HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Sol·licitud d’arrancada de vinya de vinificació
31 juliol, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Sol·licitud d’arrancada de vinya de vinificació

Objecte del tràmit

Aquestes sol·licituds es presenten a fi d’obtindre la resolució d’arrancada de vinya per a poder sol·licitar una autorització de plantació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Aquells viticultors d’una plantació de vinya de vinificació hauran de sol·licitar l’arrancada d’acord amb allò que estableix la normativa del sector, per a:

 • Poder sol·licitar una autorització de replantació (mateixa parcel·la que s’arranca).
 • Poder sol·licitar una autorització de plantació substitutiva (parcel·la diferent de la que s’arranca).

Taxes

Taxes 2017:

Model 046-9791 – Taxa per gestió tecnicofacultativa dels servicis agronòmics

Epígraf 4. Tramitació del permís de plantació (inclou la realització del corresponent informe tecnicofacultatiu):

4.5. Arrancada de plantacions.
4.5.1. Fins a 1 Ha (import mínim) –> 9,43 euros
4.5.2. Més d’1 Ha, fins a 2 –> 4,51 euros per Ha d’increment
4.5.3. Més de 2 Ha, fins a 5 –> 2,26 euros per Ha d’increment
4.5.4. Més de 5 Ha –> 1,14 euros per Ha d’increment

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9791

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de sol·licitud serà de l’1 d’agost al 15 de desembre.

On s’ha d’anar?

Presencial

Els declarants podran personar-se en les dependències de la Conselleria competent en matèria d’agricultura (direccions territorials i Oficines Comarcals Agràries) habilitades amb este fi, o en les oficines de les entitats col·laboradores acreditades, on es procedirà a gravar les dades facilitats per l’interessat.

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27 Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47 Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2 Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

Què s’ha de presentar?

 1. Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en el cas de no autoritzar aquests la consulta de dades d’identitat indicada en la sol·licitud: NIF en el cas de persones físiques i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, junt amb la documentació del representant: NIF i poders de representació.
 2. La titularitat de la parcel·la sol·licitada es comprovarà d’ofici en el procés administratiu de resolució del procediment per mitjà de consulta amb l’Oficina Virtual de Cadastre. No obstant això, el sol·licitant podrà acreditar aquesta per mitjà d’escriptura de propietat amb dades cadastrals.
  En cas que l’explotador sol·licitant siga diferent del propietari de la parcel·la/es per a les quals se sol·licita l’arrancada, s’ha de presentar una autorització expressa d’aquest en virtut del qual l’explotador podrà obtindre els drets corresponents. A este efecte, es presenta una única sol·licitud per cada explotador i propietari.
 3. Si és el cas, documentació identificativa de la parcel·la/es sobre les quals sol·licita l’arrancada. Tant la subparcel·la/es RV objecte de sol·licitud, com de la superfície concreta objecte de l’actuació se sol·licitaran obligatòriament amb les referències SIGPAC. En el cas de discrepàncies amb aquesta identificació (canvis de cadastre, discrepàncies amb els límits de la parcel·la, etc.;) s’haurà d’aportar pla cadastral.
  Quan la subparcel·la sobre la qual s’actua es correlaciona amb part d’un recinte SIGPAC i/o en el cas d’arrancades parcials sobre la superfície d’un recinte es generaran i s’aportaran els croquis corresponents a la part del recinte correlacionat o a la part d’aquesta a arrancar.
 4. La carta de pagament de les taxes segellada per l’entitat financera.

Impresos associats

ACORD ENTRE PROPIETARI I SOL·LICITANT QUE CAL PRESENTAR DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ PER A L’ARRANCADA DE VINYA

SOL·LICITUD D’ARRANCADA DE VINYA DE VINIFICACIÓ

Com sol·licitar-ho?

Recursos que procedixen contra la resolució

La Resolució no posa fi a la via administrativa i contra esta pot interposar-se en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua recepció, recurs d’alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita telemàticament?

Tramitació

L’ompliment de les sol·licituds es realitzarà, de forma obligatòria per a les persones jurídiques i preferentment para les persones físiques, en suport electrònic, a partir del moment en què estiga disponible l’aplicació informàtica a este efecte, per mitjà de la incorporació dels formularis corresponents a la dita aplicació.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

 • Llei 2/2005, de 27 de maig, d’Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 5019 de 02/06/2005).
  – Decret 145/2014 de 5 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre Vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitícola a la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 7356 de 09.09.2014).
 • Reial Decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE núm. 183, de 01/08/2015).
 • Reial Decret 313/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, i el Reial Decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE núm. 183, de 30/07/2016).
 • Resolució de 29 de juliol de 2016, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s’estableixen per a l’any 2016 els terminis de presentació de sol·licituds del Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 7851, de 16/08/2016).
 • Resolució de 2 de febrer de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 els terminis de presentació de sol·licituds, comunicacions i notificacions del Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017).

Llistat de normativa

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17776