HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.
8 enero, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Ajudes per a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2018. Economia social.

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la realització d’inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenrotllament de projectes de creació i modernització de les empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d’inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d’adquisició de la propietat dels béns específicament afectes la realització de l’objecte social de l’entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Vegeu el detall de les inversions objecte d’estes ajudes en l’apartat ‘Informació complementària’ d’este tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1.- Podran sol·licitar estes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s’indiquen en l’apartat corresponent):
– Les cooperatives i les societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball en els 36 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i hauran de resultar necessàries per a la seua posada en funcionament o ampliació, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
– Les cooperatives amb persones sòcies treballadores o de treball i les societats laborals que, en el mateix període de 36 mesos, acrediten un increment net del nombre de persones treballadores no socies amb contracte indefinit, sempre que els contractes corresponents a dites treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d’ajuda.

2.- No obstant això, estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que operen en els sectors exclosos per l’article 1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Requeriments

* REQUISITS GENERALS:

1. Amb caràcter general, les cooperatives i societats laborals sol·licitants d’estes ajudes hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S’entendrà com a data d’inscripció la de l’assentament de la presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l’assentament.
b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions.

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball ubicats en el territori de la Comunitat Valènciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

* REQUISITS ESPECÍFICS:

Les cooperatives i societats laborals beneficiàries d’estes ajudes no podran dissoldre’s, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa o societat laboral durant els terminis de manteniment de la inversió a què es referix l’article 16 de l’Orde 23/2016, de 27 d’octubre (per la qual s’establixen les bases reguladores d’estes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d’adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, el termini anterior serà de tres anys.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1.- QUANTIA

– L’import de la subvenció es determinarà per mitjà de l’aplicació d’un percentatge sobre l’import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga sobrepassar-se cap dels límits següents:
a) El 50% del cost d’adquisició dels actius.
b) El 30% per a les inversions en immobles.
c) El 10% en el cas que es destine exclusivament a la inversió en terrenys.

– En tot cas, la subvenció només podrà concedir-se a les empreses que hagen acreditat un increment net, produït en els últims 36 mesos previs a la data de la sol·licitud, bé del nombre dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball, bé del nombre de les persones treballadores amb contracte indefinit el contracte de treball de la qual siga de data anterior en tres o més mesos a la data de la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.

– La quantia d’esta ajuda quedarà limitada a un màxim de 15.000 euros per cada un dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball que hagen incrementat la plantilla de l’empresa i a un màxim de 5.000 euros per cada un dels llocs de treball incrementats que corresponguen a contractes laborals indefinits amb persones no sòcies, de les característiques exigides en el paràgraf precedent; sempre que, en ambdós casos, es tracte d’ocupacions a temps complet. Si la jornada de treball és a temps parcial, es reduiran proporcionalment les xifres màximes anteriors, i s’estimarà que la jornada a temps complet equival a 40 hores setmanals.

2.- LÍMITS

– L’import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l’activitat a desenrotllar per l’entitat beneficiària.

– D’acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d’ajudes, l’import total haurà de respectar els límits fixats pels règims d’ajudes en què s’emparen.

– Amb caràcter general (llevat que una altra cosa expressament es determine), les ajudes i subvencions establides en l’Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim d’autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l’Ordre 23/2016.

3.- JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

3.1. La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l’actuació per a la qual es va concedir.

3.2. Tractant-se de subvencions a la inversió:
– Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d’aportar, en el termini que s’indique en la resolució de concessió de l’ajuda, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10.1, 16 (apartats 11, 12 i 13) i 20.2.b) de l’Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en eixa resolució, el compte justificatiu corresponent, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’article 72 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a este efecte.
– D’acord amb l’apartat 5 de l’article 10 de l’Ordre 23/2016, s’admetrà la justificació corresponent d’esta subvenció fins al segon divendres del mes de novembre, inclusivament.
*NOTA: d’acord amb la corresponent Resolució de convocatòria, per al exercici 2018, la justificació d’estes ajudes es podrà presentar FINS AL dia 16 de NOVEMBRE de 2018, inclusivament.
3.3. En general, per a la justificació de l’ajuda haurà d’atendre’s, a més, a tot el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Per a l’exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria (que s’ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de MARÇ de 2018, inclusivament, EXCEPTE les destinades a les OBRES a què es referix l’article 16.4 b) de l’Ordre 23/2016, per a les que es podran presentar sol·licituds FINS AL 28 de FEBRER de 2018, inclusivament.

Què s’ha de presentar?

1 – SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

1.1. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes i la resta de documentació requerida, ha d’atendre’s al que es preveu en l’apartat d’este tràmit denominat ‘Com es tramita telemàticament? – Informació de tramitació’.

1.2. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d’ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. Als efectes de verificar l’observança d’este requisit, la sol·licitud individualitzarà l’objecte en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, classe i nombre dels béns o elements en què la subvenció haja de concretar-se i l’import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s’acompanyarà, també, amb una breu descripció d’estos i d’una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb allò que disposa l’article 16 de l’Ordre 23/2016.
Així mateix, quan s’escaiga, s’acompanyarà amb la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat ni prèviament matriculats. L’incompliment d’estes formalitats donarà lloc a l’arxivament o denegació de la sol·licitud, segons corresponga.
La mera formulació d’un projecte tècnic no es considerarà, a estos efectes, com a inici de l’execució d’un projecte d’inversió.

2 – DOCUMENTACIÓ que ha d’adjuntar-se a la sol·licitud i l’annex:

– Sempre que les bases reguladores de la concessió d’estes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016, de 27 d’octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l’específica, es presentarà acompanyada d’una còpia prèviament compulsada.

