HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’admissió als programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valènciana.
11 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  Sol·licitud d’admissió als programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valènciana.

  Objecte del tràmit

  Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria o que presenta necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que han impedit la consecució dels estudis secundaris.

  Estos programes s’adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i en possibilitaran la inserció sociolaboral.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  1. Podran accedir a estos programes jóvens de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa i 21 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  2. En tot cas haurà de respectar-se els límits d’edat que per a l’inici i la conclusió dels programes s’establix en la present orde per a cada una de les modalitats regulades.

  3. Considerant les condicions abans citades, i amb caràcter general, podran accedir a estos programes:
  a) Els jóvens escolaritzats o desescolaritzats, sense cap titulació.
  b) Jóvens amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen cursat l’escolarització bàsica en centres ordinaris o en centres específics d’educació especial.

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  – Presentació de sol·licituds d’admissió i de la documentació corresponent, en el centre o entitat de primera opció: del 11 al 18 de juliol, ambdós inclosos.

 • On s’ha d’anar?Presencial

  En el centre educatiu o l’entitat triats en primera opció.

  Per internet

  http://

 • Què s’ha de presentar?Les persones interessades formularan la seua sol·licitud fent entrega d’una còpia de la sol·licitud.

  Impresos associats

  Accés a l’Assistent d’Admissió FPB

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ:

  Únic procés d’admissió de l’alumnat en programes formatius de qualificació bàsica.
  1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d’admissió de l’alumnat: l’11de juliol.
  2. Presentació de sol·licituds d’admissió per a programes formatius de qualificació bàsica i de la documentació corresponent en el centre o entitat de primera opció: de l’11 al 18 de juliol tots dos inclusivament.
  3. Comprovació de duplicitats: 19 de juliol.
  4. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: 20 de juliol.
  5. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars de les entitats: fins al 24 de juliol.
  6. Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admés: el 25 de juliol.
  7. Presentació d’al·legacions davant la comissió sectorial: fins al 26 de juliol.
  8. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 28 de juliol. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.
  L’alumnat que sol·licite plaça en entitats amb programa subvencionat amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d’admesos una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons es desprèn de la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional esmentada en l’article 7.10 de l’Ordre 73/2014, de 26 d’agost.
  9. Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés ordinari: del 26 al 31 de juliol.
  10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió: 4 i 5 de setembre.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Orde 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/14).
  – Resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valènciana, dirigides a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2017-2018.(DOCV núm. 8015 de 05/04/2017)

  Llistat de normativa

  Vegeu l’Ordre 73/2014, de 26 d’agost

  Vegeu la Resolució de 31 de març de 2017

Més info