HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valènciana
21 desembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valènciana.

Objecte del tràmit

Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet produïda per les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Segons el Reial decret 419/2015, de 29 de maig, que modifica el Reial decret 368/2005, els beneficiaris de les ajudes seran els centres autonòmics de control lleter segons el Reial decret 368/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i caprina.

Requeriments

Els productors de llet hauran de complir amb la definició establida en l’article 2, apartat c), del Reial decret 368/2005.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

QUANTIA
– L’import de la subvenció concedida a cada beneficiari, ja siga per si sola o en concurrència amb una altra o altres de les ajudes o subvencions que puga concedir qualsevol altra sdministració o ens públic, no podrà superar el 70 % del cost total de l’activitat objecte de la subvenció.
– Dins del crèdit disponible, la quantia individualitzada de la subvenció no podrà superar la quantitat de 10 euros per cada lactació finalitzada i vàlida de vaques, i de 5 euros per cada lactació finalitzada i vàlida d’ovelles i cabres.
– Si el conjunt de les ajudes sol·licitades supera els fons disponibles, les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris següents:
. 1 punt per cada una de les explotacions pertanyents a l’associació.
. 0,1 punt per cada 100 ovelles/cabres que se certifique que es troben en control oficial.
. 0,3 punts per cada 100 vaques que se certifique que es troben en control oficial.
. 1 punt per cada treballador discapacitat contractat per l’associació en el moment de presentar la sol·licitud.
Una vegada ordenades les sol·licituds segons l’anterior priorització, s’aplicarà un règim de prorrateig per mitjà del repartiment proporcional del pressupost disponible als punts obtinguts per cada una d’aquestes.

PAGAMENT
– Efectuades les comprovacions oportunes, amb un informe previ del Servei de Producció i Sanitat Animal, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvoluplament Rural procedirà a tramitar el pagament de les ajudes que hagen sigut correctament justificades pel sol·licitant.
– La justificació de les inversions o les despeses aprovades davant de l’Administració finalitzarà el 15 de novembre de 2017.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2018 serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present resolució en el “Diari Oficial de la Generalitat Valènciana” (DOGV núm. 8193, de 19/12/2017).

Què s’ha de presentar?

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica juntament amb la documentació següent:

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que s’estableix a continuació:

a) NIF/CIF de l’associació, així com dels seus representants legals.

b) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada del document de constitució de l’entitat i els seus estatuts o, si sent beneficiàries anteriorment, s’han produït posteriorment modificacions de la documentació.

c) Certificat de l’acord de l’òrgan gestor de l’entitat de sol·licitar l’ajuda així com la identificació de la persona autoritzada per a sol·licitar-la, excepte en cas que el sol·licitant siga una persona física.

d) Certificat que acredite que les femelles per a les quals se sol·licita l’ajuda es troben inscrites en un llibre genealògic, portat per associacions o organitzacions de criadors de bestiar, oficialment reconegut.

e) Relació d’explotacions incloses en el programa de control lleter i dels seus titulars, així com el nombre de lactacions estimades finalitzades i vàlides en la campanya.

f) Imprés de manteniment de tercers degudament emplenat.

g) Identificació del controlador autoritzat que realitzarà el control lleter de conformitat amb l’article 12 del Reial decret 368/2005.

h) Determinació específica del laboratori responsable dels controls analítics, que haurà d’estar autoritzat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.

j) Identificació, si cal, d’altres entitats que col·laboren en l’elaboració del programa.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’AJUDES DE CONTROL LLETER

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

– La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l’emissió de la proposta de resolució corresponen al servei competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d’ofici les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució, i que remetrà a l’òrgan col·legiat un informe d’avaluació de les sol·licituds.

– A la vista de l’informe d’avaluació, l’òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes.

– Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i denegació de les ajudes. Aquesta resolució ha de ser notificada al sol·licitant.

– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent de les ajudes serà de dos mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa es considerarà desestimada la pretensió per silenci administratiu.

– La falta de resolució expressa i la seua notificació en el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds tindrà efecte desestimatori. No obstant això, aquest termini no començarà a comptar fins que es publique l’import global màxim de les ajudes aprovat per a cada exercici pressupostari.

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=636

Tramitació

Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=14624.

Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a l’interessat que l’esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”- “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Informació complementària

Sancions

Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre la forma d’acreditar els beneficiaris de subvencions l’exigència prevista en l’article 47.7 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valènciana (DOGV núm. 2775, de 21/06/1996).
– Resolució de 8 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la relació de subvencions en matèria d’agricultura, que s’entenen equiparades als efectes de l’article 3.7 de l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda (DOGV núm. 3297, de 30/07/1998).
– Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes (BOE núm. 89, de 13/04/2004).
– Reial decret 368/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i caprina (BOE núm. 97 de 23/4/2005).
– Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina (DOGV núm. 5264, de 23/05/06).
– Ordre de 10 de juliol de 2008 que modifica l’Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina, i es convoquen les ajudes per a 2008 (DOCV núm. 5815, de 28/07/2008).
– Resolució de 20 de març de 2007, del conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula el control oficial del rendiment lleter a la Comunitat Valènciana i es constitueix el Centre Autonòmic de Control Lleter. (DOCV 5526 04.06.2007).
– Ordre 17/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina (DOCV núm. 7839 de 28/07/2016).
– Resolució de 4 de desembre de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les ajudes per al foment de races autòctones en perill d’extinció i control oficial de rendiment lleter per a l’exercici 2018 a la Comunitat Valènciana. (DOGV 8193, de 19/12/2017).

Llistat de normativa

Vegeu el RD 368/2005.

Vegeu l’Ordre de 5 de maig de 2006.

Vegeu l’Ordre de 10 de juliol de 2008.

Vegeu la Resolució de 6 de juny de 2014.

Vegeu la Resolució de 20 de març de 2007.

Vegeu l’Ordre 17/2016, de 19 de juliol.

Vegeu la Resolució de 4 de desembre de 2017.

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=636