– En el cas que els documents adjunts a la sol·licitud d’estes ajudes ja estiguen en poder d’algun òrgan de l’Administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix respecte d’això en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

– Llevat que una altra cosa es determine en les esmentades bases reguladores, les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els models que poden obtindre’s tant en l’apartat “Impresos associats” d’este tràmit de la Guia PROP, com en l’apartat dedicat a les concretes ajudes de què es tracte, dins de l’adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

– A més de la documentació (general i específica) requerida, l’Administració podrà requerir de l’entitat sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

2.1 – DOCUMENTACIÓ GENERAL

– Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació general següent:

a) Targeta d’identificació fiscal de la sol·licitant.

b) Escriptura de constitució de l’entitat, a la qual s’adjuntaran els estatuts vigents.

c) Document nacional d’identitat de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l’empresa sol·licitant, si no ha autoritzat a l’òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació de la identitat de les dites persones.

d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l’entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l’Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d’una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s’haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure’s conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

e) Declaració subscrita per la representació legal de l’entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d’una altra índole que vinguen imposades a l’entitat sol·licitant per la legislació específica d’aplicació a esta, segons es tracte d’una cooperativa o d’una societat laboral. Expressament es farà constar que l’entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d’altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d’estos o que ha obtingut l’oportuna autorització per l’excés.

f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a este efecte (model de domiciliació bancària), que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l’article 5 de l’Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

g) Memòria, que inclou formulari de criteris de valoració, (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit), en relació amb l’activitat objecte de la subvenció, que haurà d’arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte d’entre les ressenyades en els articles 5 i 22 a 33 de l’Ordre 23/2016 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
La falta d’ompliment d’algun dels apartats de la dita memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.

h) Documentació acreditativa que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social als efectes de ser beneficiari de subvencions públiques, la vigència de la qual s’estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la seua presentació.
En la sol·licitud de subvenció l’entitat sol·licitant podrà autoritzar l’òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, referits al compliment d’obligacions tributàries i compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, respectivament, i en este cas el sol·licitant no haurà d’aportar la corresponent certificació. No obstant el sol·licitant podrà no autoritzar-ho, llavors haurà d’aportar la certificació en els termes que preveu el reglament esmentat.

– Sense perjuí d’allò que s’ha expressat en l’anterior paràgraf, en el cas en què l’entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en l’especial que, si és el cas, corresponga, l’empresa sol·licitant presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l’entitat no figura inscrita com a ocupadora.
– Les entitats que gaudisquen d’alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l’esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l’esmentada exempció. De la mateixa manera, s’acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s’estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar.
i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d’efectuar-se segons el que disposa l’apartat 7 de l’esmentat article, segons el model normalitzat (en concret, esta declaració acreditativa està inclosa en un dels apartats de l’imprés de sol·licitud de subvenció).

k) Quan l’import del gasto subvencionable siga igual o superior a la quantia de 50.000 euros de cost per execució d’obra, o de 18.000 euros en el supòsit d’adquisició d’edificis o terrenys, subministrament de béns d’equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d’acompanyar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l’entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que el subministren o presten. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

l) De conformitat amb allò que s’ha establit per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant aportarà una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l’exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hi hagen sol·licitat i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Esta declaració es realitzarà segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit denominat “Declaració de ajudes de minimis”).
De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) número 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.

2.2 – DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades, a més, amb la documentació específica d’este tipus d’ajudes següent:

a) Una memòria econòmica del projecte.

b) El pressupost de la inversió.

c) El pla de finançament.

d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament, ampliació o incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions a la cooperativa o societat laboral.

e) El balanç (amb l’actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l’entitat siga de nova creació, i en este cas presentarà els formulats des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent.

f) Així mateix haurà d’acreditar-se, per mitjà d’una certificació referida als llibres de socis, o per mitjà d’una certificació de vida laboral corresponent a l’empresa sol·licitant, l’increment net, en els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, del nombre dels llocs de treball creats per l’empresa, per a persones sòcies treballadores o de treball i per a persones treballadores indefinides no sòcies, on s’indique les que ho siguen a temps complet i les que es cobrisquen per mitjà de treball a temps parcial. En este últim cas, s’especificarà la duració de la jornada setmanal corresponent. A este efecte, s’adjuntarà l’informe de vida laboral de les persones sòcies o treballadores no sòcies la relació sociolaboral o laboral de les quals haja variat en el període referit.

g) En les sol·licituds de subvenció a la inversió, les factures proforma o pressupostos s’acompanyaran, quan així ho requerisca la naturalesa de l’actuació subvencionable, amb el projecte tècnic per al seu informe per l’oficina de supervisió de projectes, tal com establix l’article 164.h) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Empresarial i de Subvencions.

h) Quan la inversió es materialitze en obra civil, el pressupost estarà convenientment detallat, i s’acompanyarà amb un programa d’actuació, on s’indique expressament les dates previstes d’inici i finalització de les obres, el grau d’execució i els imports a què ascendirà l’execució de l’obra en cada un dels exercicis per als quals se sol·licita la subvenció, tenint en compte el termini màxim de justificació establit en l’article 10.5 de l’Ordre 23/2016.

i) De la mateixa manera s’aportarà, si és el cas, la documentació acreditativa de l’expedient de regulació d’ocupació o la jubilació de l’empresari individual, quan l’expedient o la resolució haja de dependre o considerar les dites circumstàncies.

Impresos associats

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIONS

[SOLINV] ANNEX I. SUPORT A LA INVERSIÓ

[INSTRUCC] INSTRUCCIONS

[MINV] MEMÒRIA INVERSIÓ

[RELFACTFI] SUPORT A LA INVERSIÓ. RELACIÓ DE FACTURES PROFORMA O PRESSUPOST

[DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[MINIMIS] DECLARACIÓ D’AJUDES MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

[RELFACTFJ] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

Com sol·licitar-ho?

Passos

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l’obtenció d’estes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d’estes subvencions:
– Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
– S’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (DOGV).
– La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció general competent en matèria de foment de l’economia social de l’esmentada conselleria.

3.- ESMENA
– Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l’Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s’hi adjunte la documentació que haja d’adjuntar-se a a la sol·licitud, d’acord amb l’Ordre 23/2016, es requerirà l’interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, una vegada s’haja dictat una resolució redactada en el termes que preveu l’esmentada legislació en matèria de procediment administratiu.
– L’esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
– Una vegada efectuat l’examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l’òrgan col·legiat previst en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Este òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l’article 5 de l’Ordre 23/2016 i amb les normes per a l’aplicació d’eixos criteris de valoració del capítol III d’esta ordre.

5.- Excepcionalment, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que el dit prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat per l’esmentat òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

6.- RESOLUCIÓ:
– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l’economia social.
No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l’economia social de l’esmentada conselleria, la competència per a resoldre els expedients d’este tipus d’ajudes de suport a la inversió realitzada per cooperatives de treball associat i societats laborals. Així mateix se li delega la facultat d’acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades fent ús de la dita delegació, així com la d’aprovar el Pla de Control relatiu a les esmentades subvencions.
– La resolució de concessió de les ajudes:
. Fixarà expressament la seua quantia.
. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n’hi ha.
– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptadors des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre 23/2016.
– Transcorregut el termini anterior sense que s’haja dictat i notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valènciana, i d’acord amb el que disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
– Les resolucions que es dicten a l’empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, si l’acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l’endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà d’aquell en què es produïsca l’acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=329

Tramitació

1. La presentació de la sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l’obtenció d’estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l’enllaç directe del qual acaba d’indicar-se.

