HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu.
29 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  TECG – Selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenrotllament local participatiu.

  Objecte del tràmit

  La normativa europea per al període 2007-2013 va integrar l’enfocament o metodologia LEADER, amb els seus principis bàsics d’actuació i estratègies, en els programes de desenvolupament rural que es van aprovar en aquest període.

  Esta metodologia, l’inici de la qual es remunta a 1991 sota la forma d’iniciativa comunitària, es caracteritza per la cessió de la iniciativa de planificació a les comunitats locals, que, organitzades en associacions publicoprivades com a grups d’acció local, elaboren i executen una EDLP per a un territori determinat aprofitant els seus recursos.

  Al llarg dels anys l’enfocament LEADER ha demostrat la seua capacitat per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals, basant-se en un enfocament integrat, innovador, multisectorial, que té en compte els recursos i les necessitats endògenes del territori, a través de l’aplicació d’un enfocament ascendent.

  El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020 preveu en la mesura 19, suport per al desenvolupament local de Leader, les ajudes destinades Leader. Estes són finançades a través del fons europeu FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), així com de fons de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

  L’objectiu d’esta orde és seleccionar en una primera fase els grups d’acció local que, seleccionats amb caràcter provisional, elaboraran les estratègies de desenvolupament local participatiu per al seu territori, les quals seran seleccionades en una segona fase, cosa que determinarà la condició de GAL LEADER per al període 2014-2020.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la candidatura a GAL, en una primera fase, aquelles associacions formades per un col·lectiu equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials, públics i privats, amb presència en el territori d’actuació, que assumixen l’elaboració i la posada en marxa d’una EDLP.

  En la segona fase, els GAL seleccionats de manera provisional hauran de presentar la sol·licitud d’admissió del seu EDLP.

  Requeriments

  1. El territori d’actuació dels GAL LEADER 2014-2020 i les seues estratègies de desenrotllament local participatiu serà l’espai rural definit en el PDR-CV 2014-2020 als efectes de l’execució de la Mesura 19. Suport per al desenrotllament local de Leader no seleccionats en la convocatòria anterior els termes municipals dels quals o parts d’estos, figuren en l’annex I de la Resolució de la Convocatòria.

  2. Les organitzacions candidates podran dur a terme l’elaboració i execució de les EDLP en els municipis LEADER inclosos en una de les agrupacions comarcals següents:
  Província de Castelló
  – Municipis de les Comarques dels Ports, l’Alt Maestrat, El Baix Maestrat.
  – Municipis de les Comarques de l’Alt Millars, l’Alcalatén, la Plana Baixa.

  Un municipi només podrà ser soci d’una organització candidata. No podran formar part d’una associació candidata a GAL poblacions que estiguen incloses en agrupacions comarcals distintes.
  Així mateix, la població afavorida per una EDLP estarà compresa entre 10.000 i 150.000 habitants, amb alguna excepció en zones escassament poblades, on la població mínima podrà ser inferior a 10.000 habitants (amb existència de forts vincles socials, culturals i econòmics, i es tracte de territoris en què s’hagen aplicat programes LEADER amb resultats satisfactoris).

  Es distingix:
  Una primera fase de selecció dels GAL provisionals:
  Els requisits de selecció de les organitzacions candidates es recullen en l’article 8 de l’Orde 5/2016. Així mateix, els articles 9 i 10 de l’esmentada orde preveuen, respectivament, les obligacions de l’associació i el règim d’incompatibilitats dels membres dels òrgans de decisió i del personal del GAL.

