HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valènciana
15 gener, 2019

Què es pot sol·licitar?

TECG – Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valènciana.

Objecte del tràmit

Es convoquen ajudes dirigides als titulars d’explotacions apícoles de la Comunitat Valènciana perquè efectuen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per a la vigent campanya FEAGA.

Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants

– Titulars d’explotacions apícoles, persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes que motiven la concessió de la subvenció, i complisquen les condicions exigides en l’ordre reguladora.

– Agrupacions d’apicultors, sempre que tinguen personalitat jurídica com a grup i com a mínim el 75 % dels seus membres complisquen les condicions exigides. Aquest mínim es fixa en un 51 % per a les organitzacions professionals agràries i les associacions de defensa sanitària que desenvolupen programes previstos en l’Ordre 14/2017, de 5 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores de lesajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valènciana.

Requeriments

a) Haver estat efectuant l’activitat apícola amb anterioritat a l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, a excepció dels titulars que hagen adquirit aquesta titularitat per la defunció, jubilació o incapacitat laboral del titular, sempre que el nou titular adquirisca la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l’anterior i siga parent d’aquest, com a màxim, de quart grau. Així mateix, s’exceptuen d’aquest requisit els supòsits de força major.

b) Demostrar-ne l’activitat mitjançant la presentació de factures de venda de mel o de productes apícoles, equivalents a la producció de 12 kg de mel per buc de mitjana del nombre de bucs registrats (12 kg/buc) En els casos en què no arribe al mínim establit, es tindrà en compte la mitjana de dues declaracions dels últims tres anys. El preu de referència serà la mitjana anual dels preus setmanals publicats de l’observatori de preus agroalimentaris de la Generalitat Valènciana.

c) Dur a terme com a mínim un tractament a l’any contra la varroasi, d’acord amb el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. I que estiga comunicat d’acord amb el Programa anual zoosanitari vigent que es publica en el DOGV.
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca almenys el nombre de bucs declarat en REGA en la data d’inici del termini de sol·licituds de l’ajuda.

e) Cal obtindre un mínim de 5 punts en la valoració de criteris d’atorgament de l’article 7 de l’ordre reguladora.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

  1. La QUANTIA de les ajudes que cal atorgar a cada sol·licitud és:a) En les despeses previstes per a la contractació de personal tècnic se subvencionarà un 90 % del cost pressupostat. No obstant això, el cost total, incloent-hi la quota patronal de la Seguretat Social, no podrà superar els 25.242 euros per tècnic. En tot cas s’ha de disposar d’un mínim d’entre 30.000 bucs per al primer tècnic i de 30.000 per tècnic addicional sol·licitat.b) En les despeses efectuades pels apicultors o les seues agrupacions que tinguen la consideració de despeses de funcionament diferents de les anteriors, se subvencionarà un 75 % del cost pressupostat.c) En les despeses previstes per a dur a terme cursos no podran superar la quantitat de 40 euros per hora lectiva, ni de 2.000 euros per curs.

   d) En les inversions per immobilitzat se subvencionarà el 60 % del cost total pressupostat.

  2. Es fixen els límits següents per a la concessió de subvencions:La subvenció màxima per explotació apícola d’un titular no pot superar la quantitat de 12.000 €. Quan la millora siga promoguda per una explotació (Cooperativa, SAT o altres figures similars), de com a mínim tres titulars, la quantitat màxima serà la que resulte de multiplicar el nombre d’integrants per 12.000 €, amb el límit de 36.000.La subvenció que s’ha de concedir a cada titular d’explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de bucs vius que hi ha inscrits en el Registre d’Explotacions Ramaderes en la data d’inici del període de presentació de sol·licituds, per 20 €. Els abellars abandonats, els bucs morts i els nuclis no donaran dret al cobrament d’ajudes pel seu titular. Només seran subvencionables els bucs vius degudament identificats i amb un únic codi vàlid d’identificació.

   La subvenció a les despeses en el tractament de la varroasi amb tractaments quimioteràpics, o compatibles amb l’apicultura ecològica, els dos autoritzats per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes sanitaris, no ha de superar 1,60 euros per buc considerat en el paràgraf anterior.

  3. Independentment del que s’ha establit en els apartats u i dos, la subvenció concedida a cada titular d’explotació apícola amb càrrec a aquest programa d’ajudes de la línia C “Racionalització de la transhumància”, entre els anys 2017 i 2019, no podran superar la quantitat de 12.000 euros en el cas d’explotacions individuals i la de 36.000 euros en el cas d’explotacions associatives (societats agràries de transformació i cooperatives), mentre hi haja altres titulars d’explotacions que no hagen aconseguit aquest límit al llarg del període de durada del programa i que hagen sol·licitat l’ajuda en el període per al qual es resoldrà la concessió de subvencions.
  4. La subvenció màxima anual que es pot concedir a les agrupacions d’explotacions no superarà el límit de 10.000 euros, per agrupació. En aquest límit no es tindran en compte els imports concedits per a la contractació de tècnics i tractaments contra varroasi.
  5. En cap cas serà subvencionat l’IVA.

Quan s’ha de sol·licitar? Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 31 de gener de 2019 (DOGV núm. 8444 de 14/12/2018).

On s’ha d’anar?

Presencial

 1. Als registres dels òrgans administratius a què s’adrecen.
 2. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
 3. A les oficines de Correus, en la modalitat que s’establisca reglamentàriament.
 4. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 5. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, als registres que s’indiquen a continuació.

A les oficines comarcals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a la qual corresponga la seua explotació apícola, o raó social en el cas de les agrupacions d’apicultors.

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar electrònicament.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1209 

Més informació: Ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valènciana.