HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
RESOLUCIÓ per la qual es convoca, per a l’any 2017, la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària
31 juliol, 2017

Enllaç, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6875.pdf

Bases reguladores, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6875.pdf

Tercer. Termini i forma de presentació de les sol·licituds 

1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana.

2. Com les entitats sol·licitants són persones jurídiques, obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, a la qual pot accedir-se des de la URL següent: Suport als processos d’integració cooperativa http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14542

3. Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic i hagen d’aportar-se firmats per les persones que procedisca segons el tipus de document, hauran d’anar firmats electrònicament.