2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, el/la sol·licitant (persona física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el cas d’utilitzar un certificat digital de persona física i actuar en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació dels qual està disponible:
– En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l’enllaç directe en este tràmit)
– Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Clicant en l’enllaç directe que acaba d’indicar-se o en l’enllaç “Tramitar amb certificat” (que figura en color roig a l’inici d’este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que haja d’adjuntar a eixa sol·licitud i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtindrà així el justificant de registre corresponent.

Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica (vegeu l’enllaç directe en este tràmit).

4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud:

– És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

– IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d’incorporar les firmes DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l’autoritat certificadora de la Comunitat Valènciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d’això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar.

– En este tràmit de la Guia Prop:

* En l’apartat denominat “Quina documentació s’ha de presentar?” apareix el llistat de documents a presentar junt amb la sol·licitud de subvenció.

* Y en l’apartat “Impresos Associats” (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d’eixos documents, segons el cas.
Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

Inici

Informació complementària

* INVERSIONS SUBVENCIONABLES

1. Només seran subvencionables les inversions quan s’acredite que contribuïxen a la creació de cooperatives o societats laborals o a la seua consolidació o millora de la competitivitat.

2. Les inversions hauran de consistir en els actius següents:
a) Terrenys.
b) Edificis ja construïts.
c) Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
d) Equips per a la producció consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge.
e) Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de servicis.
f) Vehicles industrials no matriculats amb anterioritat, a excepció dels vehicles tot terreny, que no seran subvencionables.
g) Obres de construcció, millora, condicionament o reforma d’immobles, de propietat de l’entitat sol·licitant.
Les obres també podran realitzar-se en immobles sobre els quals la sol·licitant siga titular d’un dret de superfície, concessió o un altre dret real, que l’autoritze a disfrutar de l’immoble per un termini igual o superior a deu anys, a comptar de la data de sol·licitud de l’ajuda, o en immobles sobre els quals haja concertat com a arrendatari un lloguer pel mateix termini o superior, sempre que este dret real o arrendament figure inscrit en el Registre de la Propietat en la data de sol·licitud de la subvenció.

3. Així mateix, també serà subvencionable l’adquisició d’actius fixos, nous o usats, vinculats directament a un establiment, quan este establiment haja tancat, o ho haguera fet de no haver sigut adquirit, en els supòsits següents:
a) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s’haja constituït per persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació en l’empresa titular de l’esmentat establiment.
b) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària s’haja constituït per treballadors afectats per jubilacions d’empresaris individuals titulars dels esmentats establiments.
c) Quan l’empresa cooperativa o societat laboral beneficiària haja integrat treballadors procedents de l’empresa en crisi els actius del qual es pretenen adquirir.

4. Els costos d’adquisició d’estos béns usats seran subvencionables en el cas de l’apartat anterior i sempre que complisquen, a més, els requisits següents:
1r. Que conste una declaració del venedor sobre l’origen dels béns i també que no han sigut objecte de cap subvenció nacional o comunitària, i
2n. Que el preu no siga superior al valor de mercat, i que siga inferior al cost dels béns nous semblants. Estos extrems s’acreditaran per mitjà de certificació d’un taxador independent.

5. En cap cas seran subvencionables les inversions excloses en l’apartat 7 de l’article 16 de l’Ordre 23/2016.

6. L’aportació del beneficiari al finançament de les inversions ha de ser, com a mínim, del 25%, i s’entén que el dit percentatge del cost de la inversió no pot beneficiar-se d’ajuda pública.

7. La inversió objecte de la subvenció haurà de mantindre’s durant un període mínim de tres o cinc anys en l’establiment per al qual es concedisca, excepte béns amortitzables amb període inferior, segons s’establix en l’article 9.1.g de l’Ordre 23/2016. Si és el cas, els béns en que es concrete la inversió, estaran sotmesos al que disposa l’article 31 apartats 4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8. La inversió en terrenys, edificis o en obres o instal·lacions tècniques eestos, haurà de mantindre’s durant un període no inferior a sis anys.

9. Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d’ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

10. S’exigirà una inversió subvencionable no inferior a 2.000 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades, i es considerarà per a determinar el cost subvencionable únicament els béns el cost unitari d’adquisició dels quals, excedisca de 200 euros o que, sent de cost unitari inferior, siguen facturats en número tal que el seu import conjunt, pel corresponent concepte, siga superior a la dita xifra.

* GASTOS SUBVENCIONABLES

– Seran subvencionables els gastos que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que s’hagen efectivament pagat en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l’article 10 de l’Ordre 23/2016. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l’article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s’acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per esta.
– Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris, no podran superar el valor de mercat i hauran de ser justificats per mitjà de factures originals totalment pagades, certificacions d’obra, si és el cas, o altres documents comptables de valor probatori equivalent. En general, per a la justificació haurà d’atendre’s, a més, a tot el que disposa l’article 10 de l’Ordre 23/2016.

Criteris de valoració

1.- Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l’import de les subvencions es tindrà en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ següents:

a) Creació d’ocupació indefinida per a persones sòcies, generada en els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, amb especial consideració de l’ocupació de dones.
b) Implementació de polítiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones i participació de dones en els òrgans de direcció i administració de la sol·licitant.
c) Contribució a la integració laboral en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball.
A estos efectes s’entendrà per persones amb dificultats d’accés al mercat laboral les persones afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33%; les persones jóvens desempleades d’edat entre 16 i 30 anys; les persones immigrants; les pertanyents a minories ètniques; les dones víctimes de violència de gènere; les persones desempleades majors de 45 anys; les persones jóvens, majors de 18 anys i menors de 25, que hagen estat subjectes en els dos anys anteriors al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma; les persones en situació o risc d’exclusió social; les dones contractades dins dels 36 mesos següents al naixement, adopció o acolliment d’un fill i les persones que hagen obtingut la condició de refugiades.
d) Realització d’activitats en el marc dels nous jaciments d’ocupació definits per la Unió Europea.
e) Desenrotllament de projectes d’I+D+i.
f) Realització de balanços, auditories o informes, no preceptius, de caràcter economicosocial, mediambiental, o de sostenibilitat de l’activitat de l’empresa.
g) Incidència, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud o en l’exercici econòmic precedent, de l’activitat econòmica de la sol·licitant en l’exercici de l’activitat de les empreses de destacat caràcter social. A estos efectes s’entendrà com a tals centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, cooperatives reconegudes oficialment com no lucratives i fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública.
h) Contribució de la sol·licitant a la millora del medi ambient.
i) Utilització per la sol·licitant de productes procedents del comerç just.
j) Participació dels treballadors de l’empresa en les decisions i resultats.

