HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena “Erwinia amylovora” (Burrill) Winslow et al.
7 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG- Ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena “Erwinia amylovora” (Burrill) Winslow et al.

Objecte del tràmit

Quan les mesures fitosanitàries suposen la destrucció, el deteriorament o la inutilització de béns o propietats particulars o públiques, l’administració està obligada a indemnitzar les entitats que poden patir danys en les seues explotacions, com poden ser els fructicultors, productors o comerciants de plantes de viver i propietaris de plantes ornamentals, amb la finalitat de rescabalar els danys que puguen haver patit per l’aparició de l’esmentat bacteri.

Vegeu l’apartat «Informació complementària».

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

a) Els titulars d’explotacions de fruiters inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al foc bacterià indicats en la corresponent ordre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, que hagen sigut declarats contaminats per resolució del / de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

b) Els titulars d’explotacions de plantes ornamentals incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al foc bacterià recollides en la corresponent ordre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, que hagen sigut declarades contaminades per resolució del / de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

c) Els productors o comerciants de plantes de viver, que estiguen inscrits en el Registre oficial de productors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals que posseïsquen plantes incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al foc bacterià recollides en la corresponent ordre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, que hagen sigut declarats contaminats per resolució
del / de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

Requeriments

– Les ajudes estan destinades a compensar els agricultors i productors de material vegetal per les pèrdues causades per malalties de les plantes.
– Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes han de ser microempreses, xicotetes o mitjanes empreses, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 i l’annex I del Reglament (UE) número 702/2014, que determina que són aquelles que donen treball a menys de 10 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de les quals no supera els 2 milions d’euros.
– Als comerciants de plantes de viver que siguen beneficiaris d’aquestes ajudes s’aplicarà el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013) amb les excepcions que s’estableixen en l’art. 1.1 de l’esmentat reglament, i no podran superar l’ajuda total sota aquest concepte de minimis, per empresa, en 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals. Només podran concedir-se noves ajudes de minimis després d’haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l’import total de les ajudes de minimis concedides a l’empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013).

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

La compensació de l’ajuda no supera en cap cas el 100 % de les pèrdues patides.De l’import màxim de les pèrdues o costos es restaran els imports de les assegurances rebuts i els que no es deriven de la malaltia.

Les compensacions de les ajudes establides en l’annex II s’han calculat en relació amb la pèrdua d’ingressos per les obligacions imposades als beneficiaris.

Les ajudes regulades en aquesta ordre en cap cas es concediran per malalties per a les quals la normativa comunitària impose exaccions específiques per a mesures de lluita.

Aquestes ajudes no es concediran per les mesures el cost de les quals, segons allò que estableix la normativa comunitària, haja de ser sufragat per les explotacions agràries, llevat que el cost d’aquedtes mesures d’ajuda quede totalment compensat per les exaccions obligatòries pagadores pels productors.

* ANNEX II. BAREMS PER AL CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ

I. INDEMNITZACIONS PER DESPESES JUSTIFICADES D’ARRANCADA I DESTRUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL
1. Fruiters:
a) Plantacions joves (plantació de fruiters d’edat inferior als quatre anys d’edat): 643,30 euros/ha.
b) Plantació en plena producció (plantació de fruiters d’edat superior als quatre anys):
– Plantació intensiva (> 1000 arbres/ha.): 1.429,55 euros/ha.
– Plantació normal (<1000 arbres/ha.): 1.045,33 euros/ha.
c) Arbre aïllat:
– Jove: 1,83 euros/arbre.
– Plena producció: 2,38 euros/arbre
2. Ornamentals:
-Arbres ornamentals aïllats: 1,83 euros/arbre.
– Arbustos ornamentals aïllats: 1,16 euros/arbust.
Qualsevol espècie intensiva d’ornamentals: 257,32 euros/ha.
-Vivers: 643,30 euros/ha.
II. INDEMNITZACIONS PER PLANTACIONS
1. Fruiters, es calcularan depenent de l’edat i el tipus de plantació amb els valors establits a continuació:
– Plantació de <4 anys: intensiva 7.820,97 euros/ha; normal 6.066,28 euros/ha; arbre aïllat 8,62 euros
– Plantació de 4-8 anys: intensiva 17.419,44 euros/ha; normal 13.508,95 euros/ha; arbre aïllat 19,20 euros
– Plantació de 9-15 anys: intensiva 13.523,95 euros/ha; normal 10.489,77 euros/ha; arbre aïllat 14,90 euros
– Plantació de 16-20 anys: intensiva 7.764,22 euros/ha; normal 6.022,27 euros/ha; arbre aïllat 8,50 euros
– Plantació de >20 anys: intensiva 3.376,53 euros/ha; normal 2.541,42 euros/Ha; arbre aïllat 3,60 euros
2. Ornamentals:
– Arbres i arbustos ornamentals aïllats: 19,20 euros/unitat.
– Qualsevol espècie intensiva d’ornamentals: 1,42 euros/unitat
– Vivers: 50 % del valor comercial.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentacióLes sol·licituds es podran presentar fins al 31 de desembre de 2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Eh2ya a l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

-I, preferentment, en els registres que s’indiquen a continuació:

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la presentació electrònica d’aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16330

Què s’ha de presentar?

