HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valènciana per a l’exercici 2017. Treball.
27 setembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valènciana per a l’exercici 2017. Treball.

Objecte del tràmit

La concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valènciana que, dins de l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (d’ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establits en l’Orde 15/2017, de bases reguladores.
L’objectiu d’aquestes ajudes és la consolidació de l’ocupació autònoma a la Comunitat Valènciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que reunisquen els requisits establits en l’apartat “Requisits”.

2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores.

Requeriments

a) Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins de l’any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valènciana.
d) No tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altri.
e) Tindre almenys 19 anys d’edat en la data de publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1. QUANTIA DE L’AJUDA:

1.1. La quantia de la subvenció ascendirà a la suma de les quotes mensuals que la persona beneficiària hauria d’abonar al RETA durant l’any natural en què es concedisca aquella, en l’import corresponent a la base mínima de cotització com a autònoma en atenció a la seua edat, limitada al període en què es complisca el requisit d’antiguitat establit en l’article 19.2 de les bases reguladores.

1.2. En aquesta quantia no s’inclourà la quantitat corresponent a la protecció per incapacitat temporal, la cotització al sistema específic de protecció per cessament d’activitat, la cotització per contingències per accident de treball i malaltia professional corresponent al tram d’edat en què es trobe la persona sol·licitant.

1.3. La quantia de la subvenció en cap cas podrà ser igual o superior a 3.000 euros anuals.

1.4. La subvenció es destinarà al finançament de les despeses fixes d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social.

2. JUSTIFICACIÓ:

2.1. La justificació de la subvenció concedida per part de les persones beneficiàries es farà mitjançant la presentació davant de la direcció general competent en matèria de treball, dins del termini de 15 dies des de la data que s’especifique en cada convocatòria, dels extractes o dels rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA corresponents a la persona beneficiària des de l’inici de l’any natural que corresponga, que seran verificats i la suma resultant de les quals no podrà ser, en cap cas, inferior a l’import total de la subvenció concedida. No obstant això, l’òrgan concedent podrà ampliar el termini o concedir-lo per a correccions, sempre que el retard obeïsca a causes degudament justificades en l’expedient i no imputables a la persona beneficiària de la subvenció.

NO OBSTANT AIXÒ, d’acord amb el resolc dotzé de la Resolució de convocatòria, EN L’EXERCICI 2017 la justificació d’aquestes ajudes es farà en la forma següent:
-En el mateix moment de presentació de sol·licituds, les persones sol·licitants hauran d’aportar els extractes o rebuts bancaris justificatius que acrediten de manera indubtable que han abonat les quotes al RETA, corresponents als mesos que van des d’aquell en què s’inicia el període d’ajudes (1 de gener de 2017) fins a l’immediatament anterior a aquell en què s’ha publicat en el DOGV, en extracte, la resolució de convocatòria d’aquestes subvencions.
-Posteriorment, i com a data límit fins al 15 de desembre de 2017, les persones beneficiàries hauran d’aportar, si és el cas, la resta d’extractes o rebuts bancaris justificatius que acrediten l’abonament de les mensualitats al RETA que no hagen sigut inclosos en la justificació prevista en l’apartat anterior.
-El termini de presentació de la documentació justificativa de les mensualitats que resten per justificar de l’exercici 2017 tindrà lloc, com a màxim, fins al 15 de GENER de 2018.

2.2. Si transcorregut el termini de justificació es comprova que la persona beneficiària no ha aportat la totalitat de la documentació exigida, o que la documentació aportada presenta alguna deficiència, se li requerirà perquè esmene la falta o presente els documents preceptius en el termini improrrogable de quinze dies hàbils. Si no ho fa així, o si resulta inadequada la justificació, s’iniciarà el procediment de reintegrament de la subvenció percebuda.

3. PAGAMENT:

3.1. Fetes les justificacions de les actuacions objecte de la subvenció, es tramitarà el seu abonament, en els termes que preveu l’article 28 de les bases reguladores.
3.2. La quantia de la subvenció serà abonable, en un compte corrent obert de manera específica destinat a la gestió d’aquesta subvenció que haurà de reunir les característiques establides en l’article 22 de les bases reguladores.