2.- Els anteriors criteris, excepte el a) tindran la mateixa importància, i cada un d’ells es valorarà de 0 a 10 punts, amb independència de l’orde en què figuren arreplegats. El criteri a) es valorarà de 0 a 20 punts.

3.- En el capítol III de l’Ordre 23/2016 s’establixen les normes per a l’aplicació d’estos criteris de valoració.

4.- Podrà prescindir-se de la fixació d’un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria siga suficient per a atendre totes les ajudes sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit, la resolució de concessió de cada una de les ajudes podrà adoptar-se a partir de la data en què quede completat l’expedient corresponent.

Obligacions

Vegeu l’article 9 de l’Ordre 23/2016.

Sancions

Vegeu l’article 9.3 de l’Ordre 23/2016.

Enllaços

Logos

Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

Aportació de documentació a un expedient obert d’ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l’economia social

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
– Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4.907, de 21/12/2004).
– Orde TIN/2965/2008, de 14 d’octubre (BOE núm. 252, de 18 d’octubre).
– Orde EHA/524/2008, de 26 de febrer (BOE núm. 53, d’1 de març).
– Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol de 2006.
– Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
– Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
– Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
– Ordre 23/2016, de 27d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
– Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).
– Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2018, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).

Llistat de normativa

Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre

Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2017

Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2017

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=329[:es]

¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

Ayudas para la realización de inversiones en cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2018. Economía social.

Objeto del trámite
La concesión de subvenciones destinadas a la realización de inversiones en cooperativas y sociedades laborales, a fin de dar soporte al desarrollo de proyectos de creación y modernización de las empresas de economía social, por medio de una mejora de su competitividad, y de facilitar su consolidación.

En concreto podrá ser objeto de subvención la realización de inversiones en activos fijos e inmovilizado, en operaciones de adquisición de la propiedad de los bienes específicamente afectos a la realización del objeto social de la entidad de conformidad con los estatutos sociales vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales que acrediten un incremento neto de los puestos de trabajo correspondientes a personas socias trabajadoras o de trabajo o a personas trabajadoras con contrato indefinido en los últimos 36 meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.

Ver detalle de las inversiones objeto de estas ayudas en el apartado ‘Información complementaria’ de este trámite.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados/Solicitantes

1.- Podrán solicitar estas ayudas (siempre que cumplan los requisitos que se indican en el apartado correspondiente):
– Las cooperativas y las sociedades laborales que acrediten un incremento neto de los puestos de trabajo correspondientes a personas socias trabajadoras o de trabajo en los 36 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, y deberán resultar necesarias para su puesta en funcionamiento o ampliación, así como para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
– Las cooperativas con personas socias trabajadoras o de trabajo y las sociedades laborales que, en el mismo período de 36 meses, acrediten un incremento neto del número de personas trabajadoras no socias con contrato indefinido, siempre que los contratos correspondientes a dichas personas trabajadoras tengan fecha anterior en tres o más meses a la fecha en que se presente la solicitud de ayuda.

2.- No obstante, estas ayudas NO serán de aplicación a las empresas que operen en los sectores excluidos por el artículo 1 del Reglamento (UE) Nº1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Requisitos

* REQUISITOS GENERALES:

1. Con carácter general, las cooperativas y sociedades laborales solicitantes de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas. Se entenderá como fecha de inscripción, la del asiento de presentación en el registro público correspondiente, siempre que la inscripción se produzca dentro del plazo de validez de dicho asiento.
b)No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
d) No haber sido sancionadas, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

2. Estas ayudas se concederán únicamente a cooperativas y sociedades laborales para actuaciones realizadas en centros de trabajo ubicados en el territorio de la Comunitat Valènciana, con independencia del lugar de su domicilio social o del registro en el que figuren inscritas.

* REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Las cooperativas y sociedades laborales beneficiarias de estas ayudas no podrán disolverse, incurrir en causa de disolución o transformarse en otra empresa distinta de cooperativa o sociedad laboral durante los plazos de mantenimiento de la inversión a que se refiere el artículo 16 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre (por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas), y nunca antes de que transcurran cinco años desde la fecha de adquisición de los bienes o activos por los que haya recibido ayuda a la inversión. En el caso de las beneficiarias que sean PYME, el anterior plazo será de tres años.

Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro

1.- CUANTÍA

– El importe de la subvención se determinará mediante la aplicación de un porcentaje sobre el importe subvencionable de la inversión realizada, sin que pueda rebasarse ninguno de los límites siguientes:
a) El 50% del coste de adquisición de los activos.
b) El 30% para las inversiones en inmuebles.
c) El 10% en el caso de que se destine exclusivamente a la inversión en terrenos.

– En todo caso, la subvención sólo podrá concederse a las empresas que hayan acreditado un incremento neto, producido en los últimos 36 meses previos a la fecha de la solicitud, bien del número de los puestos de trabajo correspondientes a personas socias trabajadoras o de trabajo, bien del número de las personas trabajadoras con contrato indefinido cuyo contrato de trabajo sea de fecha anterior en tres o más meses a la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda.

– La cuantía de esta ayuda quedará limitada a un máximo de 15.000 euros por cada uno de los puestos de trabajo correspondientes a personas socias trabajadoras o de trabajo que hayan incrementado la plantilla de la empresa y a un máximo de 5.000 euros por cada uno de los puestos de trabajo incrementados que correspondan a contratos laborales indefinidos con personas no socias, de las características exigidas en el párrafo precedente; siempre que, en ambos casos, se trate de empleos a tiempo completo. Si la jornada de trabajo fuera a tiempo parcial, se reducirán proporcionalmente las anteriores cifras máximas, estimándose que la jornada a tiempo completo equivale a 40 horas semanales.

2.- LÍMITES

– El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con ayudas, subvenciones, ingresos u otros recursos procedentes de la Generalitat, de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

– De acuerdo con la normativa comunitaria sobre acumulación de ayudas, el importe total de las mismas deberá respetar los límites fijados por los regímenes de ayudas en los que se amparen.

