HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
TECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017
25 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmitTECG- Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, a realitzar en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2017.

  Objecte del tràmit

  Convocar els exàmens de mariner pescador a realitzar durant 2017 en l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

  CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2017:
  – 15 de maig
  – 12 de juliol
  – 12 de setembre
  – 19 de desembre

  CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES:
  Excepcionalment es podran convocar proves d’aptitud extraordinàries en dates diferents de les indicades anteriorment quan el nombre d’interessats en estes així ho justifique.

  NOTA:
  Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial Decret 36/2014, podran sol·licitar l’expedició del corresponent títol professional.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsLes persones físiques interessades a realitzar les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador i que reunisquen els requisits corresponents.

  Requeriments

  – Ser major de 16 anys.
  – Posseir l’aptitud física que permeta l’exercici de l’activitat d’acord amb la legislació vigent.

 • TaxesTaxes 2017:Model 046-9837 – Taxa de l’Institut Politècnic Marítimopesquer.

  LEGISLACIÓ APLICABLE: Arts. 216 a 220 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat (texto refós de la Llei de Taxes de la Generalitat)

  – Expedició de certificats: 2,26 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9837

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentacióLes dates de matriculació para cada un dels exàmens són les següents:

  Data d’examen: 15/05/2017 – Data de matriculació: 2, 3, 4 i 5 de maig
  Data d’examen: 12/07/2017 – Data de matriculació: 26, 27, 28 i 29 de juny
  Data d’examen: 12/09/2017 – Data de matriculació: 24, 25, 26 i 27 de juliol
  Data d’examen: 19/12/2017 – Data de matriculació: 27, 28, 29 i 30 de novembre

 • On s’ha d’anar?Presenciala) En els registres dels òrgans administratius al qual es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en este últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s’indica a continuació.

  INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM-PESQUER DEL MEDITERRANI
  MOLL PESQUER, S/NVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965280020
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL – CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654

 • Què s’ha de presentar?– Sol·licitud de matrícula.
  – Certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament de l’ISM en vigor (obligatori per a majors de 50 años) o declaració responsable de posseir l’aptitud física que permeta l’exercici de l’activitat.
  – Còpia del DNI/NIE.
  – Justificant del pagament de la taxa. Els beneficiaris d’exempcions o bonificacions de la taxa presentaran l’acreditació corresponent.
  – Justificant del pagament del segur.Impresos associats

  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D’APTITUD DE MARINER PESCADOR A REALITZAR EN L’INSTITUT POLITÈCNIC MARÍTIM PESQUER DE LA MEDITERRÀNIA

 • Com sol·licitar-ho?Passos– El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud junt amb la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i haurà de dirigir-se a l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani a Alacant.

  – Les persones que presenten la documentació en un registre diferent del de l’Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani hauran d’enviar una còpia de la documentació degudament registrada per fax o per correu electrònic al dit Institut.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Com es tramita telemàticament?Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18654Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18654.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l’interessat perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “estat del tràmit”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

 • Informació complementàriaSegons disposa el punt 2 de l’article 4 del Decret 169/2016, d’11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’ensenyament per a l’obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valènciana, periòdicament l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani realitzarà proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador, recollits en l’annex d’este decret.* CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS:
  En l’annex III del Decret 169/2016, d’11 de novembre, s’establixen les matèries sobre les quals versarà l’examen teoricopràctic per a l’obtenció del títol de mariner pescador.

  * DESENROTLLAMENT DE LES PROVES I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

  1.- EXAMEN TEÒRIC: APARTAT I NOMBRE DE PREGUNTES
  – Concepte, coneixement i denominació dels diversos elements i equips del barco: 10 preguntes
  – Govern del barco, servicis de sentinella i guàrdia: 10 preguntes
  – Operacions de càrrega i descàrrega: 5 preguntes
  – Maniobres del barco en port: 5 preguntes
  – Maneig i manteniment: 5 preguntes
  – Seguretat i salut en les faenes de pesca: 5 preguntes
  – Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura: 5 preguntes
  – Protecció del medi marí i els seus recursos : 5 preguntes
  TOTAL: 50 preguntes

  Per a obtindre la qualificació d’APTE caldrà respondre correctament almenys 35 de les qüestions plantejades (70%) (15 fallades). Les preguntes no contestades compten com a fallades. Les fallades no resten.

  2.- EXAMEN PRÀCTIC:
  Per a accedir a l’examen pràctic cal haver obtingut la qualificació d’APTE en l’examen teòric.
  El candidat haurà de realitzar CINC exercicis proposats pel professor d’entre els set que figuren a continuació, s’hauran de realitzar amb seguretat i rapidesa. S’obtindran els punts següents en cada un dels exercicis pràctics proposats:
  – Pràctica: realitzar quatre nucs proposats pel professor (puntuació= 0,5 x 4 = 2 punts)
  – Pràctica: abossar un cap o fil d’aram (puntuació= 2 punts)
  – Pràctica: amarratge a bita, cornamusa o serreta i comprensió d’expressions comunes utilitzades durant les maniobres (puntuació=1 x 2 = 2 punts)
  – Pràctica: preparació d’una gassa per costura amb un cap (puntuació= 2 punts)
  – Pràctica: preparació d’una gassa amb serretes en fil d’aram (puntuació= 2 punts)
  – Pràctica: empalmar dos caps (puntuació= 2 punts)
  – Pràctica: mesurar el diàmetre d’un fil d’aram amb un peu de rei (puntuació= 2 punts)
  Per a obtindre la qualificació d’APTE caldrà obtindre una puntuació mínima de cinc punts amb la realització dels cinc exercicis previstos.

  NOTA FINAL: per a obtindre la qualificació final d’APTE cal obtindre la qualificació d’APTE tant en la part teòrica com en la pràctica.

  * EL HORARI DE LES PROVES, EL DESENROTLLAMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS EXIGITS, LES CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES, SI ÉS EL CAS, AIXÍ COM LA RESTA DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER AL NORMAL DESENROTLLAMENT DE LES PROVES estaran a disposició dels interessats amb la suficient antelació en:
  – Les direccions territorials de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a Alacant, València i Castelló.
  – En l’Institut Politècnic Marítimopesquer del Mediterrani a Alacant.
  – http://mestreacasa.gva.es/web/0300200700

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa– Reial Decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer (BOE núm. 41, de 17/02/2014).
  – Decret 169/2016 , d’11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’ensenyança per a l’obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 7921, de 21/11/2016).
  – Resolució de 10 de maig de 2017, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural , per la qual s’aproven les convocatòries ordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador a realitzar en l’Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani durant l’any 2017.

  Llistat de normativa

  Vegeu el Reial Decret 36/2014, de 24 de gener

  Vegeu el Decret 169/2016, d’11 de novembre

  Vegeu la Resolució de 10 de maig de 2017

Més info