HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica 2017 (Fons de Promoció del Pla Eòlic)
11 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  Ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica 2017 (Fons de Promoció del Pla Eòlic)

  Objecte del tràmit

  Convocar el Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valènciana (PECV), per a l’exercici de 2017, destinat a la realització dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents d’incentivar l’economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d’ajudes destinades al foment de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica.

  Les bases reguladores de la convocatòria són les aprovades per l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, d’ara endavant IVACE, en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valènciana; en les bases esmentades s’estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses -incloses empreses individuals- i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valènciana, a excepció de les comunitats de propietaris d’habitatges.
  Les entitats beneficiàries hauran d’acreditar la capacitat tècnica i econòmica suficient per a dur a terme les actuacions susceptibles de suport.
  Quan qui sol·licite l’ajuda tinga la condició d’empresari/a individual, només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d’una activitat econòmica i el domicili social de l’activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d’habitatge.
  Alhora, hi seran d’aplicació les condicions i requisits previstos en els articles 4 i 25 de l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

  Requeriments

  En el cas d’empreses, addicionalment serà requisit per a ser beneficiària que siga viable econòmicament i financerament, considerant-se que s’incompleix aquest requisit quan s’incórrega en almenys dos dels supòsits següents:
  – Que tinga un patrimoni net negatiu en l’últim exercici tancat.
  – Que tinga uns resultats negatius acumulats superiors al 50% del patrimoni net, sense considerar les pèrdues en l’últim exercici tancat.
  – Que l’empresa tinga pèrdues en l’últim any superiors al 35% del patrimoni net a l’inici del mateix exercici.
  Per a la seua comprovació es tindrà en compte la informació dels comptes financers de l’últim exercici tancat, segons model disponible en l’adreça d’Internet de l’IVACE http://www.ivace.es “Documentació annexa”, acompanyat d’una còpia dels comptes oficials presentats en el Registre Mercantil de l’últim exercici tancat.
  No podran obtindre la condició d’empreses beneficiàries les empreses sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, no podran ser empreses beneficiàries aquelles que reunisquen els requisits per a trobar-se sotmeses a un procediment concursal.
  Les grans empreses només podran ser beneficiàries de les ajudes si es troben en una situació comparable a una qualificació creditícia de com a mínim B-.
  En el cas d’empreses que per la seua data de constitució -bé en l’exercici en curs, o en l’anterior- no hagen presentat encara comptes al Registre Mercantil, el model indicat en el paràgraf anterior haurà d’anar acompanyat d’un certificat o declaració emesa per la pròpia empresa acreditativa dels comptes de l’últim trimestre disponible.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament1. L’ajuda reemborsable consistirà en la concessió d’un préstec bonificat en el seu tipus d’interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats. Aquesta bonificació suposa una ajuda implícita equivalent a la diferència entre els interessos que es meritarien aplicant el tipus d’interès de referència i els interessos realment pagats; als efectes d’aquesta resolució, aquesta ajuda es denomina subvenció bruta equivalent.

  2. Característiques del préstec bonificat:
  a) Import màxim del préstec: 300.000 euros.
  b) Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% de la inversió.
  c) Tipus d’interès: 0%
  d) Comissions: sense comissions d’estudi ni obertura de l’operació.
  e) Període màxim d’amortització del préstec: 10 anys.
  f) Amortització del préstec: el termini màxim d’amortització serà de 120 mesos i les quotes d’amortització seran semestrals. La primera quota es farà efectiva el durant l’anualitat de 2018.
  g) Garanties: la garantia serà del 50% de l’import del préstec, i es podrà constituir en metàl·lic o en forma d’aval financer prestat per entitats de crèdit o per Societats de Garantia Recíproca. Haurà de cobrir el reintegrament del préstec, de la subvenció bruta equivalent, i de qualsevol despesa derivada de l’incompliment de les obligacions imposades al beneficiari.
  Queden exceptuats de l’obligació d’aportar garantia les entitats locals. En aquests casos l’IVACE serà considerat creditor preferent de l’entitat beneficiària per raó del préstec formalitzat, per la qual cosa els pagaments corresponents a amortització del principal, interessos de demora, o eventuals penalitzacions d’aquell, gaudiran de lloc preferent en l’ordre de prelació de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons de tresoreria de l’entitat beneficiària durant el període de vigència del contracte.
  h) Ajust de la garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d’amortització del préstec, l’IVACE ajustarà d’ofici l’import de la garantia en relació amb la quantitat pendent de devolució per a mantindre el percentatge del 50% adés indicat.

