HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Bases reguladores de concessió d’ajudes per la Fundació Biodiversitat
24 gener, 2018

Resolució de 21 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la qual es publiquen les bases reguladores de concessió d’ajudes per la Fundació Biodiversitat.

Tota la informació la podeu trobar ací

La disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les fundacions del sector públic únicament podran concedir subvencions quan així s’autoritzi a la corresponent fundació de forma expressa mitjançant acord del Ministeri d’adscripció, i que l’aprovació de les Bases Reguladores seran exercides pels òrgans de l’Administració que financin en major proporció la subvenció corresponent.

Pel que fa a la Fundació Biodiversitat, l’Advocacia de l’Estat en el seu informe de data 25 de gener de 2016, ha considerat que «la titular del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’atorgar l’autorització d’habilitació, inicial i única, perquè la Fundació Biodiversitat puga concedir subvencions, i l’aprovació de les bases reguladores de la subvencions, l’autorització prèvia de la concessió, les funcions derivades de l’exigència del reintegrament i de la imposició de sancions, així com les funcions de control i altres que comporten l’exercici de potestats administratives, podran ser exercides per la Secretaria d’Estat de Medi Ambient pel que fa les partides pressupostàries amb què es financi en major proporció la subvenció corresponent s’integren en els programes pressupostaris de la Secretaria d’Estat (o per l’òrgan en què puga reconèixer-se el compliment de tal condició), incloses les ajudes fi nançades per fons europeus ».

En aquest sentit, amb data 4 de febrer del 2016 es va demanar l’autorització corresponent de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, habilitant a la Fundació Biodiversitat a concedir subvencions.

En desenvolupament d’aquesta habilitació, el Patronat de la Fundació Biodiversitat ha aprovat mitjançant acord per escrit de data 19 de desembre de 2017 les següents Bases Reguladores:

• Bases reguladores de la concessió d’ajudes per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental.

• Bases Reguladores de la concessió de subvencions per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 .

• Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la Fundació Biodiversitat, per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa plenamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

• Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, per a la realització d’activitats relacionades amb les línies d’actuació de la Fundació Biodiversitat.

En base a l’anterior, i en compliment del que estableix la disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aquesta Secretaria d’Estat, resol:

Primer.

Aprovar les Bases reguladores de la concessió d’ajudes per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental, que figuren com a annex I a aquesta resolució.

Segon.

Aprovar les Bases Reguladores de la concessió de subvencions per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014- 2020, que figuren com a annex II a esta resolució.

Tercer.

Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de la Fundació Biodiversitat, per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa plenamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca ( FEMP), que figuren com a annex III a aquesta resolució.

Quart.

Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, per a la realització d’activitats relacionades amb les línies d’actuació de la Fundació Biodiversitat, que figuren com a annex IV a aquesta resolució.

Madrid, 21 de desembre de 2017.-La Secretària d’Estat de Medi Ambient, María García Rodríguez.

Més informació