HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valènciana
29 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  TECG – Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària en la Comunitat Valènciana

  Objecte del tràmit

  Es convoquen subvencions per a les cooperatives agroalimentàries immerses en un procés d’integració, a fi de contribuir al desenrotllament del sector cooperatiu agroalimentari valencià, reforçar la seua posició en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat interior com a exterior, i potenciar el seu nivell de competitivitat.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives agroalimentàries resultants d’un procés de fusió, o les cooperatives de segon grau, grups cooperatius, o societats mercantils constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

  Les cooperatives agroalimentàries que s’integren en qualsevol de les entitats resultants descrites en el paràgraf anterior, d’acord amb el que establix el Pla d’Integració.

  Les entitats beneficiàries hauran de tindre la seua seu social i desenrotllar l’activitat cooperativizada amb els seus socis, totalment o parcialment, en algun dels municipis de la Comunitat Valènciana.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentLa quantia de la subvenció no podrà superar el 50% del gasto subvencionable. Igualment, no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals

  El règim de subvencions s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352 de 24.12.2013).

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici de 2017 serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8093, de 27/07/2017.

 • Què s’ha de presentar?1) Sol·licitud de subvenció degudament omplida, que comportarà:
  – autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats d’estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, excepte oposició expressa,
  – declaració responsable que acredite el compliment, o si és el cas l’exempció, de la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, en els termes que preveu l’article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures per al foment d’ocupació de persones discapacitades,
  – compte bancari per la qual es desitja cobrar l’ajuda,
  – declaració responsable de què l’entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
  – declaració responsable d’ajudes rebudes o sol·licitades per als gastos subvencionables continguts en la sol·licitud,
  – declaració responsable d’altres ajudes de minimis concedides o sol·licitades en l’exercici corrent i en els dos anteriors.

  2) Certificació sobre els òrgans de govern i representació de l’entitat en vigor, així com que l’òrgan competent segons els seus estatuts, ha acordat la sol·licitud d’esta ajuda.

  3) Còpia del CIF de la persona jurídica sol·licitant.

  4) Còpia dels comptes anuals de l’últim exercici tancat, així com certificat de la seua aprovació i inscripció en el registre públic que siga preceptiu.

  5) Pla d’integració que incloga almenys la informació següent:

  a) Identificació de l’entitat resultant de la integració, amb indicació de les persones membres de l’òrgan d’administració i entitats sòcies participants, el volum de negoci aportat per cada una i delimitant la zona geogràfica d’actuació.

  b) Objectius perseguits, actuacions previstes i cronograma d’actuació. Descripció de l’activitat que es durà a terme, en la qual s’indicarà la ubicació de la seu social de l’empresa, lloc en què es realitzaran les inversions i desenrotllarà l’activitat, les activitats exercides fins a la data, el personal que promou l’actuació, amb indicació de la formació que posseïx en la matèria, així com el personal assalariat del que es disposa.

  c) Estudi de viabilitat socioeconòmica de l’activitat a desenrotllar. S’haurà d’incloure una previsió d’ingressos i gastos de l’entitat resultant, durant els 3 anys posteriors a la integració, amb especificació del sector d’activitat i volum de la mateixa en unitats físiques.

  d) Inversions que hagen de ser dutes a terme, tant per l’entitat resultant com per les cooperatives sòcies. En el cas de reestructuració productiva derivada del procés d’integració, s’haurà d’especificar i valorar la inversió que s’ha d’escometre.

  e) Estimació del pressupost del procés, d’acord amb el desglossament de gastos subvencionables recollits en la base quarta.

  6) Gastos previstos agrupats per partides pressupostàries, protegits per factures proforma o pressupostos, amb indicació de les característiques tècniques, si és el cas, i termini d’execució.

  7) Autobaremació tenint en compte els criteris a aplicar per a la selecció d’operacions establits en la base octava. S’haurà d’aportar documentació justificativa dels mèrits al·legats.

  8) Escriptura de constitució de l’entitat resultant de la integració i estatuts actualitzats, inscrits en el registre corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D’AJUDES PER A LA INTEGRACIÓ COOPERATIVA AGROALIMENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT – AJUDES PER A LA INTEGRACIÓ COOPERATIVA AGROALIMENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  – El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  – L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció, és el Servici d’Estructures Agràries i Cooperativisme, que estudiarà l’adequació dels gastos per als quals se sol·licita subvenció, als requisits establits en les bases reguladores, després de la qual cosa emetrà un informe tècnic de subvencionalitat. El dit informe serà posat a disposició de la Comissió de Valoració.

