HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral per a l’exercici 2018. Economia social.
8 gener, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit
Ajudes per a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral per a l’exercici 2018. Economia social.

Objecte del tràmit
La concessió de subvencions destinades a la constitució d’una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys, amb dos persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades a esta.

En concret:
1. La subvenció es concedirà a les noves cooperatives, de treball associat o amb persones sòcies treballadores, i a les societats laborals constituïdes en l’exercici corresponent (*vegeu NOTA) i inscrites en el registre competent en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que, en eixa data, hagen incorporat efectivament a la prestació laboral almenys dos persones sòcies treballadores o de treball.
2. També podran sol·licitar la subvenció les empreses que reunisquen la resta de requisits establits en l’article 18 de l’Orde 23/2016 i s’hagen constituït en els últims 6 mesos de l’exercici immediatament anterior (*vegeu NOTA), sempre que en la data de sol·licitud figuren inscrites en el registre públic competent, hagen incorporat efectivament, almenys, dos o quatre persones sòcies, segons siga procedent per la quantia de l’ajuda sol·licitada i es mantinguen actives en l’exercici en què sol·liciten l’ajuda.

*NOTA: d’acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria de l’exercici 2018 poden ser beneficiàries d’estes ajudes les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l’any 2017, o l’any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l’any 2017, o l’any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud d’ajuda, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

Requeriments

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S’entendrà com a data d’inscripció, la de l’assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de la inscripció.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1.- QUANTIA
L’import de la subvenció, per tots els conceptes subvencionables, no podrà excedir 2.500 euros, o de 3.000 euros quan l’empresa s’haja constituït per quatre o més persones sòcies treballadores o de treball actives en la data de la sol·licitud.
En tot cas, la subvenció per gastos d’assessorament i assistència tècnica, quedarà limitada a un màxim de 500 euros, o a la quantitat menor que resulte de multiplicar per 0,3 la suma de les quantitats efectivament pagades per raó dels dits gastos.

2.- GASTOS SUBVENCIONABLES
2.1.Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que s’hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l’article 10 de l’Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l’article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.2. Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s’acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació.
2.3. Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no podran superar el valor de mercat, de conformitat amb el que establix l’article 170 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i hauran de ser acreditats per mitjà de factures originals totalment abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, d’acord amb el que establix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre. En general, per a la justificació haurà de tindre’s en compte, a més, tot el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

3.- LÍMITS
3.1. L’import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l’activitat a desenrotllar per l’entitat beneficiària.
3.2. Llevat que una altra cosa expressament es determine en els preceptes corresponents, les ajudes i subvencions establides en l’Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d’autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les presents ajudes.

4.- LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ
4.1. La subvenció serà lliurada una vegada justificada pel beneficiari la realització de l’objecte de la subvenció.
4.2. En esta subvenció per constitució de noves empreses, s’entén justificada la subvenció amb la presentació del corresponent compte justificatiu, acompanyat amb la documentació a què es referix l’article 20.4 de l’Ordre 23/2016.
4.3. La presentació de la documentació justificativa es farà de manera telemàtica (en els mateixos termes que la sol·licitud d’ajuda) i en el mateix moment de presentació de sol·licituds.
4.4. Per a la justificació de l’ajuda haurà de tindre’s en compte, a més, el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

En l’exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s’ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 13 de JULIOL de 2018, inclusivament.

Què s’ha de presentar?

1 – SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes i la resta de documentació requerida, ha d’atendre’s al que es preveu en l’apartat d’este tràmit denominat ‘Com es tramita telemàticament? – Informació de tramitació’.

2 – DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud:

– Sempre que les bases reguladores de la concessió d’estes ajudes (aprovades per l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l’específica, es presentarà acompanyada amb una còpia prèviament compulsada.
– En el cas que els documents que han d’adjuntar a la sol·licitud d’estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l’administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d’això la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
– Llevat que es determine una altra cosa en les bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, es faran servir els models que poden obtindre’s tant en l’apartat “Impresos associats” d’este tràmit de la Guia PROP, com en l’apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracte, dins de l’adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial
– A més de la documentació (general i específica) requerida, l’Administració podrà demanar de l’entitat sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1.- DOCUMENTACIÓ GENERAL

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d’identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l’entitat, acompanyada amb els estatuts vigents.

c) Si en la sol·licitud de subvenció s’ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social l’autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d’identitat de la/es persona/es física/ques que actue/n en nom i representació d’una persona jurídica subscrivint l’esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de l’identitat de dita/es persona/es (DNI, NIE o passaport).

A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la propia persona interessada, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l’entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l’Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d’una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s’haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure’s conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l’entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d’una altra índole que vinguen imposades a l’entitat sol·licitant per la legislació específica d’aplicació, segons es tracte d’una cooperativa o d’una societat laboral (declaració a realitzar segons model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Annex I. Constitució noves cooperatives i societats laborals”). Expressament es farà constar que l’entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d’altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d’estos o que ha obtingut l’oportuna autorització per l’excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l’article 5 de l’Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Memòria constitució noves cooperatives i societats laborals”), en relació amb l’activitat objecte de la subvenció, que haurà d’arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d’entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l’Orde 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d’ompliment de qualsevol dels apartats de la memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Si en la sol·licitud de subvenció s’ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social l’autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
– De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
– De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
– Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d’Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d’estes certificacions haurà d’estendre’s a la data de l’atorgament de l’ajuda, havent de tindre en compte respecte d’això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d’acord amb el que establix l’article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
D’altra banda, l’òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