– Con carácter general (salvo que otra cosa expresamente se determine), las ayudas y subvenciones establecidas en la Orden 23/2016 serán compatibles entre sí y con cualesquiera otras por el mismo concepto. En el supuesto de compatibilizar ayudas se respetarán, en cualquier caso, los límites derivados del régimen de autorización adoptado por las correspondientes decisiones de la Comisión Europea, relativas a las ayudas establecidas en la Orden 23/2016.

3.- JUSTIFICACIÓN / LIQUIDACIÓN

3.1. La subvención se librará una vez justificada por el beneficiario la realización de la actuación para la que se concedió.

3.2. Tratándose de subvenciones a la inversión:
– Para realizar esa justificación, el beneficiario deberá aportar, en el plazo que se indique en la resolución de concesión de la ayuda, además de la documentación exigida específicamente en los artículos 10.1, 16 (apartados 11, 12 y 13) y 20.2.b) de la Orden 23/2016 y la que expresamente se determine para cada caso en esa resolución, la correspondiente cuenta justificativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 72 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y formulada según el modelo establecido al efecto.
– De acuerdo con el apartado 5 del artículo 10 de la Orden 23/2016, se admitirá la correspondiente justificación de esta subvención hasta el segundo viernes del mes de noviembre, inclusive.
*NOTA: de acuerdo con la correspondiente Resolución de convocatoria, para el ejercicio 2018 la justificación de estas ayudas podrá presentarse HASTA EL día 16 de NOVIEMBRE de 2018, inclusive.
3.3. En general, para la justificación de la ayuda deberá atenderse, además, a todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden 23/2016.

¿Cuándo solicitarlo?

Plazo de presentación

Para el ejercicio 2018, podrán solicitarse estas ayudas desde el día siguiente al de la publicación en el DOGV de la correspondiente Resolución de convocatoria (que se ha publicado en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) HASTA EL día 30 de MARZO de 2018 inclusive, SALVO las destinadas a las OBRAS a que se refiere el artículo 16.4.b) de la Orden 23/2016, para las que podrán presentarse solicitudes HASTA el 28 de FEBRERO de 2018, inclusive.

¿Qué documentación se debe presentar?

1 – SOLICITUD general de subvención (según modelo normalizado disponible en el propio trámite telemático) y ANEXO a la misma (según modelo normalizado que figura como impreso asociado a este trámite y también al trámite telemático).

1.1. Para la presentación telemática de la solicitud de ayudas y demás documentación requerida, debe atenderse a lo previsto en el apartado de este trámite denominado ‘¿Cómo se tramita telemáticamente? – Información de tramitación’.

1.2. Será requisito imprescindible que la solicitud de ayuda se refiera a inversiones que no hayan comenzado a ejecutarse en anualidades anteriores a la de la convocatoria correspondiente. A los efectos de verificar la observancia de este requisito, la solicitud individualizará el objeto en que se concrete la inversión o expresará, al menos, la naturaleza, clase y número de los bienes o elementos en que la subvención haya de concretarse y el importe previsto, como máximo, para su adquisición. La solicitud se acompañará, también, de una breve descripción de los mismos y de una fundamentación de su carácter subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden 23/2016.
Asimismo, cuando proceda, se acompañará de la manifestación expresa de que los bienes tienen la condición de bienes nuevos, no usados con anterioridad ni previamente matriculados. El incumplimiento de estas formalidades dará lugar al archivo o denegación de la solicitud, según corresponda.
La mera formulación de un proyecto técnico no se considerará, a estos efectos, como inicio de la ejecución de un proyecto de inversión.

2 – DOCUMENTACIÓN que debe acompañarse a la solicitud y el anexo:

– Siempre que las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas (aprobadas por Orden 23/2016, de 27 de octubre) no especifiquen otra cosa, tanto la documentación general, como la específica, se presentará acompañada de una copia previamente compulsada.

– En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de estas ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido al respecto en la legislación en materia de procedimiento administrativo, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

– Salvo que otra cosa se determine en las mencionadas bases reguladoras, las solicitudes, memorias y demás declaraciones que deban presentarse según un formulario establecido al efecto, lo serán utilizando para ello los modelos que pueden obtenerse tanto en el apartado “Impresos asociados” de este trámite de la Guía PROP, como en el apartado dedicado a las concretas ayudas de que se trate, dentro de la dirección web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

– Además de la documentación (general y específica) requerida, la Administración podrá recabar de la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para mejor resolver sobre la solicitud presentada.

2.1 – DOCUMENTACIÓN GENERAL

– Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación general:

a) Tarjeta de identificación fiscal de la solicitante.

b) Escritura de constitución de la entidad, a la que se acompañarán los estatutos vigentes de la misma.

c) Documento nacional de identidad de la persona o personas físicas que suscriban la solicitud en nombre de la empresa solicitante, si no ha autorizado al órgano concedente para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de la identidad de dichas personas.

d) Salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos de la entidad, escritura de poder, suficiente y subsistente para actuar ante la Administración pública en el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas públicas, de la persona o personas físicas que actúen en nombre y representación de una persona jurídica en la suscripción de la solicitud. Cuando la representación se haya conferido con carácter mancomunado, la solicitud deberá suscribirse conjuntamente por quienes, de conformidad con lo dispuesto en el título que les conceda facultades mancomunadas, puedan representar válidamente a la solicitante.

e) Declaración suscrita por la representación legal de la entidad, con referencia a la fecha de la solicitud, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones registrales o de otra índole que vengan impuestas a la entidad solicitante por la legislación específica de aplicación a la misma, según se trate de una cooperativa o de una sociedad laboral. Expresamente se hará constar que la entidad, en caso de contar con trabajadores por cuenta ajena, no sobrepasa los límites legales de contratación de los mismos o que ha obtenido la oportuna autorización por el exceso.

f) Datos de domiciliación bancaria, según modelo facilitado al efecto (modelo de domiciliación bancaria), que se presentarán, necesariamente, en dos ejemplares originales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Orden 18/2011, de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

g) Memoria, que incluye formulario de criterios de valoración, (según modelo normalizado que figura como impreso asociado a este trámite), en relación con la actividad objeto de la subvención, que deberá recoger las circunstancias que concurran en el proyecto de entre las reseñadas en los artículos 5 y 22 a 33 de la Orden 23/2016 y que permitan aplicar los criterios de valoración que servirán de base a la concesión de la subvención.
La falta de cumplimentación de cualquiera de los apartados de dicha memoria será valorada otorgando cero puntos al correspondiente criterio.

h) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a los efectos de ser beneficiario de subvenciones públicas, cuya vigencia se extienda, al menos, cinco meses contados desde la fecha de su presentación.
En la solicitud de subvención la entidad solicitante podrá autorizar al órgano concedente para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, referidos al cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, respectivamente, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante el solicitante podrá no autorizarlo, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el citado reglamento.

