HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valènciana (Consell Valencià de Cultura)
18 setembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valènciana (Consell Valencià de Cultura).

Objecte del tràmit

Aprofundir en el coneixement i en la difusió dels nostres paisatges i la nostra gastronomia, i, alhora, sensibilitzar els joves d’ambdós sexes, despertar en aquesta joventut la vocació excursionista i paisatgística, la gustativa i la culinària, i fomentar la seua capacitat creativa, i fer-los esdevindre no només receptors, sinó també portaveus d’un objectiu comú, que els joves aprenguen, valoren i promocionen les nostres senyes d’identitat, i que perceben i respecten el valors dels altres, i convisquen en una societat més rica i oberta, i per tant més culta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Centres docents públics, concertats i privats de la Comunitat Valènciana

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Els centres docents podran iniciar el procés d’elaboració i enviament dels treballs des del moment de la publicació de la convocatòria, en el DOGV núm. 8127, de 14/09/2017, i tindran com a data límit el 10 de novembre de 2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

Els centres docents reuniran tots els treballs que presente el seu alumnat i els enviaran a aquesta direcció:

Consell Valencià de Cultura
Per al Concurs sobre Paisatge i Gastronomia de la Comunitat Valènciana.
Palau de Forcalló
Carrer del Museu, 3.
46003-València

No s’admetran enviaments per correu electrònic.

Com sol·licitar-ho?

Passos

 • Un jurat, nomenat pel Consell Valencià de Cultura, seleccionarà un treball per cada curs d’ESO i de Batxillerat-FP.
 • Els treballs premiats, i també els que trie el jurat, passaran a ser propietat del Consell Valencià de Cultura, que els podrà publicar i exposar, amb menció expressa de l’autoria i dels centres a què pertanyen.
 • La resolució del concurs es farà pública en el transcurs d’un acte a la seu del Consell Valencià de Cultura en què s’efectuarà el lliurament dels premis. Aquest acte tindrà lloc a l’entorn del 10 de desembre de 2017. El Consell Valencià de Cultura es reserva la possibilitat de modificar aquesta data.
 • Els treballs que no es premien es podran retirar en un termini de tres mesos.
 • La participació en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació íntegra de les bases de la convocatòria.

Informació complementària

* PARTICIPANTS

Podran participar-hi tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valènciana, que estiguen cursant estudis d’ESO, FP i batxillerat.

* CARACTERÍSTIQUES DELS TEXTOS

 • Els textos que es presenten hauran de ser inèdits. Caldrà que estiguen escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valènciana, i versaran sobre els paisatges de la Comunitat Valènciana i/o sobre la gastronomiad’aquesta. Es valorarà l’originalitat del treball i la investigació duta a terme per a elaborar-lo.
 • Cada alumne presentarà un únic text, amb la condició que no excedisca de deu (10) folis.
 • En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l’autor/a, el curs i el nivell a què pertany, i el centre docent.

Obligacions

DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

 • D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que ens faciliten, i/o les que es generen posteriorment, es podran incorporar als fitxers titularitat del Consell Valencià de Cultura (CVC) amb la finalitat de gestionar adequadament la participació en aquest concurs. El CVC es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació esmentada.

DELS CENTRES I PARTICIPANTS

 • Els participants (en cas que siguen menors de 14 anys, els seus pares i/o mares, representants legals o tutors) i els representants dels centres docents respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, el CVC es reservarà el dret a excloure de la participació en aquest concurs a qualsevol alumne/a i/o representant de centre docent que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que corresponguen en dret.
 • Els participants premiats i els representants dels centres docents que també resulten premiats autoritzen la captació i reproducció de la seua imatge (i, si és el cas, veu), siga quin siga el mitjà utilitzat per a fer-ho, durant la participació o presència en aquest concurs, així com la difusió mitjançant la pàgina web http://cvc.gva.es/, el canal de YouTube, Twitter, Facebook i la comunicació a la premsa local, tant en format imprés com digital.
 • Els centres docents hauran d’obtindre i presentar, juntament amb els treballs, els consentiments previs, inequívocs, específics i informats suficientment de l’alumnat participant i dels representants d’aquests en relació al tractament de la seua imatge (i, si és el cas, veu) i la seua comunicació posterior a la premsa local.
 • Qualsevol participant i/o representant del centre docent podrà, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seua identitat mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar-los, a: Consell Valencià de Cultura, c/ Museu, 3, 46003, València.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

 • Resolució de 31 de juliol de 2017, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoca el concurs literari sobre paisatge i gastronomia a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8127, de 14/09/2017).

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de 31 de juliol de 2017 (bases de la convocatòria)

 

Fuente: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18914