  3. Intensitat màxima de l’ajuda.
  L’import de la subvenció bruta equivalent es calcularà aplicant la metodologia prevista en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d’actualització (2008/C14/02) i al tipus d’interès del mercat vigent en el moment de la concessió.
  En les inversions de caràcter econòmic l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Als efectes de la present convocatòria, s’entendrà per única empresa la definició establida en l’apartat 2 de l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 a les ajudes de minimis. Per a les empreses que realitzen per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera, caldrà ajustar-se als límits i condicions de l’article 3, apartats 2 i 3 de la disposició esmentada.
  Als efectes de valorar si se superen els imports màxims d’ajuda establits pel règim de minimis, es considerarà l’import de la subvenció bruta equivalent que serà notificat a l’entitat beneficiària.

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  Termini de presentació de sol·licitud des del 10/07/2017 fins a 15/09/2017.

 • Què s’ha de presentar?1. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d’IVACE accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es, i constarà de:
  a) Imprés de sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el model normalitzat disponible en , en el qual s’adjunten les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
  b) Memòria tècnica d’acord amb el model normalitzat disponible en .
  c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de firma avançada, la seua identitat s’entendrà ja acreditada per mitjà del mateix acte de la firma.
  d) Acreditació de la representació legal del firmant.
  e) Còpia d’un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l’ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l’entitat sol·licitant.
  f) Document de l’entitat que reflectisca l’existència d’una partida pressupostària per a l’execució del projecte objecte de subvenció.
  g) Ubicació exacta del projecte, amb indicació de les coordenades UTM del projecte o instal·lació en l’apartat destinat per a això en la mateixa sol·licitud.

  2. Documentació complementària descrita en l’article 7 de la convocatòria.

  3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s’acompanye de la documentació que d’acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no fera se la tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  4. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s’entendran practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  5. Es delega en les persones que ostenten la direcció de l’àrea o, si és el cas, departament o servei competent per a gestionar la convocatòria, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvi de sol·licitant i/o canvi de projecte.

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  1. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’ajudes serà la Unitat IVACE Energia.
  L’òrgan instructor verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar d’acord amb aquesta, farà l’anàlisi dels projectes presentats i l’aplicació dels criteris de valoració del programa, desestimant-se aquells projectes presentats per sol·licitants que no complisquen amb els requisits exigits en la present convocatòria.
  L’òrgan instructor podrà requerir de l’entitat sol·licitant l’aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2. Després dels actes d’instrucció i l’aplicació dels criteris de valoració realitzats per l’òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una Comissió d’Avaluació prevista en l’article 10 de l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

  3. De les reunions de la Comissió s’elevarà l’acta -amb la proposta d’adjudicació que hi conté- a la presidència de l’IVACE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Com es tramita telemàticament?Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18782

  Tramitació

  La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d’IVACE. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia, Turisme i Agenda Digital.

 • Informació complementària* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D’AJUDA
  1. Finançament de projectes d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir el que estableix el citat Reial Decret 900/2015.
  Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions.
  Als efectes de determinació de la potència de les instal·lacions caldrà ajustar-se al que disposa l’article 3 del Reial Decret 900/2015.

  2. Garanties mínimes exigides als equips i instal·lacions:
  – Equips principals: tres anys.
  – Instal·lació: tres anys.

  3. Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del pressupost de la convocatòria, són els següents:
  a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d’autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l’energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d’energia generada i, si és el cas, sistema d’emmagatzematge.
  En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s’inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
  b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament, sent en tot cas el criteri de l’IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l’obra civil al projecte.
  c) Instal·lacions d’evacuació d’energia fins al punt de connexió.
  d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d’autoconsum i de producció d’energia elèctrica.
  e) Si és el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes.

  4. La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

  5. Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència a instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre adjunt)

  6. Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ, i els equips principals -generador i equip dels quals convertidor d’energia- estiguen fabricats en la Unió Europea.

  7. Als efectes d’aquesta convocatòria, només es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions d’autoconsum el titular de les quals coincidisca amb el titular del punt de subministrament, tant en la modalitat Tipus 1 com en la modalitat Tipus 2.

  8. Seran aplicables la resta de requisits que s’estableixen en l’article 5 i 26 de l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

  1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
  a) Qualitat tècnica de la memòria.
  Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
  b) Viabilitat econòmica del projecte.
  Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
  c) Sector i tipus d’aplicació.
  Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
  d) Potència instal·lada.
  Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
  e) Producció energètica.
  Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
  g) Grau d’innovació tecnològica.
  Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions que presenten major grau d’innovació.
  h) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
  Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la font d’energia de les quals és biomassa o biogàs enfront de la fotovoltaica o eòlica.

  2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valènciana (màxim 20 punts).
  a) Inversió associada en relació al balanç de l’empresa.
  Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l’any anterior.
  b) Ubicació del projecte.
  Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menor població enfront dels més poblats.
  c) Percentatge de persones amb diversitat funcional en l’empresa.
  Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes que superen les limitacions establides en la legislació en matèria d’ocupació de persones amb diversitat funcional.

