HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017
28 novembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017.

Objecte del tràmit

Convocar els exàmens de mariner pescador a realitzar durant 2017 en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2017:
– 15 de maig
– 12 de juliol
– 12 de setembre
– 19 de desembre

CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES:
Excepcionalment es podran convocar proves d’aptitud extraordinàries en dates diferents de les indicades anteriorment quan el nombre d’interessats en estes així ho justifique.

NOTA: Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial Decret 36/2014, podran sol·licitar l’expedició del corresponent títol professional.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les persones físiques interessades a realitzar les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador i que reunisquen els requisits corresponents.

Requeriments

– Ser major de 16 anys.
– Posseir l’aptitud física que permeta l’exercici de l’activitat d’acord amb la legislació vigent.
TaxesTaxes 2017:

Model 046-9837 – Taxa de l’Institut Politècnic Marítimopesquer.

LEGISLACIÓ APLICABLE: Arts. 216 a 220 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat (texto refós de la Llei de Taxes de la Generalitat)

– Expedició de certificats: 2,26 euros

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9837

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Les dates de matriculació para cada un dels exàmens són les següents:

Data d’examen: 15/05/2017 – Data de matriculació: 2, 3, 4 i 5 de maig
Data d’examen: 12/07/2017 – Data de matriculació: 26, 27, 28 i 29 de juny
Data d’examen: 12/09/2017 – Data de matriculació: 24, 25, 26 i 27 de juliol
Data d’examen: 19/12/2017 – Data de matriculació: 27, 28, 29 i 30 de novembre

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al qual es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en este últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en els registres que s’indica a continuació.

INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM-PESQUER DEL MEDITERRANI
MOLL PESQUER, S/NVer plano
03001 Alacant/Alicante
Tel: 965280020
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654
Què s’ha de presentar?- Sol·licitud de matrícula.
– Certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament de l’ISM en vigor (obligatori per a majors de 50 años) o declaració responsable de posseir l’aptitud física que permeta l’exercici de l’activitat.
– Còpia del DNI/NIE.
– Justificant del pagament de la taxa. Els beneficiaris d’exempcions o bonificacions de la taxa presentaran l’acreditació corresponent.
– Justificant del pagament del segur.

Impresos associats

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D’APTITUD DE MARINER PESCADOR A REALITZAR EN L’INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM PESQUER DE LA MEDITERRÀNIA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud junt amb la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i haurà de dirigir-se a l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani a Alacant.

– Les persones que presenten la documentació en un registre diferent del de l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani hauran d’enviar una còpia de la documentació degudament registrada per fax o per correu electrònic al dit Institut.

Recursos que procedixen contra la resolució

Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18654.

Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “estat del tràmit”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Informació complementàriaSegons disposa el punt 2 de l’article 4 del Decret 169/2016, d’11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’ensenyament per a l’obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valènciana, periòdicament l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani realitzarà proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador, recollits en l’annex d’este decret.

* CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS:
En l’annex III del Decret 169/2016, d’11 de novembre, s’establixen les matèries sobre les quals versarà l’examen teoricopràctic per a l’obtenció del títol de mariner pescador.

* DESENROTLLAMENT DE LES PROVES I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1.- EXAMEN TEÒRIC: APARTAT I NOMBRE DE PREGUNTES
– Concepte, coneixement i denominació dels diversos elements i equips del barco: 10 preguntes
– Govern del barco, servicis de sentinella i guàrdia: 10 preguntes
– Operacions de càrrega i descàrrega: 5 preguntes
– Maniobres del barco en port: 5 preguntes
– Maneig i manteniment: 5 preguntes
– Seguretat i salut en les faenes de pesca: 5 preguntes
– Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura: 5 preguntes
– Protecció del medi marí i els seus recursos : 5 preguntes
TOTAL: 50 preguntes

Per a obtindre la qualificació d’APTE caldrà respondre correctament almenys 35 de les qüestions plantejades (70%) (15 fallades). Les preguntes no contestades compten com a fallades. Les fallades no resten.

2.- EXAMEN PRÀCTIC:
Per a accedir a l’examen pràctic cal haver obtingut la qualificació d’APTE en l’examen teòric.
El candidat haurà de realitzar CINC exercicis proposats pel professor d’entre els set que figuren a continuació, s’hauran de realitzar amb seguretat i rapidesa. S’obtindran els punts següents en cada un dels exercicis pràctics proposats:
– Pràctica: realitzar quatre nucs proposats pel professor (puntuació= 0,5 x 4 = 2 punts)
– Pràctica: abossar un cap o fil d’aram (puntuació= 2 punts)
– Pràctica: amarratge a bita, cornamusa o serreta i comprensió d’expressions comunes utilitzades durant les maniobres (puntuació=1 x 2 = 2 punts)
– Pràctica: preparació d’una gassa per costura amb un cap (puntuació= 2 punts)
– Pràctica: preparació d’una gassa amb serretes en fil d’aram (puntuació= 2 punts)
– Pràctica: empalmar dos caps (puntuació= 2 punts)
– Pràctica: mesurar el diàmetre d’un fil d’aram amb un peu de rei (puntuació= 2 punts)
Per a obtindre la qualificació d’APTE caldrà obtindre una puntuació mínima de cinc punts amb la realització dels cinc exercicis previstos.

NOTA FINAL: per a obtindre la qualificació final d’APTE cal obtindre la qualificació d’APTE tant en la part teòrica com en la pràctica.

* EL HORARI DE LES PROVES, EL DESENROTLLAMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS EXIGITS, LES CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES, SI ÉS EL CAS, AIXÍ COM LA RESTA DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER AL NORMAL DESENROTLLAMENT DE LES PROVES estaran a disposició dels interessats amb la suficient antelació en:
– Les direccions territorials de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a Alacant, València i Castelló.
– En l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani a Alacant.
– http://mestreacasa.gva.es/web/0300200700

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Reial Decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 41, de 17/02/2014).
– Decret 169/2016 , d’11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’ensenyança per a l’obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
– Resolució de 10 de maig de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s’aproven les convocatòries ordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador a realitzar en l’Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani durant l’any 2017.

Llistat de normativa

Vegeu el Reial Decret 36/2014, de 24 de gener

Vegeu el Decret 169/2016, d’11 de novembre

Vegeu la Resolució de 10 de maig de 2017

 

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18654#p_5