La sol·licitud s’acompanyarà amb la documentació següent:

a) Documentació que acredite i identifique la persona sol·licitant, només en el cas que no s’autoritze l’Administració a consultar-la. S’acreditarà mitjançant un original i còpia o còpia compulsada del document nacional d’identitat del titular o representant de l’entitat. Així mateix, s’ha d’adjuntar, si és el cas, una còpia de poders actualitzats o una altra documentació que n’acredite la representació.
b) Si és el cas:

– Escriptura de constitució i estatuts.
– Factures justificatives d’arrancada i eliminació del material contaminat.
– Factura justificativa, si és el cas, de la compra de les plantes.
– Factures de despeses de desinfecció.
– Documentació acreditativa del pagament de les factures.
– Quan les mesures fitosanitàries les execute el propi titular de l’explotació agrícola, cal aportar una declaració valorada de les tasques realitzades pel titular de l’explotació acompanyada, quan corresponga, dels justificants de nòmines i seguretat social (TC1 i TC2).
– Declaració responsable de les ajudes indemnitzatòries sol·licitades i/o percebudes d’altres administracions o institucions públiques per a la mateixa actuació subvencionable.
– Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
– Declaració responsable relativa al cobrament o no d’assegurances.
– Declaració del fet que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social així com amb la Hisenda Pública de la Generalitat Valènciana, únicament en el cas que no se n’autoritze la consulta electrònica a l’Administració.
– En el cas que l’interessat no haja autoritzat la consulta de les dades cadastrals, els titulars de les explotacions, segons corresponga: certificació registral o notarial del títol de propietat, o contracte de producció o arrendament. En el document d’aportació, han de constar les dades següents: nom, cognoms i número de DNI/CIF del propietari o arrendatari, i dades SIGPAC de l’explotació (terme municipal, polígon, parcel·la, recinte i superfície).
– Declaració responsable que acredite la condició de xicotetes empreses (empreses que donen treball a menys de 50 persones i el volum de negoci anual o el balanç general anual de les quals no supera els 10 milions d’euros) o de mitjanes empreses (empreses que donen treball a menys de 250 persones i el volum de negoci anual de les quals no excedeix de 50 milions d’euros o el balanç general anual de les quals no excedeix de 43 milions d’euros.
– Declaració responsable sobre les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.
– Dades de domiciliació bancària (en virtut d’allò que estableix l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació), excepte si s’han presentat amb anterioritat davant de la conselleria competent en matèria d’agricultura i no han experimentat cap variació.
– Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l’exempció d’aquesta obligació (article 5.3 del Decret 279/2004, de 17 de desembre).

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d’identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d’estar al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com les dades cadastrals. En el cas que la persona sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d’indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ MESURES PER A L’ERADICACIÓ DE L’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Si la sol·licitud no reuneix els requisits, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

2. La instrucció de l’expedient l’efectuarà el servei competent en matèria de sanitat vegetal, que examinarà la sol·licitud i la documentació presentada i adjuntarà les còpies de les resolucions corresponents i les actes alçades durant les actuacions.

3. El/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, a proposta del servei competent en matèria de
sanitat vegetal, dictarà i notificarà la resolució de concessió i de pagament en el termini de sis mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV.

4. No obstant el que disposa el punt anterior, la falta de notificació de la resolució expressa en el termini establit
per a això legitima l’interessat per a entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Recursos que procedixen contra la resolució

Contra aquesta resolució procedirà el recurs de reposició davant del titular de la conselleria competent en matèria d’agricultura , en el termini d’un mes comptat des de l’endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o bé impugnació, directament davant de l’ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16330

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-ne obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l’ URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16330.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre aquests el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà la persona interessada perquè l’esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”? “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Informació complementària

