HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.
8 gener, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valènciana, com a socis treballadors o de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, de desempleats i de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s’integren com a socis.

En concret, en l’exercici 2018 eixa incorporació serà subvencionable sempre que s’haja produït efectivament durant l’exercici 2018 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els cinc últims mesos de l’exercici 2017.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1. Podran acollir-se a estes ajudes les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l’actuació d’incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valènciana, com a socis treballadors o socis de treball, de desempleats o de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s’integren com a socis, sempre que complisquen els requisits que s’indiquen a continuació.

2. No obstant això, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l’article 1 del Reglament (UE) Núm.1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Requeriments

* REQUISITOS GENERALS:

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d’estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S’entendrà com a data d’inscripció la de l’entrada en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l’anotació.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions.

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valènciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

* REQUISITS ESPECÍFICS:

1. Les persones que s’incorporen com a sòcies treballadores o de treball en una cooperativa o una societat laboral hauran d’estar incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Desempleats menors de 30 anys que no hagen tingut abans una primera ocupació fixa.
b) Desempleats majors de 45 anys.
c) Desempleats de llarga duració que hagen estat sense treball i inscrits en l’oficina d’ocupació durant almenys 12 dels anteriors 16 mesos o durant 6 mesos dels anteriors 8 mesos si són menors de 30 anys.
d) Desempleats als quals s’haja reconegut l’abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic, per a la seua incorporació com a socis a la societat cooperativa o societat laboral que sol·licita la subvenció, sempre que el període de prestació per desocupació que tinguen reconegut no siga inferior a 360 dies si tenen 30 anys o més i a 180 dies si són menors de 30 anys.
e) Dones desempleades que s’incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els vint-i-quatre mesos següents a la data del part, adopció o acolliment.
f) Persones desempleades discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%.
g) Desempleats en situació d’exclusió social, pertanyents a algun dels col·lectius previstos en el Programa de Foment de l’ocupació vigent en el moment de la incorporació com a soci.
h) Treballadors vinculats a l’empresa per contracte de treball de caràcter temporal no superior a 24 mesos, amb una vigència mínima de sis mesos a la data de la incorporació com a soci treballador o de treball.

2. Els desempleats que s’incorporen com a socis treballadors o de treball hauran d’estar inscrits en l’oficina d’ocupació.

3. Serà requisit necessari que, amb caràcter previ a la sol·licitud, la persona que s’incorpora com a soci estiga donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. La data d’alta es prendrà com a referència per al compliment dels requisits assenyalats anteriorment.

4. També podran beneficiar-se d’estes ajudes les empreses que mantinguen com a socis treballadors o de treball a aquelles persones incloses en algun dels col·lectius enumerats quan, reunint tots els requisits establits, s’hagen integrat en l’empresa durant els cinc últims mesos de l’exercici precedent. En este cas, la concessió de la subvenció exigirà l’acreditació del manteniment de l’ocupació en l’exercici en què es concedisca la subvenció.

5. La incorporació haurà de suposar un increment de l’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis pels quals es percep l’ajuda. Als efectes del càlcul de l’increment de l’ocupació es tindrà en compte el nombre de socis treballadors o de treball i el nombre de treballadors amb contracte indefinit.

6. No podrà concedir-se esta subvenció quan es tracte d’incorporació de socis treballadors o de treball que hagen ostentat tal condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seua incorporació com a socis.

7. Només es concedirà subvenció per la incorporació com a soci treballador a una societat laboral, quan la persona incorporada subscriga una participació en la societat el valor nominal de la qual no siga inferior a la que tinga qualsevol dels socis anteriors i l’import de la qual no siga inferior a la xifra de 500 euros.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1. QUANTIA