4. COMPATIBILITAT D’AJUDES: vegeu el que indiquen els articles 4 i 20 de les bases reguladores i el resolc catorzé de la resolució de convocatòria.

5. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L’AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposen els articles 5 i 31 de les bases reguladores i en el resolc tretzé de la resolució de convocatòria.

6. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (PLA DE CONTROL): vegeu el que preveu l’article 9 de les bases reguladores.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de DEU dies hàbils, i se n’iniciarà el còmput l’endemà de la publicació, en extracte, de la corresponent resolució de convocatòria en el DOGV núm. 8135, de 26/09/2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, PREFERENTMENT, A:

REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
46004 València
Tel: 961971006
REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL – VALÈNCIA
AVDA. BARÓ DE CÀRCER, 36Ver plano
46001 València
Tel: 961271871
REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL – ALACANT
C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 965900377
REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA – CASTELLÓ
C/ MAJOR, 2Ver plano
12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 964399080

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

Què s’ha de presentar?

1 – SOL·LICITUD general de subvenció i annex I i II a aquesta (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic).

Només es podrà presentar una sol·licitud per cada sol·licitant, i s’anul·laran totes aquelles que es consideren duplicades.

a) Modalitat presencial:
-Les sol·licituds, junt amb la documentació requerida, s’hauran de presentar en original i una còpia (que serà compulsada i tornada al sol·licitant).
-El formulari de sol·licitud s’ha d’emplenar directament en la pantalla de l’ordinador i, a continuació, imprimir-lo per a presentar-lo en paper. Per a imprimir la sol·licitud s’hauran emplenar totes les dades obligatòries (marcades amb un asterisc *) i pressionar el botó “Valida i imprimeix”. Si té dubtes en l’emplenament d’algun camp, pot guardar les dades temporalment en el seu ordinador i recuperar-les més tard per a continuar el procés.

b) Modalitat telemàtica:
-Ha d’atendre’s al que preveuen l’article 24 de l’Ordre 15/2017, de bases reguladores, i l’apartat d’aquest tràmit denominat ‘Com es tramita telemàticament? – Informació de tramitació’.
-Tant la sol·licitud com la resta de documents que cal presentar, hauran de firmar-se electrònicament.

2 – DOCUMENTACIÓ que ha d’acompanyar la sol·licitud:

a) Còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant si en la sol·licitud de subvenció ha denegat a la Conselleria competent en matèria de treball l’autorització perquè l’òrgan instructor comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues dades d’identitat.
A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona sol·licitant, l’òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions que pertoquen per a aclarir-la.

b) Document acreditatiu de trobar-se en situació d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

c) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

d) Informe de vida laboral actualitzat.

e) Per a acreditar que la seua activitat s’exerceix a la Comunitat Valènciana, haurà d’aportar la declaració censal presentada davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) en que figure el domicili fiscal o el local determinat en el que s’ubica aquesta, o certificat de l’AEAT que acredite el domicili fiscal.

f) Contracte de compte corrent, amb els requisits assenyalats en l’article 23.2 de les bases reguladores acompanyat de l’annex II.

g) Dades de domiciliació bancària, per a la qual cosa s’aportarà el model de domiciliació bancària vigent degudament emplenat (model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic).

h) Còpia de la declaració d’IRPF de l’exercici anterior a la data de la convocatòria o autorització a l’òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l’AEAT.

i) Extractes o rebuts bancaris justificatius dels abonaments de les quotes del RETA, subvencionables i efectuats des del mes d’inici del període d’ajudes (en el cas de la convocatòria 2017, des de l’1 de gener de 2017) fins al mes immediatament anterior al de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria.

j) Si en la sol·licitud de subvenció la persona sol·licitant ha denegat a la conselleria competent en matèria de treball perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
-De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
-De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
-Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d’hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d’aquests certificats haurà d’estendre’s a la data de l’atorgament de l’ajuda, i caldrà tindre en compte respecte d’això que els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d’acord amb el que establix l’article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

k) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim d’ajudes en què s’empara; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).

k) Declaracions responsables relatives als punts següents:
-Compliment dels requisits inclosos en l’article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
-Que no té persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altri (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l’annex I, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic).
-Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud general de subvenció).
-Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l’activitat subvencionada, a partir de la data de sol·licitud (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del referit annex I).

