HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valènciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020
21 novembre, 2017

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valènciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020.

Objecte del tràmit

L’objecte de les ajudes és fomentar la producció ecològica en l’àmbit de la Comunitat Valènciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, per mitjà del suport a les activitats subvencionables assenyalades en l’apartat “Informació Complementària”.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 de l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost de 2010 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valènciana.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

– La intensitat de l’ajuda podrà ser de fins a un màxim del 70 % de les despeses subvencionables.
– La quantia de l’ajuda que s’atorgue a cada persona beneficiària no podrà superar l’import de 2.000 euros anuals.
– L’import total de les ajudes minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 15.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
– L’import total de les ajudes minimis concedides a una única empresa no dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s’establisca.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, als registres que s’assenyala a continuació.

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a la persona interessada perquè l’esmene mitjançant la presentació electrònica d’aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s’haja dut a terme l’esmena.

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
46018 València
Tel: 961247382
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
46009 València
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18688

Què s’ha de presentar?

Impresos associats

ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

SOL·LICITUD D’AJUDA I PAGAMENT PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– Les sol·licituds de subvenció s’adreçaran a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la manera de presentar-les es determinarà en cada convocatòria.

– Una vegada presentada la sol·licitud amb la corresponent documentació la instrucció del procediment de tramitació dels expedients serà duta a terme per la subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, innovació i tecnologia.

– En el supòsit que les sol·licituds no reunisquen els requisits exigits o la documentació presentada no siga la preceptiva, es requerirà per escrit a les persones sol·licitants perquè en un termini de 10 dies procedisquen a esmenar o acompanyar la documentació d’acord amb el que s’ha requerit, amb indicació expressa que, si així no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud de subvenció, prèvia resolució, d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

– L’òrgan instructor pot requerir la persona sol·licitant informació més ampliada, i efectuar les actuacions que considere necessàries per a la determinació i comprovació de dades, tot això als efectes d’una adequada tramitació del procediment fins a la seua resolució.

– L’òrgan instructor, una vegada haja comprovat que les sol·licituds compleixen els requisits, elaborarà la proposta de resolució a l’òrgan competent per a la seua resolució.
Les sol·licituds d’ajudes les resoldrà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de producció ecològica, a partir de la proposta prèvia de l’òrgan instructor.

– Contra la resolució esmentada es podran interposar els recursos pertinents, que s’indicaran en la resolució mateixa.

Recursos que procedixen contra la resolució

Es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant de la Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en el termini d’un mes comptat des de l’endemà que es publique, o impugnar-se directament davant de l’orde jurisdiccional mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valènciana en el termini de dos mesos des de l’endemà que es notifique, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Com es tramita telemàticament? Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18688

Tramitació

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, encara que no hi estiguen obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL .

Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana.

Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà a la persona interessada perquè l’esmene presentant-la per la via electrònica.

Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga.

Els tràmits que s’efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s’arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va el meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Informació complementària

Seran despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control o certificació abonades pels beneficiaris al Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valènciana en l’exercici corresponent a la convocatòria.

Podran ser persones beneficiàries de l’ajuda les persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 de l’Orde 30/2010, de 3 d’agost de 2010 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valènciana.

Obligacions

– Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 i l’article 34 de l’Orde 30/2010, de 3 d’agost de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valènciana (CAECV).
– Estar al corrent, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, en el compliment de les seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
– Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent, així com qualsevol altra de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes, aportant tanta informació com li siga requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. Així mateix, s’hauran de sotmetre als controls sobre el terreny i a posteriori que ha de dur a terme l’òrgan competent.
– Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
– Comunicar a l’òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l’expedient, la sol·licitud i/o obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d’aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d’altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagueren motivat la concessió de l’ajuda, s’efectuen durant la tramitació de l’expedient, aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació que s’haja donat als fons percebuts.
– Presentar, si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, amb la indicació de l’import, l’organisme, la data de concessió i el règim d’ajudes en què s’empara, o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.
-Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan procedisca d’acord amb el que establixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
-Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada serà l’establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’establixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valènciana, en el marc de l’I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020 (DOGV núm. 8166, de 09/11/2017).

– Resolució de 14 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valènciana, en el marc de l’I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020 (DOGV núm. 8172, de 17/11/2017).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre 29/2017, de 6 de novembre (bases generals)

Vegeu la Resolució de 14 de novembre de 2017

Més info: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18688