  Una segona fase de selecció de les EDLP i designació de GAL LEADER 2014-2020:
  – Els requisits de selecció de les EDLP queden recollits en l’article 15 de l’Orde 5/2016.
  I. Primera fase: selecció dels GAL provisionals. Els organitzacions candidates han de complir i acreditar els requisits següents (vegeu l’article 8):
  a) Els seus socis seran representants dels interessos socioeconòmics locals, públics i privats, en els quals ni les autoritats públiques, ni cap altre grup d’interés concret represente més del 49% dels drets de vot en la presa de decisions. Este sistema de presa de decisions quedarà reflectit en els estatuts de l’associació, en la documentació aportada d’acord amb l’annex V i en l’EDLP que presenten posteriorment. No podran incloure’s com a components privats dels GAL LEADER 2014-2020 persones jurídiques privades que incloguen, directament o indirectament, persones jurídiques públiques entre els seus membres.
  b) Comptaran amb una junta directiva, en la qual la procedència i/o representació territorial dels seus membres haurà de ser diversa, de manera que es done en l’òrgan directiu una representació equilibrada dels distints components territorials de la zona geogràfica de programació. Cap municipi o comarca del territori podrà ostentar una posició dominant en la junta, i hauran d’estar-hi representades les cooperatives i organitzacions professionals agràries i forestals, les organitzacions representatives de dones, jóvens, organitzacions empresarials de PIMES i autònoms i organitzacions relacionades amb el medi ambient, així com qualsevol altra entitat de caràcter socioeconòmic amb representació en el territori d’actuació. En el cas de no existir organitzacions representatives en el territori d’actuació en els àmbits mencionats anteriorment, haurà de quedar reflectit en la candidatura presentada.
  c) No tindran ànim de lucre i hauran d’adoptar la forma jurídica d’associació. S’ajustaran quant als estatuts i règim organitzatiu, al que disposa la Llei Orgànica 1/2002 reguladora del Dret d’Associació i a allò que s’ha estipulat en la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valènciana. Podran preveure en els seus estatuts el pagament pels seus associats de quotes o altres aportacions que contribuïsquen a finançar els gastos o inversions que es realitzen en execució del conjunt de la Mesura 19 del PDR-CV 2014-2020.
  d) Disposar o comprometre’s a contractar un equip tècnic amb formació i capacitat per a gestionar una EDLP, al capdavant de la qual se situarà un coordinador o gerent. La contractació del personal per part de l’òrgan de selecció dels GAL es realitzarà seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat aplicables al sector públic, i l’entitat garantirà un procés de selecció ajustat a estos. El subdirector/a de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, el subdirector/a amb competències en desenrotllament rural i un representant de recursos humans de la conselleria amb estes mateixes competències, formaran part d’este òrgan de selecció. La dita representació, en ambdós casos, podrà ser delegada en personal de la subdirecció corresponent.
  e) Comprometre’s a elaborar una EDLP basada en els recursos del territori i quantificada per objectius i prioritats, comptar amb la participació de totes les organitzacions públiques i privades interessades amb implantació en el territori. L’EDLP comprendrà les actuacions i inversions previstes en el període de programació fins a 2020.
  f) Disposar d’estatuts o de justificant d’haver presentat davant de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques sol·licitud d’aprovació d’estatuts.
  g) Constituir i mantindre al llarg del període un conjunt equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials, públics i privats, amb implantació en la comarca d’actuació, que definixen una estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats de cara al desenrotllament econòmic i social del seu territori i promouen l’execució dels projectes d’inversió que generen ocupació estable i durador i milloren la qualitat de vida, duent a terme estes actuacions en el marc d’un programa de desenrotllament rural. Les entitats privades que formen part del GAL hauran de representar a un col·lectiu i demostrar el seu arrelament en el territori d’actuació. En cap cas podran participar directament en el GAL persones físiques o empreses a títol individual, excepte aquelles entitats que puguen acreditar fins d’interés social que contribuïsquen a l’EDLP proposta.