1.1. Quantia de la subvenció:
a) La quantia d’aquesta subvenció serà de 8.000 euros per cada persona pertanyent als col·lectius dels paràgrafs a), b), c ) i d) de l’apartat 1 de l’article 15 de l’Ordre 23/2016 que s’incorpore a jornada completa, com a sòcia treballadora o de treball, en una cooperativa o societat laboral. Si la persona incorporada pertany a qualsevol d’aquests cinc col·lectius i es dona, la quantia de la subvenció serà de 10.000 euros.
b) Quan la persona incorporada siga una dona desempleada que s’incorpora com a sòcia treballadora o de treball a jornada completa en els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment la quantia de la subvenció serà de 10.000 euros.
c) En el cas de persones amb discapacitat i en el de les persones desempleades en situació o risc d’exclusió social la quantia de l’ajuda serà de 12.000 euros, sempre que ambdós casos la incorporació siga a jornada completa.
d) En el cas d’una persona prèviament vinculada amb l’empresa per contracte laboral de caràcter temporal, la subvenció serà de 6.000 euros, si és baró i de 7.500 euros si és dona.
En tots els casos les subvencions podran ser concedides també quan la jornada de treball del soci treballador o de treball incorporat siga a temps parcial, almenys de 20 hores setmanals, si bé en aquest supòsit la quantia de l’ajuda serà proporcional a la duració de la seua jornada respecte de l’ordinària en l’empresa. Excepte prova en contra, es presumirà que la jornada ordinària en l’empresa és de 40 hores setmanals.

1.2. De conformitat amb el que estableix l’article 59 del Reglament de la Llei general de subvencions, aquesta subvenció es podrà concedir en règim de convocatòria oberta, sempre que la resolució de convocatòria aixina ho preveja per a la del corresponent exercici, als efectes de la qual establirà els períodes que considere convenients, sempre que es trasllade, per parts iguals, als períodes següents al primer d’aquests la totalitat de les quantitats no aplicades, en els períodes anteriors, a finançar les subvencions per a incorporació com a soci.

En concret, en l’exercici 2018 aquesta subvenció es concedeix EN RÈGIM DE CONVOCATÒRIA OBERTA amb dos períodes: el primer fins al dia 30 d’abril de 2018, inclusivament, la concessió del qual es finançarà fins a un import total màxim conjunt d’1.150.000,00 euros (que, si no s’ha esgotat en finalitzar aquest primer període, es podrà traslladar, en la quantitat no aplicada, al segon període) ; i el segon entre el dia 1 de maig de 2018 i el dia 24 d’agost de 2018, inclusivament, la concessió del qual es finançarà fins a un import conjunt de 370.000,00 euros (que es podrà incrementar en la quantia que s’acorde traslladar a aquest segon període de la quantitat no aplicada en el primer); tot això en els termes i condicions previstos en l’apartat 4 del resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

2. LÍMITS
– L’import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l’activitat a desenvolupar per l’entitat beneficiària.
– D’acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d’ajudes, l’import total d’aquestes haurà de respectar els límits fixats pels règims d’ajudes en què s’emparen.
– Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l’Ordre 23/2016, seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d’autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l’Ordre 23/2016.
No obstant això, les subvencions per incorporació de socis treballadors o socis de treball seran incompatibles amb altres ajudes o subvencions que es puguen concedir amb la mateixa finalitat. Queden exceptuades d’aquesta incompatibilitat les bonificacions de quotes a la Seguretat Social per incorporació de desempleats com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals, sempre que es respecten els límits establits en la normativa que regule aquesta bonificació.

3. LIQUIDACIÓ i JUSTIFICACIÓ
– La subvenció s’alliberarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l’actuació per a la qual es va concedir.
– Per a realitzar aquesta justificació s’haurà d’aportar la documentació exigida en l’article 20.1 de l’Ordre 23/2016.
– La presentació de la documentació justificativa es farà de manera telemàtica (en els mateixos termes que la sol·licitud d’ajuda), i en el mateix moment de presentació de sol·licituds.
– Per a la justificació de l’ajuda haurà d’atendre’s, a més, al que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

En l’exercici 2018, es podran sol·licitar aquestes ajudes des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s’ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018), FINS AL dia 24 d’AGOST de 2018, inclusivament.

No obstant això, s’ha de tindre en compte que en 2018 aquestes subvencions es concedeixen en règim de convocatòria oberta amb dos períodes: el primer fins al dia 30 d’abril de 2018, inclusivament; i el segon entre el dia 1 de maig de 2018 i el dia 24 d’agost de 2018, inclusivament; tot això en els termes i condicions previstos en l’article 15.8 de l’Ordre 23/2016, de bases reguladores i en l’apartat 4 del resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Què s’ha de presentar?

