HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020
4 octubre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020.

Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats d’informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior. Es tracta d’ajudes destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris. Aquestes activitats ressaltaran les característiques o els avantatges específics dels productes en qüestió, especialment la qualitat, els mètodes de producció específics, les estrictes normes d’aplicació i el respecte del medi ambient vinculats al programa de qualitat, i podran incloure la divulgació de coneixements científics i tècnics sobre aquests productes.

Són subvencionables les actuacions desenvolupades en matèria d’informació i promoció, destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada. En concret, les actuacions subvencionables podran ser les següents:
a) Campanyes de promoció genèriques.
b) Campanyes de publicitat genèriques a través dels diversos canals de comunicació o en els punts de venda.
c) Elaboració de material divulgatiu i promocional.
d) Elaboració i publicació de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat.
e) Realització de jornades tècniques.
f) Accions de relacions públiques i missions comercials.
g) Accions de promoció per a l’organització o participació en fires o exposicions.
h) Estudis orientats a la millora de la promoció.

No són subvencionables els costos i actuacions següents:

-La promoció de marques comercials.
-La promoció i publicitat fora del mercat interior.
-Les activitats que induïsquen el consumidor a comprar un producte pel seu origen particular, excepte en els casos dels productes regulats pel règim de qualitat establit pel Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i els regulats pel Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. No obstant això, podrà indicar-se l’origen d’un producte sempre que tal indicació quede subordinada al missatge principal.
-Les activitats d’informació i promoció subvencionades a l’empara del Reglament (CE) núm. 2826/2000 del Consell, de 19 de desembre de 2000, sobre accions d’informació i de promoció dels productes agrícoles en el mercat interior.
-Els programes que tinguen com a única finalitat garantir un control més estricte del compliment de les normes obligatòries d’acord amb la normativa comunitària o legislació nacional o autonòmica.
-Tampoc es consideraran subvencionables els impostos recuperables.
-No seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l’enllaç que hi ha al final del document.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els grups de persones productores que duguen a terme activitats d’informació i promoció en el mercat interior d’algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. És a dir, els consells reguladors i les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen persones productores implicades en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides, agricultura de muntanya i marques CV).

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

La quantia de l’ajuda serà del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 100.000 euros per beneficiari i any.

Procediment de cobrament

La sol·licitud de pagament haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Justificants de les despeses efectuades: factures, amb una relació numerada d’aquestes, així com la documentació original que n’acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell en el qual s’indicarà per a quina subvenció es presenten com a justificació i si l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció, a més d’assenyalar-hi, en aquest últim cas, la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció.
b) Document de domiciliació bancària emplenat degudament.
c) Les persones sol·licitants hauran de presentar amb caràcter general:
1r. En el cas de campanyes de publicitat: un exemplar de cada un dels elements integrants de la campanya (cartells, fullets, anuncis, etc.), així com una memòria explicativa del desenvolupament d’aquesta, en què s’assenyalen quins seran els mitjans utilitzats finalment. S’haurà d’aportar un exemplar original del mitjà de comunicació escrit o un document d’àudio o vídeo quan corresponga. En el cas d’insercions repetitives, serà suficient aportar un únic document original i una relació dels dies d’emissió o publicació de la campanya.
2n. En el cas de participació en fires o exposicions o de l’organització d’aquestes: una memòria explicativa en què s’indiquen els mitjans materials i humans emprats, i l’especificació de les despeses efectuades, així com la vinculació d’aquestes amb l’esdeveniment, a més d’una valoració del desenvolupament de l’exposició o la fira.
3r. En el cas de jornades tècniques, seminaris i congressos: una memòria en què s’incloga un resum dels temes que s’han exposat i de les conclusions que s’han obtingut.
4t. En el cas d’estudis: una còpia d’aquests.
d) Un compte justificatiu amb l’aportació de justificants de despesa (i extractes bancaris que acrediten la materialització del pagament de les factures), regulada en l’article 72 del RD 887/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Vegeu l’imprés associat).