  Així mateix, una vegada siguen seleccionats com a GAL LEADER 2014-2020, en la segona fase:
  – Tots els firmants del document de compromís de candidatura conjunta, arreplegat en l’annex IV de l’Orde 5/2016, constituiran l’Assemblea General del GAL LEADER 2014-2020, una vegada haja sigut seleccionat com a tal i aprovada la seua estratègia.
  – Tota renovació de càrrecs en la junta directiva dels GAL LEADER 2014-2020 haurà de ser comunicada a la Direcció General competent en matèria de desenrotllament rural, que verificarà que la nova composició respecta la normativa comunitària, així com el que disposa l’Orde 5/2016, d’11 d’abril de 2016.
  – Les juntes ordinàries dels òrgans directius dels GAL LEADER 2014-2020 que tinguen en l’orde del dia algun punt referent a la gestió de les ajudes LEADER, hauran de ser comunicades pel coordinador o gerent del GAL a la direcció general competent en matèria de desenrotllament rural amb cinc dies d’antelació a la celebració de la reunió. El dit termini serà de dos dies per a les juntes extraordinàries. Esta direcció general podrà participar en les dites reunions a través d’un representant que comptarà amb veu però sense vot. A estes sessions haurà d’assistir el responsable administratiu i financer (RAF), que tindrà veu però no vot i serà qui done fe dels acords adoptats.
  – Els GAL seleccionats hauran de comptar en la seua estructura de funcionament amb un responsable administratiu i financer que haurà de ser una persona física amb capacitat de control i fiscalització de fons públics, que actuarà davall el principi d’autonomia funcional i serà, preferentment, un funcionari del cos nacional de secretaris-interventors d’Administració local, amb destinació en algun dels municipis del territori del GAL LEADER 2014-2020. A estos efectes, el GAL LEADER 2014-2020 i l’entitat local de què forme part el RAF subscriuran el corresponent conveni.
  – Tots els membres d’un GAL LEADER 2014-2020, siga quin siga el sector, municipi o comarca d’origen, pertinença o representació, actuaran d’acord amb el principi de defensa dels interessos globals de la població del conjunt de la zona geogràfica de programació i amb un esperit comú d’actuació territorial concertada.
  – Totes les organitzacions candidates estaran subjectes al compliment dels requisits i obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  – El GAL haurà de donar publicitat adequada sobre l’aplicació de l’EDLP aprovada per al territori, tant en la fase de difusió i convocatòria de les ajudes, com en la fase de concessió i pagament. Per a la difusió de la informació s’utilitzaran tant els mitjans de les entitats locals i de les associacions que formen part del GAL, que facilitaran la inserció en els seus taulers d’anuncis i publicacions de tota la informació que siga necessària, com els mitjans oficials, en els quals haurà de difondre’s la informació en les condicions i terminis que determine la conselleria amb competències en desenrotllament rural.
  – Les subvencions que es convoquen o concedisquen en el marc de la Mesura 19 els serà aplicable el que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de publicitat i transparència.
  Així mateix els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i condicions establits en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valènciana, respecte de l’obligatorietat de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d’acord amb el que establix els punts 2 i 3 de l’article 3 de la Llei 2/2015.
  – Els GAL seleccionats hauran de subscriure un Conveni de col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de desenrotllament rural si l’EDLP és seleccionada i complir la normativa comunitària i nacional aplicable al període de programació.

  Documentació requerida en la primera fase

  S’haurà d’aportar la documentació prevista en l’annex III i V de l’Orde 5/2015

  II. SEGONA FASE: selecció de les EDLP i designació GAL LEADER 2014-2020. Les organitzacions seleccionades com a GAL provisional hauran de presentar una EDLP que contindrà, com a mínim, els elements següents:
  1. D’acord amb el que disposa el Marco Nacional de Desenrotllament Rural 2014-2020, el gasto públic previst en les estratègies a seleccionar serà de 3.000.000 d’euros, incloent-hi els gastos d’explotació i animació previstos en l’article 35.1 d) i e) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Podrà ser superior o inferior a la dita xifra quan les característiques del territori d’aplicació ho aconsellen, però la circumstància de ser inferior no podrà generalitzar-se.
  2. Les EDLP hauran de mostrar les deficiències i potencialitats de l’espai rural en qüestió, exposar els objectius perseguits i l’estratègia a aplicar per a aconseguir-los. La seua estructura s’adaptarà al que disposa l’annex VIII de l’Orde 5/2016.
  3. Les EDLP consideraran especialment l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valènciana, aprovada per mitjà del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, que definix un Sistema Rural basant-se en una bateria àmplia d’indicadors que arrepleguen la problemàtica específica dels municipis rurals en termes d’envelliment, accessibilitat, estructura econòmica o infraestructures.
  4. Les estratègies recolliran les actuacions previstes en les submesures 19.2. Suport per a la realització de les operacions d’acord amb l’Estratègia de desenrotllament local participatiu, 19.3. Preparació i realització d’activitats de cooperació dels GAL i 19.4. Suport als costos d’explotació i animació de les Estratègies de desenrotllament local Participatiu, del PDR-CV 2014-2020.
  L’ajuda per als costos d’explotació i animació a què es referix la submesura 19.4, no superarà el 25% del gasto públic de l’estratègia (màxim un 25% per a gastos i mínim un 75% per a operacions), segons el que establix l’article 35.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
  El càlcul del 25% es realitzarà sobre el total del gasto públic incorregut en la implementació de l’estratègia de desenrotllament local (submesures 19.2 i 19.3, quan la cooperació forma part de l’estratègia, no considerant-se per al dit càlcul la submesura 19.1).
  5. En cas de retard en l’execució de l’estratègia, amb vista a un millor compliment del PDR i a una major eficiència de les dotacions finançadores d’este, es podrà ajustar la dotació financera prevista en l’EDLP a l’evolució real de la mateixa, reassignant les dotacions procedents d’estos ajustos, en el marc del PDR, a aquells GAL en què el seu grau de desenrotllament inversor supere les dotacions anuals assignades inicialment. Si en una anualitat determinada un GAL no aconseguix nivells d’execució en pagaments superiors al 75% de les previsions, es podran reduir les assignacions de l’anualitat següent fins a un 50% de la diferència entre les previsions i els pagaments efectuats, reassignant estos fons als GAL que hagen complit amb el 100% del gasto fins a eixe moment, segons el pla financer previst, i requerisquen majors fons.
  6. L’EDLP contindrà, com a mínim, els següents elements (veure així mateix Annex VIII i Annex IX Orde 5/2016):