1 – SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i l’ANNEX (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes i la resta de documentació requerida, ha d’atendre’s al que preveu l’apartat d’este tràmit denominat ‘Com es tramita telemàticament? – Informació de tramitació’.

2 – DOCUMENTACIÓ que ha d’acompanyar-se amb la sol·licitud:

– Sempre que les bases reguladores de la concessió d’estes ajudes (aprovades per Orde 23/2016, de 27 d’octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l’específica, es presentarà acompanyada amb una còpia prèviament compulsades.
– En el cas que els documents que han d’adjuntar a la sol·licitud d’estes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l’Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d’això en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
– Llevat que una altra cosa es determine en les mencionades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre’s tant en l’apartat “Impresos associats” d’este tràmit de la Guia PROP, com en l’apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracte, dins de l’adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial
– A més de la documentació (general i específica) requerida, l’Administració podrà demanar a l’entitat sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1 – DOCUMENTACIÓ GENERAL

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d’identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l’entitat, a la qual s’adjuntaran els estatuts vigents.

c) Si en la sol·licitud de subvenció s’ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social l’autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d’identitat de la persona/persones física/físiques que actue/actuen en nom i representació de la persona jurídica que subscriu l’esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de l’esmentada persona/persones (DNI, NIE o passaport).
A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions escaients per a aclarir-la.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l’entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l’Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d’una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s’haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure’s conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament a la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l’entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d’una altra índole que vinguen imposades a l’entitat sol·licitant per la legislació específica d’aplicació a esta, segons es tracte d’una cooperativa o d’una societat laboral (declaració que es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Annex I. Integració sociolaboral”). Expressament es farà constar que l’entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d’altri, no sobrepassa els límits legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l’oportuna autorització per l’excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l’article 5 de l’Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Memòria integració sociolaboral”), en relació amb l’activitat objecte de la subvenció, que haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d’entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l’Orde 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d’ompliment de qualsevol dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Si en la sol·licitud de subvenció s’ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social l’autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
– De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
– De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
– Dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria d’Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
La validesa d’estes certificacions haurà d’estendre’s a la data de l’atorgament de l’ajuda. Caldrà tindre en compte respecte d’això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d’acord amb el que establix l’article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
D’altra banda, l’òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

Addicionalment, en el cas en què l’entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en l’especial que, si és el cas, corresponga, l’empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida al dit extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l’entitat no figura inscrita com a ocupadora.

i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o, si és el cas, declaració d’estar exempta de la dita obligació. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l’imprés associat a este tràmit denominat “Declaració responsable”).

k) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d’efectuar-se segons el que disposa l’apartat 7 de l’esmentat article, segons model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en un dels apartats de l’imprés associat a este tràmit denominat “Declaració responsable”).

l) Quan l’import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit d’adquisició d’edificis o terrenys, subministrament de béns d’equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d’adjuntar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l’entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministren o presten. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

m) De conformitat amb allò que s’ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l’exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració de ajudes de minimis”).
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, reduint-se eixa xifra a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2 – DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades, a més, amb la documentació específica d’este tipus d’ajudes següent:

a) Autorització expressa dels treballadors/ores per la incorporació dels quals se sol·licita la subvenció perquè la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les seues respectives dades d’identitat. (Autorització que cal subscriure segons el model que figura com a imprés associat a este tràmit denominat AUTDATES).
No obstant això, haurà d’aportar-se còpia del document nacional d’identitat, o document equivalent, de la persona/persones que s’incorpora/incorporen com a sòcia/sòcies treballadora/treballadores de treball, si ha/n denegat la referida autorització per a obtindre directament i telemàticament l’acreditació de la seua identitat).

b) Informe de vida laboral actualitzat de la persona que s’incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyat amb una declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració adjunta a l’informe de vida laboral”), de l’esmentada persona manifestant que les dades que consten en el dit informe es corresponen fidelment amb la realitat.