  3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
  Ràtios econòmiques de l’empresa
  Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

  Obligacions

  Sense perjuí del que estableix l’article 12 de l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer, seran obligacions de l’entitat beneficiària:
  a) Realitzar el projecte objecte d’ajuda i acreditar la seua realització en un termini no inferior a 8 mesos des de la seua adjudicació i en la forma fixada en la notificació de l’ajuda i en el Manual d’instruccions de justificació aprovat per la Direcció General de l’IVACE, que serà publicat en la pàgina web http://www.ivace.es. L’entitat beneficiària haurà de realitzar el projecte objecte d’ajuda en la forma descrita en la memòria presentada junt amb la sol·licitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió. L’execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors.
  Qualsevol modificació del projecte haurà de comptar amb l’aprovació prèvia de l’IVACE, sol·licitada i justificada per escrit fins a un mes natural abans de la finalització del termini de justificació del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d’algun dels aspectes que van ser tinguts en compte per a la seua valoració.
  b) Devolució del préstec. El beneficiari haurà de subjectar-se als terminis i condicions de devolució del préstec establit en l’article 5.2 de la present resolució i en l’escrit d’acceptació de condicions subscrit prèviament al seu desemborsament.
  c) Respondre de la veracitat dels documents aportats.
  d) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat, i comunicar altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos provinents de qualssevol administració o ens públic o privat que haguera obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.
  e) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social de manera que quede acreditada aquesta circumstància, en el moment previ a l’atorgament de l’ajuda i al del reconeixement de l’obligació per IVACE, en els termes establits en la normativa vigent en la matèria.
  f) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació local, així com els estats comptables.
  g) Respondre que les actuacions objecte d’ajuda estiguen realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.
  h) Els projectes i les instal·lacions es realitzaran complint els reglaments i normatives que els siguen aplicables i disposaran de les llicències i autoritzacions administratives corresponents.
  i) Respectar en els projectes els principis següents:
  – Les inversions finançades hauran de mantindre’s inalterables durant els deu anys següents al desemborsament del préstec.
  – Els resultats del projecte hauran de mantindre’s en el territori de la Comunitat Valènciana.
  – L’execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l’accessibilitat per a les persones discapacitades.
  j) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió del projecte el logotip d’IVACE disponible en http://www.ivace.es.
  k) En el cas d’ajuntaments, estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.
  l) Aportar un informe anual relatiu a la generació d’energia elèctrica de caràcter renovable de la instal·lació d’autoconsum, així com el grau de cobertura mensual/anual i percentatge d’autoconsum aconseguit en la instal·lació objecte de la present ajuda, a requeriment d’IVACE.
  m) Conservar durant un termini de cinc anys a partir de la data de justificació de les inversions, els documents de la realització del projecte o activitat, i els relacionats amb les despeses i pagaments i amb les auditories corresponents, mentre puguen ser objecte de comprovació i control.
  En aqueix sentit, els documents es conservaran o bé en forma d’originals o de còpies compulsades d’originals, o bé en suports de dades comunament acceptats, en especial versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Els documents es conservaran en una forma que permeta la identificació dels interessats durant el període necessari per als fins per als quals es van arreplegar les dades, o per als quals tracten ulteriorment. Quan els documents només existisquen en versió electrònica, els sistemes informàtics utilitzats compliran normes de seguretat acceptades que garantisquen que els documents conservats s’ajusten als requisits legals nacionals i són fiables als efectes d’auditoria.
  n) Les entitats beneficiàries que reben subvencions o ajudes, pel període d’un any, per imports superiors a 100.000 euros -o quan almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública i arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros- o a 10.000 euros, hauran de complir les exigències establides respectivament en l’article 3, apartat 1.b) i 2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valènciana per a aquests supòsits.
  o) En qualsevol moment de la vigència de l’expedient, l’entitat beneficiària haurà d’actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació, i comunicar altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat després de la data de presentació de la sol·licitud.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  IVACE

  Costos de referència (quadre)

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Creació del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valènciana (LLEI 10/2012, de 21 de- desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, Capítol XIV, article 126 (DOCV núm. 6.931, 27/12/2012).
  – Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE 243 de 10/10/2015).
  – Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum (BOE 310 de 27/12/2013).
  – Orde 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valènciana. (DOCV núm. 7986, 23/02/2017).
  – Resolució de 13 de juny de 2017, de la presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valènciana, per a l’exercici 2017. (DOGV nº 8069, de 23/06/2017).

  Llistat de normativa

  Vegeu l’Ordre 5/2017, de 20 de febrer (bases reguladores)

  Vegeu RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017 (convocatòria)

Més info