  a) La definició de la zona i la població objecte de l’estratègia.

  b) Un examen de les necessitats i el potencial de la zona, amb una anàlisi dels punts forts, els punts dèbils, les oportunitats i les amenaces (DAFO); identificació dels graus de ruralitat dels municipis d’acord amb l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valènciana, prioritzant les accions en els municipis de major índex de ruralitat, segons els criteris de valoració establits en l’annex VI de l’Orde 5/2016.

  c) Una descripció de l’estratègia i els seus objectius, de les característiques integrades i innovadores, així com una jerarquia d’objectius, metes mesurables quant a productivitat i resultats, efectes sobre l’ocupació estructural i durador, impacte sobre el medi ambient, mitigació del canvi climàtic i adaptació a este, així com accions de promoció de la producció local, de proximitat i agroecològica. En el que afecta els resultats, les metes podran expressar-se en termes quantitatius i qualitatius.

  d) Una descripció del procés de participació de la comunitat en el desenrotllament de l’estratègia.

  e) Un pla d’acció en què es demostre la manera en què els objectius es traduïxen en accions; incloent-hi un pla d’indicadors d’execució, de resultats i d’impacte.

  f) Una descripció de les disposicions de gestió i seguiment de l’estratègia que demostre la capacitat del GAL per a posar-la en pràctica, així com una descripció de les disposicions específiques de cara a l’avaluació que prevegen l’evolució dels indicadors.

  g) El pla financer per a l’estratègia, que reculla l’assignació prevista del Fons FEADER i la participació nacional. Este pla financer preveurà una distribució per anualitats.

  Documentació requerida en la segona fase

  S’haurà d’aportar la documentació prevista en l’annex VII l’Orde 5/2016

  No caldrà aportar aquella documentació que ja s’haja presentat anteriorment davant d’esta administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en ella i continuen vigents. En este cas haurà de comunicar-se a l’òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentL’Orde 5/2016 regula la selecció dels GAL provisionals en una primera fase, i una segona fase la selecció de les EDLP i la qualificació com a GAL LEADER 2014-2020.

  Les organitzacions candidates a GAL LEADER 2014-2020 que hagen percebut totalment o parcialment ajuda preparatòria per als gastos d’elaboració del seu EDLP a l’empara de l’article 21 de l’Orde 5/2016 no podran sol·licitar la dita ajuda en esta convocatòria de selecció.

  Esta ajuda anirà destinada a:
  – Les accions de formació per als agents locals.
  – Els estudis del territori en qüestió.
  – L’elaboració de l’EDLP, inclosos gastos de consultoria i de les accions relacionades amb les consultes als agents implicats en la preparació de l’estratègia.
  – Els estudis de viabilitat de projectes programats en l’EDLP.
  – Els gastos de personal i de funcionament del grup durant la fase de preparació de l’EDLP.

