HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valènciana.
15 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valènciana.

Objecte del tràmit

Afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millora de la competitivitat i sostenibilitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Titulars d’explotacions ramaderes de producció, reproducció i centres de concentració que radiquen en el territori de la CV i estiguen inscrits en el Registre d’Explotacions Ramaderes de la CV creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la CV

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

El percentatge màxim d’ajuda pública, serà el 40% de l’import dels costos subvencionables, que podrà incrementar en un 10%, en els casos següents:
a) inversions realitzades per jóvens ramaders que s’hagen establit durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda .
b) les inversions en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
c) les inversions per a la millora de l’entorn natural, les condicions d’higiene o les normes de benestar animal, sempre que la inversió que es tracte supere les normes de la Unió Europea vigents; l’augment del percentatge previst en el present apartat serà aplicable únicament als costos addicionals necessaris per a aconseguir un nivell superior al de les normes de la Unió vigents sense provocar un augment de la capacitat de producció.

El termini de justificació de les inversions per a l’exercici 2018 serà el dia 15 d’octubre de 2018.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2018 serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el DOGV núm. 8189, de 13/12/2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es referix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en este últim cas, s’hi ha subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en els registres que s’indica a continuació.

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18528

Què s’ha de presentar?

– Imprés de sol·licitud on constarà el nom i raó social del titular de l’explotació ramadera, el nom i grandària de l’empresa, la descripció del projecte o de l’activitat, incloses les seues dates d’inici i finalització, la ubicació del projecte o de l’activitat, la llista de costos subvencionables, i l’import de la subvenció del finançament pública necessaris per al projecte/activitat, així com una descripció del Pla d’Inversió previst.
– Còpia del NIF o CIF dels sol·licitants, només en el cas que no s’autoritze la consulta electrònica de les dits dades, i còpia de l’acreditació de la seua personalitat jurídica.
– Acreditació documental de la representació que ostenta la persona que subscriu la sol·licitud.
– Una memòria en què justificaran la necessitat d’inversió, especificant les conseqüències de la mateixa sobre l’objecte de la línia d’ajudes de l’Article 2. Esta memòria serà subscrita per un professional competent en aquells casos d’inversió en infraestructures en els quals es requerisca llicència municipal d’obres majors. La memòria haurà d’incloure un Pla d’Inversions en què es detallarà:
1) Una descripció de les instal·lacions i equips de les granges abans de les millores previstes.
2) Una descripció de les infraestructures i equips nous que es vagen a instal·lar.
3) Una valoració econòmica detallada del cost de modernització de les instal·lacions, els equips i la resta d’inversions a realitzar.
A estos efectes, quan l’import del gasto subvencionable supere la quantia de 50.000 euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 18.000 euros en el suposat subministrament de béns d’equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors i que no podran ser superiors al valor de mercat, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l’entrega del bé, llevat que per les especials característiques dels gastos subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministren o presten. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i caldrà justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
– Imprés de domiciliació bancària acompanyat del certificat de l’entitat bancària de la titularitat del compte en què han d’efectuar-se els pagaments, en el cas d’altes, baixes o modificacions de les dades que es troben en el Sistema d’informació comptable de la Generalitat.
– Documentació que acredite el compliment de cada un dels criteris de preferència assenyalats en la convocatòria que siguen aplicables al sol·licitant.

La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar les dades d’identitat del sol·licitant o, si és el cas, del representant legal i d’estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat Valènciana), i davant de la Seguretat Social.

Impresos associats

AJUDES A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES ATORGADES A EXPLOTACIONS RAMADERES PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I SOSTENIBILITAT

Com sol·licitar-ho?

Passos

– Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
– La Instrucció del procediment de concessió de subvencions i l’emissió de la Proposta de Resolució correspon a les direccions territorials de la Conselleria competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d’ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució, i que remetrà a l’òrgan col·legiat un informe d’avaluació de les sol·licituds.
– A la vista de l’informe d’avaluació l’òrgan col·legiat realitzarà la Proposta de concessió de les ajudes.
– La persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia per delegació de la Conselleria competent en matèria de ramaderia, resoldrà la concessió d’estes ajudes.
– La falta de resolució expressa i la seua notificació en el termini de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria anual, tindrà efecte desestimatori.

Recursos que procedixen contra la resolució

Davant de la dita resolució procedirà el recurs de reposició davant del titular de la Conselleria competent en matèria de ramaderia , en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que establix l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques , en la seua redacció donada per la Llei 4/1999 de 13 de juliol reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa o bé impugnació, directament davant de l’orde jurisdiccional per mitjà de la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18528

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18528.

Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica. A estos efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “estat del tràmit”? “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Informació complementària

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
1. Les inversions subvencionables s’especificaran detalladament per a cada convocatòria i es classificaran per la seua finalitat en els grups següents:
Grup A. Millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries.
Grup B. Millora del benestar dels animals i seguretat de l’explotació.
Grup C. Promoció de l’extensificació i reorientació de la producció, així com foment de la ramaderia ecològica.
Grup D. Reducció de costos i millora de la qualitat del producte final.
Grup E. Reducció d’impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic .
2. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:
a) Els costos per a la construcció o millora de béns immobles , exclosa la compra de terres.
b) La compra de maquinària i equip fins al valor de mercat del producte.
c) L’adquisició o desenrotllament de programes informàtics per a la gestió ramadera i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades relacionats amb la gestió ramadera.
d) La compra d’animals de producció i reproducció exclusivament en el cas de catàstrofes naturals per a restablir el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren els desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables.
3. Als efectes del càlcul de la intensitat d’ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres empleades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o d’altres càrregues. Els costos subvencionables seran avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades L’impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable d’acord amb la legislació nacional en matèria d’IVA.
4.No es concediran ajudes per a les inversions per a complir normes de la Unió Europea , a excepció de l’ajuda concedida als jóvens agricultors en un termini de 24 mesos a partir de la data d’establiment. Tampoc per a la compra d’animals a excepció de l’ajuda concedida per a les inversions a què es referix l’apartat 2 d) d’este article.

* INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES
La percepció de les ajudes previstes en esta Orde és incompatible amb la de qualsevol altra ajuda de
l’administració nacional o comunitària destinada al mateix fi. A estos efectes els servicis tècnics realitzaran comprovacions periòdiques.

* REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓ I PROCEDIMENT DE CONTROL
– Les inversions seran realitzades i justificades davant de l’Administració abans del dia fixat en la convocatòria de l’exercici pressupostari per al qual haja sigut concedida la subvenció, per mitjà de compte justificatiu, que inclourà la declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cada un dels gastos incorreguts, adjuntant-se les factures de tercers corresponents a estes, així com els seus justificants bancaris de pagament.

Criteris de valoració

1. Las ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt de les ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es tindran en compte en cada convocatòria com a criteris d’atorgament i ponderació dels mateixos els següents:
a) Explotacions que realitzen inversions en compliment dels programes de control de malalties i que han degut realitzar sacrificis sanitaris dels animals. 10 punts .
b) Explotacions Prioritàries 5 punts.
c) Explotacions el titular/gerent/encarregat de les quals haja realitzat cursos de formació sobre temes de ramaderia homologats i impartits per autoritat competent en la matèria. 3 punts.
d) Jove ramader. 5 punts .
e) Explotacions ubicades en zones amb limitacions naturals o especifiques. 10 punts.
f) Explotacions que no han rebut les ajudes regulades per la present Orde en la convocatòria anterior. 5 punts .
g) Explotacions de determinades espècies productives i les seues orientacions zootècniques determinades en la convocatòria anual. 10 punts.
h) Explotacions ramaderes acreditades com ecològiques. 15 punts
2.Una vegada baremades les sol·licituds conforme els criteris i puntuació anteriors es procedirà a ordenar-les per orde de la puntuació obtinguda.
3. Si, ordenades les sol·licituds segons l’anterior priorització, no existiren fons disponibles per al mateix nivell de puntuació, tindran preferència en l’adjudicació aquelles empreses que acrediten un nombre més gran d’unitats de bestiar major, segons les dades que consten en els registres oficials en data últim dia de presentació de sol·licituds de l’exercici en què se sol·licita l’ajuda. Si no es justificaren estes circumstàncies estes s’ordenaran segons la data de registre d’entrada.

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– ORDRE 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valènciana. [2017/3332](DOGV núm. 8023 de 20.04.2017)
– Resolució d’1 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l’Ordre 12/2017, de 30 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valènciana (DOGV nº 8189, de 13/12/2017).
– Extracte de la Resolució d’1 de desembre de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes per a l’exercici 2018 (DOGV núm. 8189, de 13/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre 12/2017, de 30 de març

Vegeu la Resolució d’1 de desembre de 2017

Vegeu extracte de la Resolució d’1 de desembre de 2017

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528