HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
ORDRE 32/2017, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l’àmbit de la Comunitat Valènciana.
11 gener, 2018

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha elaborat el I Pla valencià de la producció ecològica que busca fomentar el trànsit cap a sistemes de producció més sostenibles i, en definitiva, més ecològics. Això permetrà obtindre productes agroalimentaris de qualitat i sense residus atenent les necessitats dels ciutadans i dels mercats amb diferenciació garantida, que busquen una alimentació segura, sana i sostenible. Al mateix temps, un nou model productiu agrari i agroalimentari agroecològic ens ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic, a contribuir a frenar la contaminació de l’aigua i la desertificació i també a la recuperació de diversitat agrària i cultural al nostre territori i a aconseguir un desenvolupament rural sostenible.

Són objectius concrets del pla, entre altres, la promoció dels mercats de proximitat, el desenvolupament de la indústria agroalimentària diferenciada ecològica, la valoració dels recursos locals i el foment de l’alimentació de qualitat amb productes valencians.

Dins de les accions concretes a dur a terme en el pla esmentat està la de donar suport a projectes formatius de divulgació de la producció ecològica en centres escolars, la d’aportar propostes i materials educatius destinats als centres escolars interessats en la producció agrària ecològica i la de fomentar l’execució de cursos i jornades dirigides a la comunitat educativa per a facilitar l’horticultura escolar ecològica i per a promoure els aliments ecològics als centres educatius, com a eina d’educació ambiental i ciutadana. És per això que aquest projecte ha sigut impulsat de manera prioritària pel seu interés estratègic i sectorial.

A fi de complir les finalitats exposades, aquesta ordre estableix les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Les subvencions regulades en aquesta disposició no cal notificar-les a la Comissió Europea perquè no reuneixen els requisits de l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), ja que aquestes estan sotmeses als requisits i límits establits en el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

Les ajudes que conté aquesta ordre no estan previstes en les excepcions de l’article 1 del Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

En cap cas aquestes ajudes poden superar l’import màxim total per beneficiari de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat d’acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, d’acord amb el que estableix el reglament esmentat més amunt.

Segons el que disposa l’article 5.2 del Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, no s’han d’acumular amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si l’acumulació esmentada excedeix de la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes màxim corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o per una decisió que adopte la Comissió Europea. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni es puguen atribuir a costos subvencionables específics es poden acumular amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió que adopte la Comissió.

Aquesta ordre s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència segons el que estableix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

[…]