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  El termini per a la presentació de Sol·licituds i documentació requerida per a la candidatura a GAL LEADER 2014-2020 és d’un mes a partir de l’endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valènciana núm 8093 , de 27 de juliol de 2017.

  Per a la presentació de l’EDLP, el termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució de selecció de GAL provisionals en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana núm 8093 , de 27 de juliol de 2017 .

 • Què s’ha de presentar?Els impresos normalitzats següents que hauran d’anar acompanyat de la documentació requerida:

  PRIMERA FASE DE SELECCIÓ:
  – Sol·licitud de candidatura a GAL LEADER 2014-2020
  – Compromís de candidatura conjunta.

  SEGONA FASE DE SELECCIÓ:
  – Presentació de l’estratègia de desenrotllament local participatiu.

  No serà necessari aportar aquella documentació que ja s’haja presentat anteriorment davant d’esta administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en ella i continuen vigents. En este cas haurà de comunicar a l’òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD CANDIDATURA A GAL LEADER 2014-2020

  [ANNEX IV] COMPROMÍS DE CANDIDATURA CONJUNTA

  PRESENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D’AJUDA PREPARATÒRIA PER A L’ELABORACIÓ DE LES EDLP

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  – La instrucció i resolució del procediment correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC).

  – En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d’esmenar l’interessat, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l’aportació de la informació i/o documentació pertinent, i se l’informa que si no ho fa, se’l donarà per desistit de la seua sol·licitud.

  – Finalitzada la fase d’instrucció, s’emetrà per a cada expedient un informe en què s’especifique si, amb la informació que es troba en el seu poder, la sol·licitud complix amb els requisits establits, tant per a la primera com per a la segona fase prevista en l’Orde 5/2016.

  – Les sol·licituds presentades seran estudiades per un Comité de Selecció integrat:
  President: subdirector/a general amb competències en desenrotllament rural o persona en qui delegue.
  Vocals: subdirector/a general de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, cap/a de servici i cap/a de secció pertanyents a la Direcció General amb competències en desenrotllament rural, o persones en qui deleguen, i les tres persones titulars de les direccions territorials de cada una de les províncies.
  Secretari: un/a funcionari/ària de la Direcció General amb competències en desenrotllament rural, designat a este efecte i que actuarà amb veu però sense vot.

  – Este comité estarà assistit per un òrgan consultiu per a la valoració de les candidatures a GAL així com per a les EDLP que es presenten. El dit òrgan consultiu estarà format per un representant de cada una de les universitats públiques valencianes, i disposarà de categoria professional mínima de professor titular amb competències en la matèria i coneixement demostrat, designats pel departament corresponent.

  – Els expedients seran puntuats pel Comité de Selecció seguint els criteris previstos en l’article 12 per a la primera fase (selecció de GAL·LES provisionals) i en l’article 18 per a la segona fase (selecció de les EDLP i designació de GAL LEADER 2014-2020), i s’ordenaran d’acord amb la puntuació total obtinguda en cada fase.

  – En la segona fase, se seleccionaran un màxim de 2 candidats.

  – El Comité de Selecció proposarà a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC):
  . En la primera fase, la designació de candidats a GAL provisionals
  . En la segona fase, la selecció de les EDLP i la designació a GAL LEADER 2014-2020

  – Mitjançant una resolució de l’esmentada Direcció general es designarà els GAL provisionals (en la primera fase) i la selecció de les EDLP i la condició de GAL LEADER 2014-2020 (en la segona fase). En esta segona resolució s’indicarà l’import a concedir en concepte de costos d’explotació i animació previstos en la submesura 19.4 del PDR-CV 2014-2020 per a tot el període d’execució, així com l’import destinat a finançar cada EDLP de les organitzacions que hagen adquirit la condició de GAL LEADER 2014-2020, en concepte d’ajudes per a la realització de les operacions d’acord amb l’EDLP, previst en la submesura 19.2, per a tot el període d’execució del PDR 2014-2020.

