HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Presenten un nou estudi per a la protecció de les fites històriques de València
16 febrer, 2023

El pròxim dilluns 20 de febrer se presenta la guia per a la protecció de les Fites Històriques del Terme Municipal de València. L’acte de presentació de l’estudi, impulsat per la regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de València, tindrà lloc a les 18:30 hores, en l’Alqueria dels moros (Carrer Emili Camps i Gallego, 2). La investigació ha “re”descobert 117 fites que han desenvolupat alguna funció al llarg de la història de la ciutat de València, i resultant un patrimoni material etnològic molt important per a la societat del cap i casal.

En l’entorn de l’Horta de València encara queden diversos elements patrimonials arrelats als costums tradicionals del camp. A més d’estructures hidràuliques, com les séquies o els partidors, també s’hi troben altres elements que ens ajuden a entendre millor la configuració actual de la nostra divisió territorial, com poden ser, les fites de Terme, les de vedats d’arròs, les de l’Albufera o les que marquen els camins o les propietats. Per tot açò, l’Horta en si mateix constitueix un patrimoni de gran valor paisatgístic i etnològic que conté béns mobles i immobles estretament vinculats a les eines agràries i pròpies del País Valencià.

Aquest treball, continuació del que es va realitzar a instàncies del Consell Agrari Municipal de València l’any 2021, es va a centrar en l’estudi i catalogació de les tipologies més importants que hi resten al seu terme municipal, en la majoria dels casos sense catalogar, que representen un patrimoni municipal de gran valor.

Com que aquest patrimoni no es trobava inventariat, es planteja la necessitat de donar un primer pas per protegir aquests elements rurals. D’una banda s’ha elaborat una fitxa d’inventari de totes les tipologies trobades, i d’altra, es proposa una guia d’integració paisatgística i un protocol d’actuació, conservació i consolidació de les fites incloses al Terme Municipal de València. Tot açò ve justificat per les diferents lleis que protegeixen l’Horta i els seus elements, així com l’interés de l’Ajuntament de València per dignificar-les.

En aquesta línia, el treball ha estat dividit en dues fases. Primerament s’ha realitzat una investigació als diversos arxius existents, i en segon lloc, s’ha desenvolupat un treball de camp planificat i distribuït per les terres municipals basant-se en les evidències descobertes al treball d’investigació i arxiu, que ha permés establir diferents tipologies o models de fites i trobar in situ un elevat nombre d’aquestes.