  – Les sol·licituds seran avaluades per un òrgan col·legiat de tres membres: la Comissió de Valoració. Els seus components seran nomenats per la persona titular de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, entre el personal que preste serveis, i establirà qui ostentarà la presidència i secretaria de la Comissió

  – La Comissió de Valoració aplicarà el barem de les bases reguladores a les sol·licituds que hagen obtingut informe tècnic de subvencionalitat favorable.

  – Correspon a la persona titular de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la resolució dels expedients, a proposta de la Comissió de Valoració.

  – S’establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds comptats a partir de la publicació de la convocatòria, i s’entendran desestimades les subvencions no resoltes de forma expressa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament podran fi a la via administrativa. Contra elles, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que els haguera dictat, en el termini d’un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

 • Com es tramita telemàticament?Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14542

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=14542, és a dir, des d’este mateix tràmit.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “estat del tràmit”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d’altres persones físiques o jurídiques, s’haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d’entitat (si és persona jurídica).

 • Informació complementària* CONCEPTES SUBVENCIONABLES
  1. Seran subvencionables els gastos amortitzables i d’inversió, recollits en el Pla d’Integració, d’acord amb el detall següent: inversions materials, com construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d’equip, elements mòbils i programes informàtics. Quant als gastos amortitzables, es podran considerar els gastos de constitució de la nova entitat i d’assessoria per a la preparació del projecte d’integració i de la inversió auxiliable.

  2. Seran subvencionables els gastos corrents de gestió generats per la integració, recollits en el Pla d’Integració, que incloguen els conceptes següents:

  a) Lloguer d’immobles destinats a oficines, així com material consumible.

  b) Servicis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d’aigua i neteja de locals.

  c) Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d’auditories.

  d) Retribucions del personal tècnic, d’administració i direcció, directament relacionat amb el projecte, incloent-hi els gastos de formació necessaris per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables, els gastos de personal derivats de l’adequació de les plantilles laborals, a la situació resultant després de la integració.

  e) Dietes i gastos de viatge relacionats amb el procés d’integració, inclòs el lloguer de vehicles.

  f) Gastos d’amortització dels actius que siga necessari desinvertir a causa de la integració, que hauran d’estar avalats per l’informe d’auditoria corresponent.

  Criteris de valoració

  1. El barem a aplicar per a la selecció d’entitats beneficiàries, constarà dels següents criteris de priorització següents, que seran acumulatius:
  1r) Pel tipus d’entitat resultant del procés d’integració
  segons les lletres a, b, c i d de la base segona d’esta orde:
  – Fusió: 10 punts.
  – Cooperativa de segon grau: 5 punts.
  – Grup cooperatiu: 5 punts.
  – Societat mercantil: 5 punts.
  2n) Pel nombre de cooperatives agroalimentàries que estiguen
  immerses en el procés d’integració:
  – Més de 10 cooperatives: 10 punts.
  – Entre 6 i 9 cooperatives: 8 punts.
  – Entre 3 i 5 cooperatives: 6 punts
  – Menys de 3 cooperatives: 4 punts.
  3r) En relació amb la incorporació de jóvens (que no hagen complit els 41 anys en el moment de la sol·licitud d’ajuda) al Consell Rector o òrgan de govern:
  – Quan dos o més dels seus integrants siguen jóvens: 3 punts.
  – Quan un dels seus integrants siga jove: 2 punts.
  4t) En relació amb la incorporació de dones al Consell Rector o òrgan de govern:
  – Quan dos o més dels seus integrants siguen dones: 3 punts.
  – Quan una dels seus integrants siga dona: 2 punts.
  5é) En relació amb la qualificació dels membres del Consell Rector o Òrgan de Govern:
  – Quan dos o més dels seus integrants siguen titulats universitaris:
  4 punts.
  – Quan un dels seus integrants siga titulat universitari: 3 punts.
  – Quan dos o més dels seus integrants tinguen un diploma de formació professional: 2 punts.
  – Quan un dels seus integrants tinga un diploma de formació professional: 1 punt.
  En cas de posseir dos o més diplomes, només serà computable el de major nivell acadèmic.

  Sancions

  El règim sancionador serà l’establit en el títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Ordre 15/2017, de 16 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s’establixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8093, de 27/07/2017).
  – Resolució de 14 de juliol de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims, i es convoca per a l’any 2017, la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8093, de 27/07/2017).
  – Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca, per a l’any 2017, la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 8093, de 27/07/2017).

  Llistat de normativa

  Vegeu l’Ordre 15/2017, de 16 de maig

  Vegeu la Resolución de 14 de julio de 2017

  Vegeu l’extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2017

Més info