  – El termini per a tramitar, resoldre i publicar en el DOCV serà el següent:
  1. Primera fase: quatre mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a la candidatura a GAL
  2. Segona fase: quatre mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a la selecció de l’EDLP (este termini inclou un mes d’exposició pública de les EDLP).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la direcció de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia en què tinga lloc la publicació en el DOCV, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé impugnar-se directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació, d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 • Com es tramita telemàticament?Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18022

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18022.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “estat del tràmit”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

 • Informació complementàriaRELACIÓ DE TERMES MUNICIPALS COMPRESOS EN EL TERRITORI LEADER 2014-2020, SUSCEPTIBLES D’APLICACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA DE DESENROTLLAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN LA PRESENT CONVOCATÒRIA.

  * PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
  ELS PORTS
  Cinctorres, Castellfort, Forcall, Herbés, la Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Villores, Zorita del Maestrazgo.

  L’ALT MAESTRAT
  Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, Culla, la Torre d’En Besora, Villafranca del Cid/Vilafranca, Vilar de Canes.

  EL BAIX MAESTRAT
  Castell de Cabres.

  L’ALT MILLARS
  Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Toga, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río.

  L’ALCALATÉN
  Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Costur, Chodos/Xodos, Figueroles, Lucena del Cid, Useras/les Useres.

  LA PLANA BAIXA
  Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Eslida, La Llosa, Ribesalbes, Sueras/Suera, Tales.

  Criteris de valoració

  Orde de prioritats per a la seua aprovació:

  I. Primera fase: selecció dels GAL provisionals:

  – La selecció té caràcter de concurrència competitiva, per la qual cosa seran seleccionades totes les organitzacions que aconseguixen un mínim de 50 punts del màxim de la baremació establida en l’annex VI de l’Orde 5/2016, i complisquen les condicions i requisits establits en l’esmentada orde.
  – Els grups candidats que presenten una continuïtat territorial -entesa esta com la configuració de zones amb una identitat geogràfica i territorial única i sense discontinuïtats físiques- que comprenga més del 50% d’una agrupació comarcal de les previstes en l’article 2 d’esta orde, s’afegiran cinc punts a la baremació que s’obtinga de l’aplicació de l’annex VI d’esta orde.
  – La participació d’actors no públics en la candidatura del grup que supere el seixanta per cent d’estos, suposarà afegir cinc punts a la baremació que s’obtinga de l’aplicació de l’annex VI d’esta orde.
  – La participació en tots els òrgans de decisió dels grups que continga un nombre de membres d’actors no públics que supere el seixanta per cent d’estos i dels vots en els òrgans de presa de decisions, suposarà afegir cinc punts a la baremació que s’obtinga de l’aplicació de l’annex VI d’esta orde.
  – Els grups que es comprometen a disposar d’una web on es publique, abans dels cinc dies del fet o acte, el contingut íntegre de les actes dels seus òrgans de decisió, totes les sol·licituds que se’ls presenten i la relació de projectes i ajudes aprovada o rebutjades amb motivació de les causes, suposarà afegir cinc punts a la baremació que s’obtinga de l’aplicació de l’annex VI d’esta orde.
  – Per a cada una de les agrupacions comarcals serà seleccionada com a mínim una organització candidata, tenint en compte la baremació obtinguda en els apartats 1 a 5 del present article. Cas de no aconseguir el mínim establit en l’apartat 1 d’este article, se seleccionarà la de major puntuació, considerant la baremació obtinguda en els apartats 2 a 5 anteriors.

  II. Segona Fase: selecció de les EDLP i designació GAL LEADER 2014-2020.

  – La selecció té caràcter de concurrència competitiva, per la qual cosa seran seleccionades totes les EDLP que aconseguixen 50 punts de la baremació establida en l’annex X i complisquen les condicions i requisits previstos en la present orde.
  – Es podrà seleccionar un màxim de 2 EDLP, i se seleccionaran les de major puntuació.

  – Per a la selecció, es tindrà en compte la idoneïtat per al territori a què es dirigix, no la comparació amb altres estratègies per a altres territoris, i els efectes previstos quant a creació d’ocupació estructural i duradora, impacte sobre el medi ambient, mitigació del canvi climàtic i adaptació a este. Només podrà proposar-se una estratègia en un territori.