Impresos associats

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANEXRETA] ANNEX I. AJUDES AUTÒNOMS (COSTOS FIXOS RETA)

[ANNEX II] ANNEX II. DEPÒSIT ESPECIAL D’AUTÒNOMS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS

Com sol·licitar-ho?

Passos

1.- PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l’obtenció d’aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, bé de manera telemàtica, o bé presencialment.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 23 de les bases reguladores.
Actuaran com a òrgans instructors d’aquest procediment les direccions territorials competents en matèria de treball, d’acord amb el que disposa l’article 10 de les bases.

3.- ESMENA.
– Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s’acompanye de la documentació necessària, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye amb els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, després d’una resolució, que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú.
– Atés que l’únic criteri de valoració és el moment de presentació de la sol·licitud, a fi de garantir el principi d’igualtat, es considerarà com a data de presentació d’aquesta sol·licitud aquella en què haja sigut feta l’esmena.
– En la modalitat telemàtica, l’esmena es farà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l’adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu enllaç directe en aquest tràmit).

4.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
– Es constituirà una Comissió de Valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, de conformitat amb allò que disposa l’article 11 de les bases reguladores.
– Vistes les propostes realitzades per les direccions territorials competents en matèria de treball i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents per a estes ajudes, la Comissió formularà proposta de resolució a la Direcció General competent en matèria de treball, ajustada al que preveu l’article 26 de les esmentades bases.

5.- RESOLUCIÓ
– Vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà una resolució en què concedirà o denegarà la subvenció.
– El contingut de la resolució serà l’establit en l’article 16 de les bases reguladores.
– La resolució haurà de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l’endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.- NOTIFICACIÓ
Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament quan l’interessat hi haja assenyalat aquest mitjà com a preferent o haja consentit expressament la seua utilització. En qualsevol altre cas, es notificaran per mitjà de correu certificat en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.

Recursos que procedixen contra la resolució

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes si la resolució és expressa i de tres mesos en cas de silenci administratiu, o bé ser impugnada directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos si és expressa la resolució i de sis mesos en cas de silenci administratiu, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html
?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

Tramitació

1. Per a presentar les sol·licituds i la documentació annexa requerida per a l’obtenció d’aquestes ajudes PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC (l’enllaç directe del qual acaba d’indicar-se), la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

2. Clicant en qualsevol dels enllaços “Tramita amb certificat” accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d’adjuntar a la sol·licitud i fer la presentació telemàtica de tot això, i obtindrà el justificant de registre corresponent.
Hi ha unes instruccions per a ajudar en la tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu també enllaç directe en aquest tràmit).

3. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:
– És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

– IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d’incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l’autoritat certificadora de la Comunitat Valènciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Per a més informació respecte d’això acudisca a http://www.accv.es.

– En aquest tràmit de la Guia Prop:
* En l’apartat denominat “Quina documentació s’ha de presentar?” apareix la llista de documents que cal presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.
* I en l’apartat “Impresos associats” (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reemplenables de tots o alguns documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en aquest. No obstant això, aquells documents per als quals no hi haja model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

Informació complementària

Criteris de valoració

1. L’únic criteri de valoració és el moment de presentació de les corresponents sol·licituds.
2. Atés que s’han previst dues maneres de presentació de les sol·licituds (presencial i telemática), si es produeix una coincidència entre dos o més sol·licituds presentades en el mateix dia i hora, es donarà prioritat a aquella que haguera sigut presentada de manera telemàtica enfront de la presencial.

Obligacions

Vegeu el que preveu l’article 27 de les bases reguladores.

Enllaços

Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de treball

Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la conselleria competent en matèria de treball

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18/11/2003).
– Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8090, de 24/07/2017).
– Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valènciana per a l’exercici 2017 (DOGV núm. 8135, de 26/09/2017).
– Extracte de la Resolució 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos
fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat
Valènciana, per a l’exercici 2017 (DOGV núm. 8135, de 26/09/2017).

Llistat de normativa

Ordre 15/2017, de 20 de juliol (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 21 de setembre de 2017 (convocatòria)

Vegeu l’Extracte de la Resolució de 21 de setembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18856