HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Inscripció o actualització de dades en el Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (RVCV)
29 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Inscripció o actualització de dades en el Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (RVCV).

Objecte del tràmit

Comunicar a l’Administració qualsevol canvi que es produïsca en el Registre Vitícola, tant de titularitat com de característiques de la vinya de la parcel·la.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Cultivadors de vinya de vinificació de la Comunitat Valènciana.

Requeriments

Estar en possessió de la documentació necessària per a justificar el canvi del Registre Vitícola sol·licitat.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Termini de sol·licitud, entre el 2 de gener i el 30 de juny.

On s’ha d’anar?

Presencial

Les sol·licituds d’inscripció i actualització del Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (RVCV) es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament. per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. De manera presencial, les sol·licituds es presentaren preferentment en:

– OFICINES COMARCALS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18490&version=amp

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2581

Què s’ha de presentar?

– Imprés de sol·licitud normalitzat i degudament emplenat.
– Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en el cas de no autoritzar aquests la consulta de dades d’identitat indicada en la sol·licitud. En cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa de la identitat del representant i els poders de representació.
– La titularitat de la parcel·la sol·licitada es comprovarà d’ofici en el procés administratiu de resolució del procediment mitjançant la consulta amb l’Oficina Virtual de Cadastre. No obstant això, el sol·licitant podrà acreditar-la mitjançant l’escriptura de propietat amb dades cadastrals.

Documentació identificativa de la parcel·la/les: plànols cadastrals (en cas de modificació), o fitxes SIGPAC, amb indicació expressa del recinte i, si és necessari, es farà un croquis indicatiu de la superfície que s’ha d’actualitzar.
En funció del tipus de sol·licitud, a més, s’ha de presentar:
A. Canvi de titularitat/explotador per adquisició d’una parcel·la ja registrada:
Escriptura de compravenda, diligenciada pel Registre de la Propietat o, si és el cas, contracte privat de compravenda; presentat en la Conselleria d’Economia i Hisenda juntament amb el full d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

B. Canvi explotador per ARRENDAMENT.

La documentació que s’ha de presentar ha de ser:
– Contracte d’arrendament liquidat d’impostos: presentat en la Conselleria d’Economia i Hisenda juntament amb el full d’autoliquidació de l’impost sobre transmissió patrimonials i actes jurídics documentats. El contracte inclourà una clàusula de subrogació de l’arrendatari en tots els drets i les obligacions de l’arrendador en les parcel·les acollides a ajudes de l’art. 75 del Reglament 555/2008 o que provinguen de quota de noves plantacions.

C. Canvi d’explotador/propietari per HERÈNCIA: – Partició i acceptació de l’herència liquidada d’impostos.

D. Canvi d’explotador/propietari per DONACIÓ INTER VIVOS:
– Escriptura de donació amb el full d’autoliquidació de l’Impost de Successions i Donacions.

E. Canvi de varietat:
– Certificat del celler que indique la varietat realment cultivada en aquella parcel·la i de la que presenta raïm al celler, i que es recull, per tant, en la declaració de collita i de producció.
Nota: la varietat ha d’estar inclosa dins de les autoritzades segons la llista de l’annex XXI, classificació de les varietats de vinya, del Reial decret 772/2017, de 28 de juliol.

F. Canvi de cadastre:
– Certificat de l’ajuntament i plans antics o,
– resolució emanada per l’òrgan que genera aquesta alteració o,
– certificat cadastral que reflectisca l’actuació realitzada i el resultat d’aquesta.

G. Altres sol·licituds: (baixes per abandó de la vinya, modificacions per canvis agronòmics o de canvis de superfície per ajust a SIGPAC, etc;).
– S’ha de presentar la documentació general identificativa de la parcel·la objecte d’actualització i de la titularitat d’aquesta.

Impresos associats

INSCRIPCIÓ O ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE VITÍCOLA

CERTIFICAT DE RECEPCIÓ/DESTILACIÓ DE RAÏM I PRODUCTES PROCEDENTS DE PLANTACIONS IL·LEGALS

LLISTAT DE CODIS DEL REGISTRE VITIVINÍCOLA

Com sol·licitar-ho?

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, BOE núm. 236, de 02/10/2015.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2581

Inici

Informació complementària

Obligacions

– Tot viticultor o viticultora està obligat a declarar totes i cada una de les parcel·les de vinya que cultive en la seua explotació en l’àmbit de la Comunitat Valènciana i a facilitar la informació requerida per a la seua inscripció en el Registre Vitícola Comunitari.
– Qualsevol modificació en les dades incloses en el registre vitícola referents a la titularitat o a les característiques agronòmiques haurà de ser comunicada pel viticultor o viticultora a l’òrgan competent de la Conselleria competent en matèria d’agricultura i alimentació..

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reglament (UE) NÚM. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE), núm. 234/79, (CE), núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
– Llei 24/2003 de la Prefectura de l’Estat, de 10 de juliol, de la vinya i del vi (BOE núm. 165, d’11/07/2003).
– Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola
– Llei 2/2005, de 27 de maig, d’ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 5019 de 02/06/2005).
– Decret 8/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d’ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valènciana (DOGV 5435, de 24.01.2007).
– Decret 67/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre Vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitícola a la Comunitat Valènciana (DOCV núm. 8074, de 30/06/2017).
– Resolució d’11 de desembre de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s’establixen per a l’any 2018 els terminis de presentació de sol·licituds, comunicacions i notificacions del Registre Vitícola de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8195 de 21/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 24/2003, de 10 de juliol

Vegeu la Llei 2/2005, de 27 de maig

Vegeu el Decret 8/2007, de 19 de gener

Vegeu el Decret 67/2017, de 26 de maig

Vegeu el Reglament (UE) NÚM. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre

Vegeu el Reial decret 772/2017, de 28 de juliol

Vegeu la Resolució d’11 de desembre de 2017

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2581