HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
S’impulsa una proposició de llei per a protegir els sòls agraris
20 febrer, 2019

La Red Estatal InterVegas ha presentat, en el Congrés dels Diputats, una proposta de llei d’àmbit estatal que permetrà la protecció dels sòls fèrtils. Aquesta iniciativa arriba de les mans de representants dels diferents col·lectius i institucions de la Xarxa que, després d’un recorregut de quasi dos anys, ha comptat amb un ampli suport. La proposta ha generat un gran consens social i polític, perquè ha sigut recolzada a nivell institucional, per part de parlaments autonòmics, ajuntaments, diputacions, consells de govern d’universitats, i per part d’entitats.

Entre les institucions que formen part de InterVegas es troba l’Ajuntament de València. L’ajuntament valencià es va adherir a la xarxa mitjançant una declaració institucional, aprovada per unanimitat de les forces polítiques amb representació en el ple el dia 25 gener de 2018. A més, la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València està tramitant una moció de suport a aquesta Proposta de Llei perquè siga votada en el pròxim ple de febrer.

La Proposició de Llei (PL) que promou InterVegas té com a objectiu la protecció dels Sòls d’Alt Valor Agrològic (SAVA) i d’altres Sòls d’Interès Agrari (SIA). La necessitat del seu defensa sorgeix de les importants funcions ambientals, productives i històric-culturals, la seua decisiva contribució a la seguretat i sobirania alimentàries, a la lluita contra el canvi climàtic i la gestió sostenible del territori. Per a això es contempla, entre altres mesures, la figura dels Parcs Agraris com a instrument per a la gestió i protecció dels sòls fèrtils.

InterVegas impulsa una proposición de ley, a nivel estatal, para promover la protección y dinamización de los suelos fértiles

 

CAMPAÑA “PROTEGIM ELS SÒLS FÈRTILS”

Per a promoure el màxim consens de cara a l’aprovació de la proposta de llei, **InterVegas ha posat en marxa de manera paral·lela la campanya “Protegim els sòls fèrtils”. Aquesta campanya demana el suport exprés d’administracions públiques, Organitzacions No Governamentals, entitats privades i persones a títol particular.

En la web de **Intervegas està activat un mapa per a fer visibles les adhesions a la campanya: 
http://intervegas.org/protejamos-los-suelos-fertiles/

També s’ha iniciat una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, amb la finalitat de sumar el màxim suport ciutadà de cara a la tramitació de la proposició de llei. La campanya està disponible en el següent enllaç: http://chng.it/9R9sMQ8fNR

InterVegas impulsa una proposición de ley, a nivel estatal, para promover la protección y dinamización de los suelos fértiles

QUÈ ÉS UN SÒL D’ALT VALOR AGROLÒGIC (SAVA)?

Un SAVA és un sòl molt fèrtil, fruit de llargs processos naturals i de l’ús agrari que li han donat les comunitats al llarg de la història, com a resultat d’una combinació de sabers i recursos locals.

QUÈ SÓN ELS SÒLS D’INTERÈS AGRARI (SIA)?

Els SIA són aquells que posseeixen valors significatius des del punt de vista edàfic, ambiental, productiu o territorial, considerant el seu aprofitament agrari i la seua aportació al manteniment de la qualitat dels ecosistemes, de la biodiversitat i del model d’ordenació territorial del qual formen part.

PER QUÈ UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A PROTEGIR ELS SÒLS FÈRTILS?

En la IV Trobada Estatal de la Federació Intervegas, celebrat a Múrcia, el naturalista Joaquín Araújo, va assenyalar: “L’aprovació d’aquesta llei és de gran importància per a aquells ciutadans que encara no han nascut, ja que estem intentant protegir uns territoris agraris i uns sòls fèrtils fonamentals per a la producció d’aliments d’una manera respectuosa amb el medi ambient».

Es promou aquesta proposició de llei amb l’objectiu que l’agricultura es puga desenvolupar amb la garantia de permanència en tots els territoris, des dels periurbans als profundament rurals. La llei ajudaria a assegurar, d’aquesta manera, una producció ancorada en el territori, pròxima o de proximitat. Això permetrà que les poblacions, tant rurals com urbanes, puguen proveir-se de productes hortofructícoles frescos, de qualitat i associats a les dietes mediterrània i locals. Així mateix, això reduirà els costos de transport i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associats als aliments que han recorregut grans distàncies abans d’arribar a la nostra taula.

InterVegas impulsa una proposición de ley, a nivel estatal, para promover la protección y dinamización de los suelos fértiles

Els sòls fèrtils són claus per a impulsar polítiques agroalimentàries locals, però també per a afavorir la creació d’ocupació i riquesa, l’auge de l’economia local i el necessari manteniment dels paisatges de l’agricultura. Aquests territoris podran, a més, ser redefinits per a desenvolupar activitats educatives i de gaudi a l’aire lliure. A tot això, s’afig el fet que compleixen importants funcions ambientals, productives i històric-culturals, i contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic, perquè els sòls són la segona font d’emmagatzematge de carboni després dels oceans. La protecció dels sòls, la restauració, i l’ús sostenible que recupere la seua fertilitat, són crucials tant per a mitigar com per a adaptar-se al canvi climàtic.

Malgrat totes aquestes raons, sorprèn que no existisca a Espanya una norma específica de caràcter bàsic que tutele els valors dels sòls fèrtils i que fomente la seua restauració i millora en cas de pèrdua, contaminació o erosió. Amb l’aprovació d’una llei estatal es donaria protecció als paisatges agrícoles enfront dels processos especulatius, s’aconseguiria el reconeixement de la important labor de l’agricultura, i s’impulsarien les polítiques orientades a aconseguir una alimentació saludable i de proximitat.

COM PROTEGIR ELS SÒLS FÈRTILS?

La proposició de llei defineix i estableix el règim bàsic de protecció els SAVA i dels SIA, harmonitzant i atorgant seguretat jurídica als ordenaments legals de les comunitats autònomes i els ajuntaments que pretenguen actuar per a protegir aquests sòls estratègics de tan alt valor. Es contempla atorgar als Sòls d’Alt Valor Agrològic la més alta protecció, considerant-los d’interès general i atribuint la seua identificació i tutela a l’Administració General d’Estat. Per part seua, els Sòls d’Interès Agrari es considerarien responsabilitat i competència de les comunitats autònomes a l’hora d’identificar-los, inventariar-los i establir el seu règim de protecció.

Com a figura de gestió, la proposició de llei defineix principalment el Parc Agrari. Això es realitza amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’ús agrari a través de programes específics de foment de les funcions productiva, econòmica, ambiental i sociocultural d’aquests espais. La proposició de llei contempla també la creació d’una Comissió Estatal de Conservació de Sòls i l’aprovació d’una Estratègia Estatal de Conservació de Sòls d’Alt Valor Agrològic i Sòls d’Interès Agrari.

InterVegas impulsa una proposición de ley, a nivel estatal, para promover la protección y dinamización de los suelos fértiles