HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural
16 maig, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural.

Objecte del tràmit

Es concediran ajudes per a les activitats que s’indiquen en l’apartat “Informació Complementària”, que promoguen la integració i la igualtat d’oportunitats de la dona en l’àmbit rural.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Organitzacions professionals agràries que integren organitzacions de dones, o organitzacions de dones amb personalitat jurídica pròpia.

Requeriments

– Amb àmbit mínim el provincial, en tot cas a la Comunitat Valènciana.
– Que promoguen la integració i la igualtat d’oportunitats de la dona en l’àmbit rural.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds en l’exercici 2017 serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valènciana núm. 8037, 11/5/17.

Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds d’ajuda es dirigiran a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, acompanyada de la documentació i en els terminis que s’establisquen en les corresponents ordes anuals de convocatòria.

A la sol·licitud s’adjuntarà:
a) Acreditació de la representació del sol·licitant.
b) Còpia del CIF
c) Còpia del document de constitució i/o estatuts de l’entitat
d) Relació dels membres dels seus òrgans directius i executius en el moment de la sol·licitud.
e) Memòria detallada dels gastos objecte de la subvenció sol·licitada

Per a l’aplicació en la distribució de les ajudes, a la sol·licitud caldrà adjuntar també la documentació següent:
a) Certificació emesa per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l’organització a través d’esta.
b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d’entrada en vigor de la convocatòria, ja siguen propietat de l’organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat.
c) Declaració sobre la plantilla de l’organització i qualificació dels treballadors, referida a la data de entrada en vigor d’esta disposició. Caldrà els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2).

Als efectes de la convocatòria podrà ser considerada plantilla de l’organització, les d’aquelles societats participades per l’OPA en la seua totalitat i el fi de la qual siga el de prestar servicis agraris als afiliats d’esta. En este cas, s’adjuntarà també còpia de l’escriptura de constitució de les dites societats.

Excepte en el cas de la memòria detallada dels gastos, que sempre ha d’adjuntar-se, no serà necessària la presentació d’esta documentació, si ja ha sigut presentada en sol·licitud de les ajudes establides en l’Orde 24/2010, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es regula la concessió d’ajudes a les organitzacions professionals agràries; en este cas caldrà indicar eixa circumstància en la sol·licitud actual.

Impresos associats

Com sol·licitar-ho?

Passos

-El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. El criteri per a la distribució de les ajudes serà el nombre d’afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l’organització, als quals s’aplicarà la ponderació següent: 70 % de l’import màxim de la línia, per nombre d’afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l’organització.

-La resolució dels expedients està delegada en la persona titular de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a proposta de l’òrgan col·legiat definit en les bases reguladores.

-S’estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds comptats a partir de la publicació de la convocatòria, es consideraran desestimades les subvencions no resoltes de manera expressa.

Recursos que procedixen contra la resolució

Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra estes podran els interessats interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d’un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1376

Tramitació

Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la següent URL http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1376 .

Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana. Podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la presentació electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

Informació complementària*

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
-Activitats de participació i foment de l’associacionisme. Es consideren com a tals la celebració de conferències i xarrades, la realització de jornades i congressos i la concurrència a exposicions i fires, activitats realitzades per la mateixa organització en l’àmbit de la Comunitat Valènciana.
-Assistència a jornades o actes per representants de les organitzacions sol·licitants, quan aquests se celebren fora de la Comunitat Valènciana.
En la celebració de conferències i xarrades, així com la realització de jornades i congressos, i la concurrència a exposicions i fires, la subvenció podrà ser fins a un màxim del 100 % pel que fa al pagament de les despeses corresponents a ponents externs a l’organització, i fins a un màxim del 70 % per a la resta de les activitats, sense que puga superar en el còmput de subvenció concedida per les activitats proposades d’aquest concepte el 80 % de les despeses.
-Viatges d’estudi i intercanvi en altres zones geogràfiques (àmbit espanyol o superior).
Per la realització de viatges d’estudi i intercanvi en altres zones geogràfiques la subvenció serà fins a un màxim del 70 % del cost.
-Activitats de promoció. Realització de cursos, tallers de treball i edició de material de divulgació i la seua distribució.
La subvenció serà fins a un màxim del 80 % del cost quan es tracte de l’edició de material divulgatiu i la seua distribució, i fins a un màxim del 70 % per qualsevol altre tipus d’activitat dins d’aquest concepte.
-Activitats complementàries. Aquelles relacionades amb el foment del turisme rural, medi ambient, l’artesania, o la promoció dels productes agroalimentaris propis.
La subvenció serà fins a un màxim del 50 % del cost.

Criteris de valoració

El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i és el nombre d’afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l’organització, el criteri per a la distribució de les ajudes, als quals s’aplicarà la ponderació següent: 70 % de l’import màxim de la línia, per nombre d’afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l’organització.

Obligacions

-Les organitzacions subvencionades hauran de justificar, per a l’efectivitat del pagament, amb data límit el 15 de novembre del corresponent exercici, la correcta aplicació de les ajudes concedides.
-Hauran presentar juntament amb els justificants de pagament, un compte justificatiu que contindrà la relació detallada de les activitats i despeses en què s’haja concretat l’actuació subvencionada.
Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol subvenció o ajuda que financen les accions subvencionades, sense que en el seu conjunt superen el seu cost. El beneficiari haurà de comunicar aquestes ajudes, subvencions, ingressos o recursos, tan prompte com com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons, així mateix el beneficiari haurà de declarar amb la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

Sancions

Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes podran els interessats interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d’un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Orde de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es regula la concessió d’ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural (DOGV núm. 5240, de 18/04/2006).
– Orde de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es modifica l’Orde de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es regula la concessió d’ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural, i es convoquen les dites ajudes per a l’exercici 2008 (DOCV núm. 5815, de 28/07/2008).
– Orde 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual es modifiquen les ordes de regulació de concessió d’ajudes, per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors, a les organitzacions professionals agràries, i a actuacions que promoguen la integració de la dona en l’àmbit rural (DOCV núm. 7730, de 29/02/2016).
– Resolució de 4 de maig de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l’any 2017 i es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims, de les ajudes a les organitzacions professionals agràries (DOGV núm. 8037, d’11/05/2017).

Llistat de normativa

 

Fuente: Generalitat Valènciana