HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Publicada l’ordre per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana
22 maig, 2018

El objecte d’aquesta ordre és definir els condicionants tècnics i ambientals aplicables a les instal·lacions de compostatge comunitari de bioresidus en l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana, a fi de promoure’n la pràctica i mitigar els possibles impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre és exclusivament el compostatge comunitari, d’acord amb la definició i els condicionants especificats en aquesta. Queden expressament exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre el compostatge domèstic i el compostatge centralitzat.

La Directiva 98/2008/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives (Directiva marc de residus) va ser objecte de transposició a l’ordenament jurídic intern per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la qual, seguint l’esperit marcat per la directiva, va identificar la prevenció com a primera opció, i va reconéixer el potencial de les pràctiques de prevenció per a reduir la generació de residus.

Els documents comunitaris sobre bioresidus, com el Llibre verd sobre la gestió dels bioresidus en la Unió Europea, promouen el compostatge domèstic i comunitari.

En aquest sentit, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, va establir en l’article 15 que les administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, havien d’aprovar, abans del 12 de desembre de 2013, els programes de prevenció de residus en què s’havien d’establir els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats i de reducció de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants, amb la finalitat d’aconseguir la reducció del pes dels residus produïts en 2020 en un 10 per cent respecte als generats en 2010.

Pel que fa al Pla estatal marc de gestió de residus 2016-2022 (PEMAR), en relació als bioresidus, proposa reforçar el foment de l’autocompostatge en aquells llocs on és fàcilment practicable (compostatge domèstic en habitatges horitzontals en entorns urbans i rurals, compostatge comunitari, autocompostatge en punts nets).

Mitjançant el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, es va aprovar el Pla integral de residus de la Comunitat Valènciana (d’ara en avant PIRCV), fruit de la revisió i actualització del Pla integral de residus de 1997.

El PIRCV respon als principis que estableix la Directiva 98/2008/ CE, abans esmentada, que constitueix el principal instrument normatiu per a canviar l’enfocament de la gestió dels residus, en centrar-ne l’objectiu en la prevenció i el reciclatge. Des de la perspectiva de la prevenció en la generació de residus, la directiva disposa la necessitat que els estats membres elaboren programes de prevenció de residus, i indica, així mateix, que els programes esmentats han d’establir els objectius de prevenció de residus i descriure les mesures de prevenció existents.

D’acord amb l’anterior, el PIRCV va incorporar en el seu contingut, a més d’aquells documents exigits per l’article 26 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valènciana, altres documents, entre ells l’annex 5, en què s’inclou el Programa de prevenció.

Aquest programa estableix diverses mesures que se sustenten en el diagnòstic realitzat de la situació existent sobre la producció i gestió dels residus, i ofereix respostes a les necessitats o mancances identificades, basant-se en un enfocament del cicle de vida dels productes i materials.

No obstant això, per a l’aplicació adequada d’aquest programa, resulta pertinent el desplegament de les mesures que hi preveu, així com l’establiment de les especificacions que concreta, en la mesura que es puga, l’àmbit i abast d’aquestes mesures que s’han d’adoptar en el marc de la prevenció en matèria de residus, i dotar el programa aprovat dels instruments referencials que en faciliten als usuaris l’aplicació eficient.

I en aquest sentit, en l’Ordre 26/2014, de 30 d’octubre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el document de desenvolupament de les mesures articulades en el Programa de prevenció del Pla integral de residus de la Comunitat Valènciana (PIRCV), s’estableixen les mesures concretes que doten el pro-grama aprovat dels instruments referencials necessaris per a facilitar als usuaris una aplicació eficient, entre les quals destaquen, en l’apartat 9.4. «El foment del compostatge comunitari en centres educatius, centres cívics, comunitats, etc. com a forma de gestió de la fracció orgànica biodegradable per a aplicar-la posteriorment al sòl, especialment en aquells municipis amb un marcat caràcter rural.»

S’estableix una triple classificació que es basa en les diferents maneres en què és possible realitzar la pràctica del compostatge:

Compostatge domèstic o domiciliari és el tractament dels propis bioresidus que realitzen les persones o famílies individualment, en el seu habitatge, terrassa, jardí, hort, etc., i que comporta la utilització també particular del compost resultant.

Compostatge comunitari és un sistema anàleg a l’anterior en el qual diversos individus o famílies composten conjuntament els seus residus en una instal·lació comuna disposada amb aquesta finalitat.

Compostatge centralitzat és un sistema de gestió de bioresidus a escala municipal o supramunicipal, per a tractar-los en instal·lacions o mitjançant procediments de tipus industrial.

Aquesta ordre centra l’àmbit d’aplicació en el compostatge comunitari, ja que el compostatge centralitzat és una activitat que requereix l’autorització de gestió de residus, regulada en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, de llicència ambiental (o l’autorització ambiental integrada si la capacitat és superior a 75 tones diàries) i l’autorització com a activitat potencialment contaminant de l’atmosfera regulada en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera que ha d’emetre aquest òrgan ambiental. D’altra banda, el compostatge domèstic no és una activitat que requerisca cap intervenció administrativa.

El compostatge comunitari es considera una operació de prevenció de residus en sentit ampli i no una activitat de gestió de residus, sempre que les persones promotores complisquen els llindars i les condicions determinats en aquesta ordre i que garantisquen una afectació mínima de les instal·lacions al medi ambient i a les persones. Quan l’activitat es trobe per damunt d’aqueix llindar o quan s’incomplisca alguna de les condicions establides, aquest tipus d’activitat de compostatge es considera com una operació de tractament de residus, i les persones o entitats (públiques o privades) promotores d’aquesta estan obligades a tramitar el procediment corresponent d’obtenció de l’autorització sectorial com a gestor de residus i com a activitat potencialment contaminant de l’atmosfera davant de l’òrgan ambiental, així com la llicència ambiental corresponent.

[…]