c) Alta, en el règim de la Seguretat Social que s’escaiga, de la referida persona incorporada. El corresponent document acreditatiu haurà d’estar firmat i segellat per la Seguretat Social, o per persona autoritzada, o comptar amb un codi segur de verificació que permeta comprovar l’origen i contingut.

d) Certificat, o informe, expedit pel Servei Públic d’Ocupació acreditatiu dels períodes d’inscripció com a demandant d’ocupació de la persona per la incorporació del qual se sol·licite l’ajuda i període d’antiguitat de la dita inscripció, excepte quan es tracte d’una persona prèviament vinculada a l’empresa per contracte laboral de caràcter temporal que s’hi incorpore com a sòcia treballadora o de treball.

e) Certificat en el qual es faça constar la data d’alta i permanència com a sòcia treballadora o de treball de la persona desocupada incorporada (que es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Certificació integració sociolaboral”). En el cas de les societats laborals, s’acompanyarà amb la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d’accions o participacions, de classe laboral, en quantia suficient per a complir el requisit a què es referix l’article 15.7 de l’Orde 23/2016.

f) Certificat en el qual es faça constar que, en la data d’incorporació de la nova persona sòcia, s’ha produït un increment de l’ocupació respecte a la mitjana dels 12 mesos anteriors a la dita data. En el cas que la cooperativa o societat laboral no faça un any que funciona, el certificat estarà referit al període comprés entre l’inici de l’activitat i la data de la sol·licitud. (Este certificat es realitzarà segons el model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Certificació integració sociolaboral”).

g) Certificat en el qual es faça constar que la persona que s’incorpora a l’empresa com a sòcia treballadora o de treball no ha tingut tal condició en la societat en els dos anys anteriors a la seua incorporació (a realitzar segons el model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Certificació integració sociolaboral”).

h) En el supòsit previst en la lletra d de l’apartat 1 de l’article 15 de l’Orde 23/2016, resolució de reconeixement de l’abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic de la persona que s’incorpora com a sòcia treballadora o de treball, acompanyada, si és el cas, amb el document acreditatiu del període que se li haja reconegut de prestació contributiva per desocupació. Les resolucions o documents presentats hauran de ser originals o comptar amb un codi segur de verificació per procediments digitals.

i) Quan es tracte de dones desocupades que s’incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els 24 mesos següents a la data del naixement, adopció o acolliment d’un fill, certificat del Registre Civil, Llibre de Família o certificat dels Serveis Socials competents, acreditatiu d’estos extrems i de la seua data.

j) En el supòsit previst en la lletra f de l’apartat 1 de l’article 15 de l’Orde 23/2016, relatiu a persones amb discapacitat, certificació acreditativa de la dita condició i del grau reconegut.

k) En el supòsit previst en la lletra g de l’apartado1 de l’article 15 de l’Orde 23/2016, relatiu a desocupats en situació o risc d’exclusió social, certificat que acredite la dita situació, expedit pels Serveis Socials de la corresponent Administració pública.

l) Quan la incorporació del desempleat a una societat laboral es realitze amb jornada a temps parcial, una còpia del contracte de treball. En el cas d’incorporació a una cooperativa, certificat en el que es faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s’incorpora, i el percentatge que suposa sobre la jornada completa.

m) En el supòsit de treballadors prèviament vinculats a l’empresa per contracte laboral de caràcter temporal, còpia del contracte de treball i les seues pròrrogues, si n’hi ha.

n) Declaració relativa a l’assumpció de l’obligació sobre el termini de manteniment de l’ocupació assenyalada en l’apartat f de l’article 9 de l’Orde 23/2016 (a realitzar segons model normalitzat inclòs en l’imprés associat a este tràmit denominat “Annex I. Integració sociolaboral”).

o) En els supòsits d’ajudes per manteniment, arreplegues en l’article 15 de l’Orde 23/2016, haurà d’aportar-se també informe actualitzat de vida laboral de la persona o persones per la incorporació dels quals se sol·licite l’ajuda, acompanyat de la declaració responsable citada anteriorment en la lletra b d’este apartat 2.2 (a realitzar segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració adjunta a l’informe de vida laboral”).