– Sin perjuicio de lo expresado en el anterior párrafo, en el caso en que la entidad no cuente con personal socio o trabajador que deba dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social o en el especial que, en su caso, corresponda, la empresa solicitante presentará, necesariamente, declaración referida a dicho extremo debidamente suscrita por su representación legal, a cuya declaración acompañará documento expedido por la Seguridad Social en que conste que la entidad no figura inscrita como empleadora.
– Las entidades que gocen de alguna exención tributaria presentarán la documentación que acredite la concesión efectiva de dicha exención o, en su caso, manifestarán la norma o normas que les conceden dicha exención. Del mismo modo, se acreditará la imposibilidad de recuperación o compensación de los impuestos indirectos, en el caso de que la solicitante pretenda que la subvención se extienda, total o parcialmente, a los que no pueda recuperar o compensar.
i) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones o ayudas obtenidas o solicitadas para la misma finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado. (Esta declaración está incluida en uno de los apartados del impreso de solicitud de subvención).

j) Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que deberá efectuarse según lo dispuesto en el apartado 7 del citado artículo, según modelo normalizado (en concreto, esta declaración acreditativa está incluida en uno de los apartados del impreso de solicitud de subvención).

k) Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a la cuantía de 50.000 euros de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de adquisición de edificios o terrenos, suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la solicitante deberá acompañar un mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, emitidas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien; salvo que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse con la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

l) De conformidad con lo establecido para las subvenciones de minimis en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352, de 24 de diciembre de 2013), la solicitante aportará una declaración expresa referida a las ayudas de minimis recibidas en el ejercicio y en los dos precedentes, o de no haberle sido concedida ninguna ayuda de minimis, así como de las ayudas de tal naturaleza que hayan solicitado en el mismo y que, a la fecha de la solicitud, se encuentren pendientes de resolver.(Esta declaración se realizará según modelo normalizado que figura como impreso asociado a este trámite denominado “Declaración de ayudas de minimis”).
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión (DOUE L 352, de 24/12/2013), la ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrá ser superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios, reduciéndose esa cifra a 100.000 euros para las empresas que operen en el sector del transporte por carretera.

2.2 – DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Las solicitudes deberán ir acompañadas, además, de la siguiente documentación específica de este tipo de ayudas:

a) Una memoria económica del proyecto.

b) El presupuesto de la inversión.

c) El plan de financiación.

d) La documentación justificativa de la necesidad de las inversiones para la puesta en funcionamiento, ampliación o incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la cooperativa o sociedad laboral.

e) El balance (con el activo y el pasivo) y la cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios, salvo que la entidad sea de nueva creación, en cuyo caso presentará los formulados desde la fecha de su inscripción en el registro correspondiente.

f) Asimismo deberá acreditarse, mediante certificación referida a los libros de socios, o mediante certificación de vida laboral correspondiente a la empresa solicitante, el incremento neto, en los 36 meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, del número de los puestos de trabajo creados por la empresa, para personas socias trabajadoras o de trabajo y para personas trabajadoras indefinidas no socias, indicando las que lo sean a tiempo completo y las que se cubran mediante trabajo a tiempo parcial, especificando, en este último caso, la duración de la jornada semanal correspondiente. A dichos efectos se acompañará informe de vida laboral de las personas socias o trabajadoras no socias cuya relación socio-laboral o laboral haya variado en el periodo referido.

g) En las solicitudes de subvención a la inversión las facturas pro-forma o presupuestos se acompañarán, cuando así lo requiera la naturaleza de la actuación subvencionable, de proyecto técnico para su informe por la oficina de supervisión de proyectos, tal y como establece el artículo 164.h) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Empresarial y de Subvenciones.

h) Cuando la inversión se materialice en obra civil, el presupuesto estará convenientemente detallado, y se acompañará de un programa de actuación con indicación expresa de las fechas previstas de inicio y finalización de las obras y del grado de ejecución e importes a que ascenderá la ejecución de la obra en cada uno de los ejercicios para los que se solicita la subvención teniendo en cuenta el plazo máximo de justificación establecido en el artículo 10.5 de la Orden 23/2016.

i) De igual modo se aportará, en su caso, la documentación acreditativa del expediente de regulación de empleo o la jubilación del empresario individual, cuando el expediente o la resolución haya de depender o considerar dichas circunstancias.

Impresos asociados

SOLICITUD GENERAL DE SUBVENCIONES

[SOLINV] ANEXO I. APOYO A LA INVERSIÓN

[INSTRUCC] INSTRUCCIONES

[MINV] MEMORIA INVERSIÓN

[RELFACTFI] APOYO A LA INVERSIÓN. RELACIÓN DE FACTURAS PROFORMA O PRESUPUESTO

[DECREFI] DECLARACIÓN RESPONSABLE (A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN)

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

[MINIMIS] DECLARACIÓN DE AYUDAS MINIMIS

[DRESS] DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBLIGACIÓN FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

[DECREFJ] DECLARACIÓN RESPONSABLE. A PRESENTAR CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN (Art. 34.5 de la Ley 38/2003)

[RELFACTFJ] CUENTA JUSTIFICATIVA. RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO ADJUNTOS

¿Cómo se tramita?

Pasos

1. PRESENTACIÓN DE FORMA TELEMÁTICA de la solicitud y de toda la documentación requerida para la obtención de estas ayudas, en el plazo establecido en la Resolución anual de convocatoria.

2.- El PROCEDIMIENTO para la concesión de estas subvenciones:
– Se tramitará con sujeción al régimen de concurrencia competitiva.
– Se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada mediante Resolución dictada por la persona titular de la conselleria competente en materia de fomento de la economía social, que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana (DOGV).
– Su ordenación e instrucción corresponderá a la Dirección General competente en materia de fomento de la economía social de la referida conselleria.

3.- SUBSANACIÓN
– Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la Orden 23/2016 o los establecidos con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la legislación en materia de procedimiento administrativo, o no se acompañe a la misma la documentación que deba acompañar a la solicitud de acuerdo con la Orden 23/2016, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo e improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la precitada legislación en materia de procedimiento administrativo.
– La subsanación se realizará utilizando el trámite de la Guía PROP denominado “Aportación de documentación a un expediente abierto de ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo”, que es tramitable telemáticamente con certificado digital y puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (ver enlace directo en este trámite).

