HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a la rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit 2018
18 octubre, 2018

Els interessats en les ajudes a la rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit poden presentar ja les seues sol·licituds a través de l’enllaç a la Seu Electrònica. L’Ajuntament de València ha aprovat aquestes ajudes i ja es poden demandar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018. El total de la subvenció ascendirà al 20% del pressupost total de l’actuació, amb un màxim de fins a 5.000€ per ajuda.

Beneficiaris de la convocatòria

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques que promoguen l’execució de l’actuació, en qualitat de propietàries, usufructuàries o arrendatàries dels immobles, sempre que reunisquen la resta de requisits previstos en la convocatòria.

Finalitat

La concessió de subvencions, per concurrència competitiva, per a les actuacions de rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit per al foment de la conservació i rehabilitació d’aquest patrimoni arquitectònic.

Import de la subvenció

Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 GC320 15100 780100, fins a un import màxim de 95.000€. El total de la subvenció ascendirà al 20% del pressupost total de l’actuació, amb un màxim de fins a 5.000€ per ajuda. Avaluades les sol·licituds, en el pressupost que no quedara esgotat el total del crèdit assignat en la corresponent aplicació pressupostària, el Servei Instructor proposarà a la Comissió Tècnica de Valoració el prorrateig, a parts iguals entre els sol·licitants proposats com a receptors de les ajudes, del crèdit que quede arracada d’aplicar, tenint en compte que l’import a concedir no ha de superar el cost total de l’actuació a subvencionar.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes ajudes serà de 2 mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València (27 de setembre de 2018).