapacitat temporal que haja abonat a l’interessat durant l’indicat període o, si és el cas, per la Mútua d’AT/EP amb la qual tenia cobertes les contingències comunes i/o professionals l’empresa en què figurava d’alta en la data immediatament anterior a l’inici de la parada.
6. Certificació de Capitania Marítima que acredite l’enrolament ininterromput en el vaixell pesquer pel qual es va sol·licitar l’ajuda, des de la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda fins a l’inici del període de parada temporal, així com el nou enrolament en el vaixell el primer dia d’activitat pesquera després de la finalització de la parada.
7. Quan la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda siga posterior a l’inici de la parada, únicament es presentarà la certificació de Capitania Marítima que acredite el nou enrolament en el vaixell el primer dia d’activitat pesquera després de la finalització de la parada.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

De l’1 de febrer de 2018 al 28 de febrer de 2018, els dos inclosos.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

I, preferentment, en:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

Què s’ha de presentar?

1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del sol·licitant i del representant si n’hi haguera. Aquesta documentació només s’aportarà si no se n’autoritza a l’administració la consulta.
2. En el cas de representants, documentació acreditativa de la representació que tinga la persona que compareix en lloc del sol·licitant.
3. Acreditació del compliment de les obligacions econòmiques amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment exprés.
4. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment exprés.
5. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valènciana. Aquesta documentació no s’aportarà quan s’haja atorgat el consentiment exprés.
6. Declaració responsable del sol·licitant de no estar incurs en cap de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7. Declaració responsable del sol·licitant de no haver comés una infracció greu o delicte o frau, o haver participat en l’explotació, gestió o propietat de vaixells pesquers inclosos en la llista de vaixells de la Unió que practiquen la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), en els termes i terminis establits en l’article 10 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca. Declaració responsable del sol·licitant de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ents públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
8. Lapersona sol·licitant ha d’indicar en la sol·licitud el codi IBAN d’un compte bancari, en què figure com a titular, per al pagament de l’ajuda. L’Administració comprovarà d’ofici si es troba d’alta en la base de dades de domiciliació de pagaments del Sistema Comptable de la Generalitat (CONTAG) i, si no és així, es requerirà l’interessat la presentació del model de domiciliació bancària establit per l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’administració de la Generalitat.
9. Informe de vida laboral detallat, expedit per l’ISM.
10. Certificació de la Capitania Marítima dels enrolaments del pescador fins al moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda, que incloga, com a mínim, els dos anys civils anteriors a l’any en què es presenta la sol·licitud.
11. En el cas de pescadors que també siguen armadors, s’aportarà la resolució de l’ISM sobre el reconeixement d’alta en el règim especial de treballadors del mar per compte propi.
12. Si la parada temporal ha finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud d’ajuda, s’aportarà un certificat expedit per l’ISM sobre les prestacions d’incapacitat temporal que haja abonat a l’interessat durant el període indicat o, si és el cas, per la Mútua d’AT/EP amb la qual tenia cobertes les contingències comunes i/o professionals l’empresa en què figurava d’alta en la data immediatament anterior a l’inici de la parada.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’AJUDA PER PARALITZACIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT PESQUERA-PESCADORS

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, en l’àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d’ofici totes les actuacions que considere necessàries amb vista a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals haja de formular la proposta de resolució.
2. Si una vegada analitzada la documentació presentada s’observara que hi ha defectes formals o omissió d’algun dels documents exigits, es requerirà l’interessat perquè esmene o aporte la documentació preceptiva, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú vigent.
3. En el cas que no s’accepte la sol·licitud de l’interessat o hi haja un incompliment d’algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d’elevar la seua proposta, donarà tràmit d’audiència a l’interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent.
4. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, vist l’informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l’expedient complet juntament amb la proposta corresponent a la direcció general competent en pesca marítima, a l’efecte d’emetre la resolució que procedisca.
5. Quan el crèdit disponible en cada convocatòria no siga suficient per a concedir l’ajuda al conjunt de sol·licituds estimades, es procedirà al prorrateig de totes les propostes d’aprovació de manera que no se sobrepasse el crèdit disponible.
6. El prorrateig es calcularà de manera proporcional als imports individuals que podrien correspondre a cada sol·licitud individual en el cas que hi haguera crèdit suficient per a això.
7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits seran avaluades per una comissió d’avaluació.
8. Finalitzada l’avaluació de totes les sol·licituds presentades, d’acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la relació de sol·licituds estimades per a la concessió d’ajudes (amb indicació del beneficiari i la quantitat de l’ajuda proposada, així com el coeficient de prorrateig aplicat quan procedisca) i les desestimades.
9. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment.

Recursos que procedixen contra la resolució

Recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu.

El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de desestimació per silenci administratiu.

Com es tramita telemàticament?

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l’URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18180.

Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud han de realitzar-se a través de l’URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà la persona interessada perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “com va això meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Informació complementària

Tenint en compte que ja s’han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s’han de presentar simultàniament la sol·licitud d’ajuda i la de pagament.

Obligacions

– Realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió d’aquesta en els termes i terminis establits.
– Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
– Assumir les responsabilitats que pogueren derivar-se de la realització de l’activitat.
– Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment que ha d’efectuar l’òrgan concedent, així com qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer que han d’efectuar els òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris.
– Comunicar a l’òrgan concedent, l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.
– Comunicar a l’òrgan concedent -i si és el cas sol·licitar i obtindre autorització prèvia- qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o condicions de l’ajuda.
– Disposar d’un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l’operació subvencionada o, si és el cas, assignar un codi comptable adequat per a les aquestes.
– Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentre puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats esmentades.
– Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades per l’FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses de l’operació d’acord amb el que estableix l’article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
-Reintegrar les quantitats percebudes, així com, si és el cas, l’interés de demora corresponent, en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sancions

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valènciana.

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre 19/2016, de 22 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes als armadors i pescadors de vaixells pesquers amb port base localitzat a la Comunitat Valènciana, afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera (DOCV núm. 7839 de 28/07/2016).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre de 19/2016 de 22 de juliol (bases reguladores)

Comunicació 1/2017, de 6 d’abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau.

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19090