  Obligacions

  a) Demostrar la seua capacitat per a definir i aplicar una estratègia de desenvolupament en el seu territori d’actuació, amb un enfocament participatiu, ascendent, multisectorial, interactiu, innovador i cooperant, generador d’ocupació estructural i duradora.
  b) Generar la capacitat dels agents locals per a desenvolupar i portar a la pràctica les operacions que resulten de l’estratègia, fomentant també les seues capacitats de gestió de projectes.
  c) Dissenyar un procediment no discriminatori i transparent de selecció i criteris objectius de selecció de les operacions que eviten conflictes d’interessos, garantisquen que almenys el 50% dels vots en les decisions de selecció provinguen de socis que no siguen autoritats públiques i permeten efectuar la selecció per procediment escrit.
  d) Garantir la coherència amb l’EDLP quan es seleccionen les operacions, ordenant-les per prioritats segons la seua contribució a la consecució dels objectius i les metes d’eixa estratègia.
  e) Preparar i donar publicitat a les convocatòries de propostes o a un procediment continu de presentació d’operacions, definint els criteris de selecció d’aquestes.
  f) Rebre les sol·licituds d’ajuda i avaluar-les.
  g) Seleccionar les operacions, estimar l’import de l’ajuda i, quan siga procedent, presentar les propostes a l’organisme responsable de la verificació final de la subvencionabilidad abans de l’aprovació.
  h) Fer un seguiment de la posada en pràctica de l’EDLP i de les operacions subvencionades i dur a terme activitats d’avaluació específiques vinculades a eixa estratègia.
  i) Portar una comptabilitat independent, ajustant-se al que disposen el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i el Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, i, en allò que no s’opose a estos, el Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i les normes d’informació pressupostària d’estes entitats.
  j) Facilitar la verificació i control de les seues actuacions per part de la Comissió Europea i la resta d’òrgans de control comunitari, nacional i autonòmic.
  k) Assistir a totes les reunions a les quals els convoquen els organismes responsables de desenvolupament rural.
  l) Integrar-se, a través d’associacions d’àmbit regional o nacional, en la Xarxa Rural Nacional.
  m) Participar al llarg del període 2014-2020 en almenys un projecte de cooperació.
  n) Ajustar-se en la seua activitat als principis de col·laboració, objectivitat, imparcialitat, eficàcia, eficiència, transparència, publicitat i lliure concurrència.
  ñ) Complir les instruccions i els manuals de procediment, gestió, seguiment i control de les ajudes vinculades a la mesura 19 LEADER del PDR-CV 2014-2020 aprovats per la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural.
  o) Posseir seu o delegació en el seu territori d’actuació.

  Sancions

  Si un GAL incomplix les seues obligacions amb les administracions públiques podrà donar lloc, si és el cas, a reduccions de les aportacions públiques per a les anualitats pendents, i, en casos d’especial gravetat, a la revocació de la gestió programada per l’autoritat competent i/o de l’inici de les actuacions judicials corresponents.

  Per a determinar els incompliments a l’empara d’esta orde, serà aplicable l’article 35 del Reglament Delegat n.º 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) n.º 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat, així com la Circular de Coordinació n.º 23/2015 del FEGA, relativa als criteris per a l’aplicació de reduccions, sancions i exclusions en les mesures de desenvolupament rural no establides en l’àmbit del sistema integrat del període 2014-2020.
  A més, seran causa de reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes amb els interessos corresponents o de pèrdua del dret a la subvenció si no s’ha procedit al pagament, les previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el títol X capítol III de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  Sense perjuí del que preveuen els apartats anteriors, quan els fets puguen ser constitutius d’infracció administrativa s’iniciarà el corresponent procediment sancionador, segons el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en els seus preceptes bàsics, així com en el títol X capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Orde 5/2016, d’11 d’abril de 2016, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i es regula la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).
  – Correcció d’errades de l’Ordre 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups d’Acció Local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu (DOCV núm. 7783, de 16/05/2016),
  – Resolució de 24 de juliol de 2017, del Director de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoca la selecció dels grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.

  Llistat de normativa

  Vegeu l’Orde 5/2016, d’11 d’abril

  Vegeu la Corrección de errores de la Orden 5/2016

  Vegeu la Resolució de 24 de juliol de 2017

Més info