HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació
15 octubre, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Els destil·ladors autoritzats per a actuar en el marc de l’article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Requeriments

  Dels productes entregats a la destil·lació:
  – Data límit d’entrega dels subproductes per a vinificació 15 de juny de cada campanya.
  – Contingut mínim alcohol:
  Brisa de raïm: 2,8 litres d’alcohol pur per cada 100 quilos.
  Pòsit de vi: 4 litres d’alcohol pur per cada 100 quilos.

  dels destil·ladors:
  – Ser destil·lador autoritzats
  – Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte
  – Enviar el certificat de recepció a l’autoritat competent en un termini màxim de 10 dies.
  – Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte.
  – Destinar l’alcohol obtingut exclusivament a fins industrials o energètics.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament– 1,100 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises.
  – 0,500 euros/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de vi i pòsits.

  El FEGA per a cada exercici FEAGA comunica la distribució de fons entre les distintes mesures de la Programa nacional de suport vitivinícola, i fixa el límit de gasto de cada mesura per a tot l’Estat, que per a la destil·lació de subproductes és de 30.800.000 euros per a l’exercici 2016.

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuda serà entre el 16 d’octubre i el 20 de juliol de cada campanya, per l’alcohol obtingut durant eixa campanya vitícola.

 • On s’ha d’anar?Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en este últim cas, s’hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012

 • Què s’ha de presentar?La sol·licitud d’ajuda per l’alcohol obtingut haurà de contindre almenys la informació arreplegada en l’annex XIV del Reial Decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

  La sol·licitud ha d’anar acompanyada amb la documentació següent:
  – Prova de destil·lació.
  – Relació de les entregues de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l’alcohol obtingut.
  – En el cas que els gastos de transport siguen per compte del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor dels esmentats gastos.
  – Així mateix, el destil·lador i el productor hauran de firmar un document que justifique qui s’ha fet càrrec dels gastos de transport.
  – Si és el cas, la justificació de la destinació de l’alcohol obtingut.

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  – Presentació de la sol·licitud i documentació requerida
  – Correspon resoldre el procediment a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.
  – L’ajuda prevista es pagarà abans del 16 d’octubre de la campanya següent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Informació complementàriaObligacions

  Destinar l’alcohol obtingut a fins industrials o energètics.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Llei 24/2003, de 10 de juliol de la vinya i el vi
  – Reglament (UE) NÚM. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
  – Reglament (CE) 555/2008, que desenrotlla l’OCM (arts 21 a 25 bis)
  – Reial Decret 597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.
  – Circular 34/2008 FEGA, sobre gestió i control de l’ajuda per eliminació de subproductes.
  – Circular CAPA sobre gestió i control de l’ajuda per l’eliminació de subproductes de la vinificació, de 13 de març de 2014.
  – Resolució de 22 de novembre de 2016, del director de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació, campanya 2016-2017 (DOGV núm. 7937 núm. de 15/12/2016).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 22 de novembre de 2016

   

  Per més info, fes clic ací.