Els certificats a què es fa referència en els epígrafs e, f, g, l i n, d’este apartat 2.2 hauran de ser expedits pel titular de l’òrgan estatutari a què corresponga la dita funció.

Impresos associats

[SOLINTSL] ANNEX I. INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[DINFLAB] DECLARACIÓ ADJUNTA A L’INFORME DE VIDA LABORAL

[MRELINT] MEMÒRIA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[DECREIJ] DECLARACIÓN RESPONSABLE

[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[CERTISOL] ANNEX II. CERTIFICACIÓ INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL

[AUTDATES] CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D’ECONOMIA SOCIAL

[DECOFSPE] DECLARACIÓ COFINANÇAMENT SERVICI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL

Com sol·licitar-ho?

Passos

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l’obtenció d’estes ajudes, davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social de la província en què estiga ubicat el domicili social o el centre de treball de l’entitat sol·licitant,en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d’estes subvencions:
– Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva i, en en l’exercici 2018, en convocatòria oberta en els termes de l’article 15.8 de l’Ordre 23/2016 i l’apartat 4 del resolc sext de la Resolució de convocatòria.
– S’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (DOGV).
– La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció territorial de l’esmentada conselleria de la província del domicili social o centre de treball de la sol·licitant.

3.- ESMENA
– Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l’Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s’hi adjunte la documentació que haja d’adjuntar-se a a la sol·licitud, d’acord amb l’Ordre 23/2016, es requerirà l’interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s’haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l’esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
– L’esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
– Una vegada efectuat l’examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l’òrgan col·legiat previst en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l’article 5 de l’Ordre 23/2016 i amb les normes per a l’aplicació d’eixos criteris de valoració del capítol III d’esta orde.

5.- Excepcionalment, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l’esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social.
No obstant això, es delega en els titulars de les direccions territorials de l’esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d’este tipus d’ajudes de suport a la incorporació de socis, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l’obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d’ajudes anteriorment mencionats. Així mateix se’ls delega la facultat d’acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com per a aprovar la concreció del corresponent Pla de Control de les esmentades subvencions.
– La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n’hi ha.
– En l’exercici 2018 el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent en cada un dels períodes de la convocatòria oberta serà de QUATRE MESOS, comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds corresponent a cada un dels esmentats períodes.
– Transcorregut el termini anterior sense que s’haja dictat i notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valènciana, i d’acord amb el que disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
– Les resolucions que es dicten a l’empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posa fi a al via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, si l’acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l’endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós-administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà d’aquell en què es produïsca l’acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1057

Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l’obtenció d’estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l’enllaç directe del qual acaba d’indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d’entitat (personas jurídicas), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (más informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d’utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:

– En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (ver enllaç directe en este trámite) – I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Clicant en l’enllaç directe que acaba d’indicar-se o en l’enllaç “Tramitar amb certificat” (que figura en color roig a l’inici d’este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d’acompanyar amb eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindrà el corresponent justificant de registre.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l’enllaç directe en este trámite).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: – És recomanable que, en primer lloc, reuna tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

– IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d’incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l’autoritat certificadora de la Comunitat Valènciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudiu a http://www.accv.es per a més informació respecte d’això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

– En este tràmit de la Guia Prop:

* En l’apartat denominat “¿Qué documentació cal presentar?” apareix el llistat de documents que s’han de presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

* I en l’apartat “Impresos Asociados” (a més del que hi ha en el mateixi tràmit telemático) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d’eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

Informació complementària

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l’article 5 i el capítol III de l’Orde 23/2016.

Obligacions

Vegeu l’article 9 de l’Orde 23/2016 de bases reguladores.

Sancions

Vegeu l’article 9.3 de l’Ordre 23/2016 de bases reguladores.

Enllaços

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
– Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
– Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
– Reglament (UE) Nº1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell (DOUE L 347, de 20/12/2013).
– Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
– Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
– Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en estes, a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
– Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).
– Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).

Llistat de normativa

Vegeu Llei 38/2003, 17 de novembre.

Vegeu Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu Ordre 23/2016, de 27 d’octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1057