Addicionalment:
– En el cas en què l’entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en l’especial que, si és el cas, corresponga, l’empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida al dit extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual acompanyarà amb un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l’entitat no figura inscrita com a ocupadora.
– Les entitats que gaudisquen d’alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l’esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l’esmentada exempció. De la mateixa manera, s’acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s’estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.

i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, declaració d’estar exempta de la dita obligació. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l’imprés associat a este tràmit denominat “Declaració responsable”).

k) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d’efectuar-se segons el que disposa l’apartat 7 de l’esmentat article, segons model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l’imprés associat a este tràmit denominat “Declaració responsable”).

l) De conformitat amb allò que s’ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l’exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en este i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració de ajudes de minimis”).
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2.- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades, a més, de la documentació específica d’este tipus d’ajudes que s’indica a continuació, tenint en compte que si la sol·licitud no s’acompanya d’algun o alguns d’estos documents, s’entendrà que no se sol·licita ajuda per les despeses corresponents a aquests, i no se’n requerirà l’aportació a l’expedient:

a) Còpia de l’escriptura o escriptures públiques, de constitució o poders, acompanyades amb còpies autoritzades per a la seua compulsa, en les quals haurà de figurar el corresponent segell o marca de la seua inscripció en el registre competent.

b) Dictamen o informe tècnic elaborats per a l’obertura de l’establiment o centre de treball de la nova empresa, elaborat per professionals o pèrits i acreditació del seu pagament i del seu caràcter preceptiu.

c) Documentació acreditativa del complet pagament de les escriptures, gastos registrals i honoraris corresponents a les anteriors escriptures o informes.

d) Acreditació de la incorporació efectiva de les persones sòcies treballadores o de treball, per mitjà de l’aportació de l’alta en la Seguretat Social i d’una certificació de la seua permanència en l’empresa en la data de la sol·licitud.

e) Autorització expressa de les persones incorporades com a sòcies treballadores o de treball perquè la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d’identitat. (Autorització a subscriure segons model que figura com a imprés associat a este tràmit denominat AUTDATES).
No obstant això, haurà d’aportar-se còpia del document nacional d’identitat, o document equivalent, de la/s persona/s que s’incorpora/n com a sòcia/s treballadora/s’o de treball, si hi ha/n denegat la referida autorització per a obtindre directa i telemàticament l’acreditació de la seua identitat).

f) Factures, completament pagades, acreditatives del gasto en assessorament i assistència tècnica, prestats per professionals o empreses consultores, per a la redacció dels estatuts de l’entitat i, si és el cas, del Reglament de Règim Intern, així com per a la realització dels tràmits, davant de les administracions públiques, necessaris per a la constitució, inscripció registral i inici de l’activitat de l’empresa.

Impresos associats

[SOLNCSL] ANNEX I. CONSTITUCIÓ NOVES COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MEMNCSL] MEMÒRIA CONSTITUCIÓ NOVES COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[DECREIJ] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[AUTDATES] CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D’ECONOMIA SOCIAL

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

Com sol·licitar-ho?

Passos
1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l’obtenció d’estes ajudes, davant de la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l’entitat sol·licitant,en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d’estes subvencions:
– Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
– S’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (DOGV).
– La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l’esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

3.- ESMENA
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l’Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s’hi acompanye la documentació que haja d’acompanyar a la sol·licitud d’acord amb l’Ordre 23/2016, es requerirà a l’interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la precitada legislació en matèria de procediment administratiu.
– L’esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
– Una vegada efectuat l’examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l’òrgan col·legiat previst en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– El dit òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l’article 5 de l’Ordre 23/2016 i amb les normes per a l’aplicació d’eixos criteris de valoració del capítol III de la dita orde.

5.- Excepcionalment, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d’estes, de l’import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l’òrgan col·legiat a què correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social.
No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l’esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d’este tipus d’ajudes per a la creació d’empreses, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l’obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d’ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se’ls delega la facultat d’acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent pla de control de les subvencions.
– La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n’hi ha.
– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre 23/2016.
– Transcorregut el termini anterior sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valènciana, i d’acord amb el que disposa l’article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
– Les resolucions que es dicten a l’empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

La Resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, si l’acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l’endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà d’aquell en què es produïsca l’acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18081

Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l’obtenció d’estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l’enllaç directe del qual acaba d’indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d’utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
– En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&versió=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).
– I en http://www.accv.es/ciutadans/registre-de-representants/

3. Clicant en l’enllaç directe que acaba d’indicar-se o en l’enllaç “Tramitar amb certificat” (que figura en color roig a l’inici d’este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d’adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

– És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

– IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d’incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l’autoritat certificadora de la Comunitat Valènciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d’això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

– En este tràmit de la Guia Prop:

* En l’apartat denominat “Quina documentació s’ha de presentar?” apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

* Y en l’apartat “Impresos Associats” (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d’eixos documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

Informació complementàriaCriteris de valoració

Vegeu el que disposa l’article 5 i el capítol III de l’Orde 23/2016.

Obligacions

Vegeu l’article 9 de l’Orde 23/2016 de bases reguladores.

Sancions

Vegeu l’article 9.3 de l’Ordre 23/2016 de bases reguladores.

Enllaços

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa
– Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm.276, de 18/11/2003).
– Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
– Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
– Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
– Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
– Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en estes, a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
– Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).
– Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 38/2003, 17 de novembre

Vegeu Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu Ordre 23/2016, de 27 d’octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18081