HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades Objecte del tràmit Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant ENESA) per als assegurats que subscriguen assegurances incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants…
22 febrer, 2018
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció. Objecte del tràmit Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en…
15 febrer, 2018
Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit EAUTOE 2018. Subvencions Foment de l'ocupació Foment de l'ocupació dirigit a l'Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixen a l'ocupació per mitjà de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. Objecte del tràmit Establir per a l'any 2018 subvencions en concepte de renda de…
Enllaç, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6875.pdf Bases reguladores, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6875.pdf Tercer. Termini i forma de presentació de les sol·licituds  1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana. 2. Com les entitats sol·licitants són persones jurídiques, obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics en…
31 juliol, 2017
El regidor Vicent Sàrria destaca el compromís amb la conservació del patrimoni de la ciutat de València. El Butlletí Oficial de la Província de València publica hui la convocatòria per a la concessió de subvencions per concurrència competitiva destinades a la rehabilitació i/o millora del Patrimoni Rural Protegit en el municipi de València per a l'exercici 2017. Tal com ha…
19 juliol, 2017
Subvenciones destinadas a materiales educativos innovadores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valènciana en el curso escolar 2016-2017   ¿Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Subvenciones destinadas a materiales educativos innovadores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valènciana en el curso escolar 2016-2017. Objeto del trámite Concurso público en…
16 juny, 2017
Subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors duts a terme per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valènciana en el curs escolar 2016-2017 Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit Subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors duts a terme per…
Entitats beneficiàries 1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases: a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils. b) Les cooperatives de segon…
25 maig, 2017
Ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valènciana sostinguts amb fons públics. [Nou] Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats…
23 maig, 2017