4.- ÓRGANO COLEGIADO:
– Una vez efectuado el examen de las solicitudes, éstas serán sometidas a informe del órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que estará integrado por los miembros previstos en el art.6 b) de la Orden de Bases.
– Dicho órgano colegiado asignará a cada una de las solicitudes una puntuación, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el artículo 5 de la Orden 23/2016 y con las normas para la aplicación de esos criterios de valoración del Capítulo III de dicha Orden.

5.- Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de éstas, del importe global máximo destinado a la subvención de las correspondientes actuaciones, siempre que dicho prorrateo obedezca a causas debidamente acreditadas y justificadas y le haya sido propuesto por el referido órgano colegiado al que corresponde valorar las solicitudes presentadas.

6.- RESOLUCIÓN:
– La competencia para resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de fomento de la economía social.
No obstante, se delega en la persona titular de la Dirección General competente en materia de fomento de la economía social de la referida conselleria, la competencia para resolver los expedientes de este tipo de ayudas de apoyo a la inversión realizada por cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Asimismo se le delega la facultad de acordar la minoración, revocación, resolución o reintegro de las correspondientes resoluciones concesorias dictadas en uso de dicha delegación, así como la de aprobar el Plan de Control relativo a las mencionadas subvenciones.
– La resolución de concesión de las ayudas:
. Fijará expresamente su cuantía.
. Incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las ayudas.
. Y hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes, de existir las mismas.
– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de SEIS MESES, contados desde la fecha de finalización del correspondiente plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con el artículo 7 de la Orden 23/2016.
– Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valènciana, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todo ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
– Las resoluciones que se dicten al amparo de las correspondientes convocatorias se notificarán a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Recursos que proceden contra la resolución

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, si el acto fuera expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valènciana, en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación, si fuera expresa, o, si no lo fuera, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

¿Cómo se tramita telemáticamente?

Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=329

Tramitación

1. La presentación de la solicitudes y de la documentación anexa requerida para la obtención de estas ayudas SÓLO puede realizarse MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE TRÁMITE TELEMÁTICO, cuyo enlace directo acaba de indicarse.

2. Para presentar esta solicitud mediante la tramitación telemática, el/la solicitante (persona física o jurídica) deberá disponer de firma electrónica avanzada: bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas), o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física),compatible con la plataforma telemática de la Generalitat (más información en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).

En el caso de utilizar un certificado digital de persona física y actuar en representación de una persona jurídica, se deberá inscribir previamente en el Registro de Representantes ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática, cuya información está disponible:
– En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (ver enlace directo en este trámite)
– Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

3. Pinchando en el enlace directo que acaba de indicarse o en el enlace “Tramitar con certificado” (que figura en color rojo al inicio de este trámite de la Guía Prop), accederá al trámite telemático, que le permitirá cumplimentar el formulario web de solicitud de subvención, anexar la documentación que deba acompañar a esa solicitud y realizar la presentación telemática de todo ello, obteniendo el correspondiente justificante de registro.

Existen unas instrucciones para ayudar en esa tramitación telemática en la página web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (ver enlace directo en este trámite).

4. Respecto a los documentos a presentar junto con la solicitud:

– Es recomendable que, en primer lugar, reuna todos los documentos a presentar y los guarde electrónicamente en su ordenador, de modo que posteriormente pueda incorporarlos en el paso correspondiente del trámite telemático.

– IMPORTANTE: todos los documentos certificados o firmados que se presenten telemáticamente junto con la solicitud deberán ser enviados en formato PDF y tendrán que incorporar las firmas DIGITALES de las personas o entidades que los suscriban. Para ello la autoridad certificadora de la Comunitat Valènciana ofrece un servicio gratuito de firma de documentos PDF. Acuda a http://www.accv.es para más información al respecto. No obstante, hay más sistemas válidos de firma de documentos pdf que puede utilizar.

– En este trámite de la Guía Prop:

* En el apartado denominado “¿Qué documentación se debe presentar?” aparece el listado de documentos a presentar junto con la solicitud de subvención.

* Y en el apartado “Impresos Asociados” (además de en el propio trámite telemático) existen modelos normalizados y rellenables de todos o algunos de esos documentos, según el caso.
Si existe modelo normalizado el documento deberá presentarse en él. Sin embargo, aquellos documentos para los que no exista modelo normalizado deberán ser creados o recabados por la persona solicitante para poderlos adjuntar a su solicitud telemática.

Inicio

Información complementaria

* INVERSIONES SUBVENCIONABLES

1. Sólo serán subvencionables las inversiones cuando se acredite que contribuyen a la creación de cooperativas o sociedades laborales o a su consolidación o mejora de la competitividad.

2. Las inversiones deberán consistir en los siguientes activos:
a) Terrenos.
b) Edificios ya construidos.
c) Inmovilizados materiales e inmateriales vinculados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
d) Equipos para la producción consistentes en maquinaria, instalaciones técnicas, herramientas o utillaje.
e) Mobiliario, sólo en el caso de las empresas no industriales, dedicadas al comercio o a la prestación de servicios.
f) Vehículos industriales no matriculados con anterioridad, con excepción de los vehículos todo-terreno, que no serán subvencionables.
g) Obras de construcción, mejora, acondicionamiento o reforma de inmuebles, de propiedad de la entidad solicitante.
Las obras también podrán realizarse en inmuebles sobre los que la solicitante sea titular de un derecho de superficie, concesión u otro derecho real, que le autorice a disfrutar del inmueble por un plazo igual o superior a diez años, a contar desde la fecha de solicitud de la ayuda, o en inmuebles sobre los que haya concertado como arrendatario un alquiler por el mismo o superior plazo, siempre que dicho derecho real o arrendamiento figure inscrito en el Registro de la Propiedad en la fecha de solicitud de la subvención.

3. Asimismo, también será subvencionable la adquisición de activos fijos, nuevos o usados, vinculados directamente a un establecimiento, cuando este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, en los supuestos siguientes:
a) Cuando la empresa cooperativa o sociedad laboral beneficiaria se hubiera constituido por personas afectadas por un expediente de regulación de empleo en la empresa titular del citado establecimiento.
b) Cuando la empresa cooperativa o sociedad laboral beneficiaria se hubiera constituido por trabajadores afectados por jubilaciones de empresarios individuales titulares de los citados establecimientos.
c) Cuando la empresa cooperativa o sociedad laboral beneficiaria haya integrado a trabajadores procedentes de la empresa en crisis cuyos activos se pretenden adquirir.