1. Seran objecte d’indemnització:

a) Les despeses justificatives de l’arrancada i la destrucció del material vegetal ordenat pel/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, valorat d’acord amb els barems màxims que s’estableixen en l’annex II. La subvenció que es concedirà seran les despeses justificades amb els màxims que figuren en l’annex II.
b) Les plantacions o el material afectat destruït, valorat d’acord amb els barems que s’estableixen en l’annex II. Aquests barems són valors màxims i l’aplicació en cada cas concret la determinarà el/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, per a la qual cosa es tindran en compte l’edat de les plantacions, la densitat, el vigor vegetatiu, el grau d’afectació causat per l’organisme nociu, les varietats i les infraestructures de la parcel·la. Aquesta modulació es publicarà com annex en cada ordre de convocatòria que s’establisca per al pagament d’indemnitzacions.
c) Els possibles danys causats per les pèrdues de valor en les plantacions o el material vegetal, com a conseqüència d’immobilització cautelar ordenada oficialment, si posteriorment no es confirma la presència del patogen. La indemnització no podrà superar el 50 % dels valors de l’apartat b).
d) Despeses derivades de la desinfecció de magatzems, cambres, apers o altres objectes que es declaren contaminats fins a 300 euros per explotació. La justificació de les despeses esmentades anteriorment es realitzarà mitjançant factura o, quan les mesures fitosanitàries les execute el mateix titular de l’explotació agrícola, serà indemnitzable la part proporcional de les depseses justificades imputables a aquestes tasques, fins al límit anterior.

2. No són objecte d’indemnització les despeses originades, ni el material vegetal destruït en aplicació d’una mesura oficial, quan la persona propietària o titular de l’explotació dels vegetals afectats haja incomplit la normativa
vigent que afecta la producció i la comercialització dels vegetals i especialment el que determina el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i el tràfic en països tercers, i el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.

3. Quan, arran de les investigacions efectuades es demostre que l’origen de la contaminació procedix de lots subministrats per un viver que haja incomplit el que determina la legislació vigent, sense perjudici de les accions
que l’Administració adopte respecte a l’empresa mencionada, l’afectat està obligat a requerir a aquesta entitat els danys ocasionats. Quan se li hagen rescabalat, si és procedent, reembossarà a l’Administració les indemnitzacions
percebudes.

Obligacions

– Justificar el compliment dels requisits i les condicions que justifiquen aquest règim d’ajudes indemnitzatòries.
– Comunicar l’obtenció d’altres ajudes que tinguen per objecte la mateixa actuació indemnitzatòria.
– Estar, abans de dictar-se la resolució de concessió, al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
– El compromís de col·laborar en els controls que puga realitzar la Generalitat i proporcionar qualsevol documentació que es considere necessària, incloent-hi els registres comptables a què estiguen obligats per raó de la seua activitat, a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada per a la percepció de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i les condicions previstos en la present ordre.
– El reintegrament dels fons percebuts quan procedisca, d’acord amb el que estableixen els articles 36 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes nocius dels vegetals encara no establits al territori nacional (BOE núm. 141, de 13/06/1998).
– Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE 279 de 21/11/2002).
– Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE núm. 358, de 16/12/2006).
– Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379, de 28/12/2006).

– Reial decret 246/2010, de 5 de març, que estableix el Programa nacional d’eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies (BOE núm. 76, de 29/03/2010).
– Ordre 7/2012, de 26 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases de les ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., responsable de la malaltia coneguda com foc bacterià de les rosàcies (DOCV núm. 6767, de 04/05/2012).
– Ordre 8/2012, de 20 de juny, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’adopten les mesures per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., responsable de la malaltia coneguda com foc bacterià de les rosàcies, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 6804, de 26/06/2012).
– Resolució de 17 de febrer de 2014, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, per mitjà de la qual es declara l’aparició d’un focus de la malaltia coneguda com foc bacterià de les rosàcies, causada pel bacteri Erwinia amylovora, al terme municipal de Benifato, s’estableix la zona de seguretat i s’adopten mesures de compliment obligatori per al control i l’eradicació de la malaltia (DOCV núm. 7226, de 04/03/2014).
– Resolució de 23 de juny de 2014, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim, per a l’exercici 2014, de les ajudes destinades a sufragar les despeses d’arrancada d’arbres i altres vegetals afectats per malalties oficialment reconegudes i gestionades per la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia (DOCV núm. 7318, de 16/07/2014).
– Ordre 31/2016, de 10 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 7/2012, de 26 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases de les ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., responsable de la malaltia coneguda com foc bacterià de les rosàcies (DOGV núm. 7918, de 16/11/2016).
– Resolució de 26 d’octubre de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica la línia pressupostària i l’import global màxim, per a l’exercici 2017, de les ajudes destinades a sufragar les despeses d’arrancada d’arbres i altres vegetals afectats per malalties oficialment reconegudes i gestionades per la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGV núm. 8184, de 05/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre de 26 de març de 2012 (bases reguladores)

Vegeu l’Ordre 8/2012 de 20 de juny

Vegeu la Resolució de 17 de febrer de 2014

Vegeu la Resolució de 23 de juny de 2014

Vegeu l’Ordre 31/2016, de 10 de novembre

Vegeu la Resolució de 26 d’octubre de 2017

 

Imatge: Paethon, CC BY-SA 3.0, Link

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16330