El formulari de sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que hauran de subscriure les persones beneficiàries, en què s’indique que no s’ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE, ni d’altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneixen les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i s’iniciarà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana núm. 8140 de 03/10/2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s’establisca.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes administracions per mitjà de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

I, preferentment, a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
46018 València
Tel: 961247382
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18736

Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds d’ajuda podran formalitzar-se mitjançant la presentació i l’emplenament de l’imprés “Sol·licitud d’ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del PDR-CV 2014-2020” (vegeu l’imprés associat). S’han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Targeta d’identificació fiscal.
b) Escriptura de constitució i estatuts, amb les modificacions posteriors inscrites degudament en el registre corresponent, així com el document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, legalitzats degudament.
c) Memòria explicativa de l’objecte de la inversió que haurà d’incloure el contingut següent:
1r. Descripció detallada de les actuacions que es desenvoluparan: descripció de cada una de les activitats previstes que efectuarà la persona sol·licitant. Es detallaran i es descriuran al màxim totes les activitats.
2n. Avaluació econòmica dels seus avantatges.
3r. Relació d’efectius humans i mitjans materials dels quals es disposa.
4t. Pla cronològic dels treballs.
d) Pressupost detallat de les despeses previstes, en què es detallarà específicament l’àmbit territorial (Comunitat Valènciana, Espanya, Unió Europea) a què correspon la despesa de cada partida, si no corresponen totes a un mateix àmbit geogràfic.

A més, el formulari de sol·licitud d’ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de subscriure, en tot cas, les persones sol·licitants:
a) Declaració responsable de la veracitat de totes les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació que s’acompanya.
b) Declaració responsable de no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalada en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) Declaració responsable d’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valènciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, o si és el cas, l’exempció d’aquesta obligació.
d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció, o no, d’altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb l’expressió, si és el cas, dels compromisos assumits per la persona sol·licitant.
e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d’aquestes ajudes, així com de l’obligació de publicitar la procedència dels fons.

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d’identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, de la persona que la representa legalment, i d’estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i amb les de la Seguretat Social. En el cas que la persona sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho haurà d’indicar expressament, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

Mitjançant la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que hi recull i en la documentació que s’adjunta són verídiques, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, de manera que queda a disposició de la Generalitat per a la presentació, la comprovació, el control i la inspecció posterior d’aquestes que s’estimen oportuns.

No caldrà aportar la documentació que ja s’haja presentat anteriorment davant d’aquesta administració, sempre que no hagen variat les dades que hi contenia i continuen vigents. En aquest cas, haurà d’informar el Servei de Qualitat Agroalimentària de la documentació que es tracte, el procediment, l’expedient, l’any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

Impresos associats

[ANNEX XII] SOL·LICITUD D’AJUDES A LES ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

[ANNEX XIII] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES A LES ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Com sol·licitar-ho?

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució dictada per la persona titular d’aquesta direcció general posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data en què es publique o notifique, o directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valènciana en el termini de dos mesos. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18736

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, encara que no hi estan obligades, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent .

Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, i podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, d’entre els quals hi ha el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà a aquestes persones perquè l’esmenen mitjançant la presentació electrònica d’aquesta.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga.

Els tràmits que s’efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s’arriben a registrar es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d’altres persones físiques o jurídiques, s’haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si es tracta de persona física) o de segell electrònic d’entitat (si es tracta de persona jurídica).

Informació complementària

* CONTROLS

El servei competent en matèria de promoció agroalimentària durà a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d’ajuda com de pagament.

També es duran a terme, sobre la base del corresponent pla de controls previ, els oportuns controls sobre el terreny l’objecte del qual serà verificar els punts següents:
a) L’existència de documents comptables o d’un altre tipus, en poder dels organismes o les empreses que duguen a terme les actuacions objecte d’ajuda, que justifiquen els pagaments realitzats pel beneficiari.
b) La veracitat de la documentació acreditativa del contingut de les declaracions responsables presentades pel sol·licitant al llarg del procediment de sol·licitud de l’ajuda i de sol·licitud de pagament.
c) La conformitat de la destinació efectiva o prevista de les actuacions amb la descripció efectuada en la sol·licitud d’ajuda.
d) La conformitat de l’execució de les actuacions objecte de finançament públic amb la normativa vigent, especialment les normes obligatòries establides per la legislació nacional o, si és el cas, pel PDR-CV 2014-2020.
e) El compliment dels compromisos i les obligacions derivats de la concessió de l’ajuda.

Obligacions

La persona beneficiària d’aquestes ajudes ha de complir amb les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Enllaços

Aportació de documentació o esmena d’un expedient existent de sol·licitud d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell (DOUE núm. 347, de 20/12/2013).
– Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en el qual es refereix al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat (DOUE núm. 227, de 31/07/2014).
– Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d’agricultors i agricultores i agrupacions d’agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentosos, i a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020 (DOGV núm. 8113 de 25.08.2017).
– Resolució de 28 de setembre de 2017, del director de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d’informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020 (DOGV núm. 8140, 03/10/2017).

Llistat de normativa

Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Vegeu el Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014

Vegeu l’Ordre 21/2017, de 25 de juliol

Vegeu la Resolució de 28 de setembre de 2017

Vegeu l’Extract de la Resolució de 28 de setembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18736