4. Los costes de adquisición de estos bienes usados serán subvencionables en el caso del apartado anterior y siempre que cumplan, además, los siguientes requisitos:
1º. Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria, y
2º. Que el precio no sea superior al valor de mercado, debiendo ser inferior al coste de los bienes nuevos similares, acreditándose estos extremos mediante certificación de tasador independiente.

5. En ningún caso serán subvencionables las inversiones excluidas en el apartado 7 del artículo 16 de la Orden 23/2016.

6. La aportación del beneficiario a la financiación de las inversiones debe ser, como mínimo, del 25%, entendiéndose que dicho porcentaje del coste de la inversión no puede beneficiarse de ayuda pública.

7. La inversión objeto de la subvención deberá mantenerse durante un periodo mínimo de tres o cinco años en el establecimiento para el que se conceda, salvo bienes amortizables con periodo inferior, según se establece en el artículo 9.1.g de la Orden 23/2016. En su caso, los bienes en que se concrete la inversión, estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 31 apartados 4 y 5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. La inversión en terrenos, edificios o en obras o instalaciones técnicas en los mismos, deberá mantenerse durante un periodo no inferior a seis años.

9. Será requisito imprescindible que la solicitud de ayuda se refiera a inversiones que no hayan comenzado a ejecutarse en anualidades anteriores a la de la convocatoria correspondiente.

10. Se exigirá una inversión subvencionable no inferior a 2.000 euros para que las actuaciones puedan ser subvencionadas, considerándose para determinar el coste subvencionable únicamente los bienes cuyo coste unitario de adquisición, exceda de 200 euros o que, siendo de coste unitario inferior, sean facturados en número tal que su importe conjunto, por el correspondiente concepto, sea superior a dicha cifra.

* GASTOS SUBVENCIONABLES

– Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan efectivamente pagado en el periodo a que se refiera cada convocatoria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en el artículo 10 de la Orden 23/2016. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31, apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Se considerarán subvencionables los impuestos indirectos cuando se acredite por la beneficiaria de las ayudas que no son susceptibles de recuperación o compensación por la misma.
– Los gastos subvencionables que se justifiquen se corresponderán con los costes reales efectivamente pagados por los beneficiarios, no podrán superar el valor de mercado de los mismos y deberán ser justificados mediante facturas originales totalmente pagadas, certificaciones de obra, en su caso, u otros documentos contables de valor probatorio equivalente. En general, para la justificación deberá atenderse, además, a todo lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden 23/2016.

Criterios de valoración

1.- Una vez comprobada la viabilidad técnica y económica del proyecto, para determinar la concesión y el importe de las subvenciones se tendrá en cuenta los siguientes CRITERIOS DE VALORACIÓN:

a) Creación de empleo indefinido para personas socias, generado en los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, con especial consideración del empleo de mujeres.
b) Implementación de políticas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y participación de mujeres en los órganos de dirección y administración de la solicitante.
c) Contribución,a la integración laboral, en los 24 meses anteriores a la solicitud, de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
A estos efectos se entenderá por personas con dificultades de acceso al mercado laboral a las personas afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33%; a las personas jóvenes desempleadas de edad entre 16 y 30 años; a las personas inmigrantes; a las pertenecientes a minorías étnicas; a las mujeres víctimas de violencia de género; a las personas desempleadas mayores de 45 años; a las personas jóvenes, mayores de 18 años y menores de 25, que hayan estado sujetas en los dos años anteriores al sistema de protección y al sistema judicial de reforma; a las personas en situación o riesgo de exclusión social; a las mujeres contratadas dentro de los 36 meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo y a las personas que hayan obtenido la condición de refugiadas.
d) Realización de actividades en el marco de los nuevos yacimientos de empleo definidos por la Unión Europea.
e) Desarrollo de proyectos de I+D+i.
f) Realización de balances, auditorías o informes, no preceptivos, de carácter económico-social, medioambiental, o de sostenibilidad de la actividad de la empresa.
g) Incidencia, en los 12 meses anteriores a la solicitud o en el ejercicio económico precedente, de la actividad económica de la solicitante en el desarrollo de la actividad de las empresas de destacado carácter social. A estos efectos se entenderá por tales a los centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas reconocidas oficialmente como no lucrativas y fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública.
h) Contribución de la solicitante a la mejora del medio ambiente.
i) Utilización por la solicitante de productos procedentes del comercio justo.
j) Participación de los trabajadores de la empresa en las decisiones y resultados de la misma.

2.- Los anteriores criterios, excepto el a) tendrán la misma importancia, valorándose cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, con independencia del orden en el que figuran recogidos. El Criterio a) se valorará de 0 a 20 puntos.

3.- En el Capítulo III de la Orden 23/2016 se establecen las normas para la aplicación de estos criterios de valoración.

4.- Podrá prescindirse de la fijación de un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan todos los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado en la correspondiente convocatoria fuera suficiente para atender todas las ayudas solicitadas una vez finalizado el plazo de presentación. En este supuesto, la resolución de concesión de cada una de las ayudas podrá adoptarse a partir de la fecha en que quede completado el correspondiente expediente.

Obligaciones

Ver el artículo 9 de la Orden 23/2016.

Sanciones

Ver el artículo 9.3 de la Orden 23/2016.

Enlaces

Logos

Instrucciones tramitación telemática ayudas Conselleria competente en materia de fomento de la economía social

Inscripción en el Registro de Representantes ante la Generalitat

Aportación de documentación a un expediente abierto de ayudas de la Conselleria competente en materia de fomento de la economía social

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
.
– Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
– Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre (BOE núm. 252, de 18 de octubre).
– Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (BOE núm. 53, de 1 de marzo).
– Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006.
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 18/11/2003).
– Reglamento (UE) Nº1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
– Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
– Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de las empresas cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas, en la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
– Resolución de 27 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).
– Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (DOGV núm. 8204, de 03/01/2018).

Lista de normativa

Ver Ley 38/2003, de 17 de noviembre

Ver el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre

Ver Reglamento (UE) Nº1407/2013, de la Comisión

Ver Ley 1/2015, de 6 de febrero

Ver Orden 23/2016, de 27 de octubre

Ver Resolución de 27 de diciembre de 2017

Ver Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2017

 

Fuente: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=329