HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valènciana.
25 maig, 2017

Entitats beneficiàries

1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:

a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils.

b) Les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

c) Els grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

d) Les societats mercantils en què, almenys el 50 % de les seues persones sòcies siguen cooperatives agroalimentàries i posseïsquen més del 50 % dels drets de vot de l’entitat.

e) Les cooperatives agroalimentàries que s’integren en qualsevol de les entitats resultants descrites en les lletres b, c i d. En aquest cas, els únics conceptes subvencionables seran la maquinària i béns d’equip que hagen d’adquirir, d’acord amb el que estableix el Pla d’integració.

[…]