HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
TECG – Finançament per a operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020.
11 juliol, 2017
 • Què es pot sol·licitar?Nom del tràmit

  TECG – Finançament per a operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  Selecció i tramitació de les inversions que presenten les comunitats de regants de la Comunitat Valènciana per al seu finançament parcial i construcció d’obres de modernització de regadius, per part de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), a l’empara del PDR-CV 2014-2020, segons queda recollit en l’annex d’esta orde.

  Les inversions que es proposen tindran per objecte la construcció d’infraestructures de reg d’entre les descrites en l’apartat 1 “Descripció del tipus d’operació” de l’operació 4.3.1 “Inversions en infraestructures públiques de regadiu” del PDR-CV 2014-2020.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitants

  Comunitats de regants de la Comunitat Valènciana que tinguen reconeguts els seus drets de reg per la confederació hidrogràfica corresponent.

  Requeriments

  Complir amb totes les condicions d’admissibilitat establides en el PDR-CV 2014-2020 en desplegament dels articles 45 i 46 del Reglament (UE) núm. 1305/2013:

  a) Declaració d’impacte ambiental favorable, si cal;
  b) Coherència amb la planificació hidrològica i amb la Directiva marc de l’aigua. L’Administració sol·licitarà una certificat a l’organisme de conca sobre els esmentats extrems;
  c) Existència o implantació de sistemes de mesurament de l’ús de l’aigua;
  d) Obres d’interés general protegides per un Pla d’obres aprovat per ordre de la conselleria amb competència en matèria d’infraestructures hidràuliques de regadiu;
  e) Actuacions en zones regables preexistents;
  f) Obres de modernització de regadius susceptibles de generar un estalvi potencial d’aigua, com a mínim, del 10%, d’acord amb els paràmetres tècnics de la instal·lació o infraestructura existent;
  g) Si la inversió afecta masses d’aigua subterrània o superficial l’estat de la qual, d’acord amb el corresponent Pla hidrològic de conca, ha sigut qualificat com a inferior a bo per raons quantitatives o està qualificat com a desconegut, s’ha de garantir una reducció efectiva del consum d’aigua de, com a mínim, el 50% de l’estalvi potencial;
  h) Les condicions d’estalvi d’aigua no s’apliquen a les inversions per a la construcció de basses o depòsits de reg, a les inversions destinades a l’ús d’aigua depurada ni a les inversions en instal·lacions de reg que milloren l’eficiència energètica.

  A més per a poder ser beneficiari haurà de complir els requisits disposats en l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentEl cost total final de les operacions projectades seran finançades en un 70% per aportació pública, que correspon al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i a la Generalitat , i en un 30% per aportació de les comunitats de regants, i s’establirà el límit màxim de l’aportació pública en 2.500.000 euros per operació. L’excés a la dita aportació pública que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la mateixa comunitat de regants.

  El cost total inicial de l’obra serà la suma del preu base de licitació dels contractes tant de l’obra hidràulica com de les assistències tècniques a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.

  El cost total final susceptible de ser finançat amb aportació pública, comprendrà el cost final del contracte d’obra inclosa la liquidació final i els contractes d’assistències tècniques a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. S’exclouen de finançament públic els modificats d’obra que seran assumits íntegrament per les comunitats de regants.

  Així mateix, quedaran exclosos del cost total final de l’obra a finançar, els honoraris de projecte, drets de visat, taxes, pagament de llicència i la compra o expropiació de terrenys o qualsevol altre que no es referisca a l’obra hidràulica, excepte les assistències tècniques a la direcció d’obra i a la coordinació de seguretat i salut, que sí que seran finançables.

  Una vegada informat el projecte pel Servei de Supervisió de Projectes, serà aprovat per la direcció general competent en matèria de regadius i es comunicarà a la comunitat de regants l’import del cost total inicial de l’obra que li correspondrà ingressar, en el termini de tres mesos, com a liquidació provisional, en el número de compte de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) que es proporcionarà en la convocatòria de sol·licituds. L’ingrés haurà de produir-se en tot cas abans del 30 de juny de 2019. L’incompliment dels dits terminis determinarà que es deixe sense efecte la resolució d’admissió de la corresponent comunitat de regants, així com de totes les actuacions precedents i a la selecció de la següent sol·licitud, segons s’estableix en el paràgraf 4 de l’apartat seté.

  La Comunitat de Regants assumirà íntegrament els sobrecostos de l’obra deguts a modificats d’aquesta. Si com a conseqüència d’un modificat la Comunitat de Regants haguera d’aportar més diners que l’aportat com a liquidació provisional, es demanaria el seu consentiment a través del tràmit d’audiència previst en l’article 82 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si és el cas l’ingrés es realitzarà abans de la firma del nou certificat de viabilitat.

  Finalitzades les obres es procedirà a la seua liquidació definitiva, segons allò que ha sigut aportat per la Comunitat de Regants i el cost total final de l’obra susceptible de finançament públic descrit en l’apartat quart de l’annex, i es procedirà a la devolució a la comunitat de regants o, si és el cas, al pagament per part d’aquesta dels saldos resultants de la liquidació definitiva. La gestió d’aquests recursos es regularan basant-se en el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

 • Quan s’ha de sol·licitar?Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana núm. 8079 de 07/07/2017.

  Inici

 • On s’ha d’anar?Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18548

 • Què s’ha de presentar?a) Memòria tècnica i, si és el cas, projecte definitiu firmat per un tècnic competent en la matèria, en la qual es descriguen i valoren les obres a executar. Tant en la memòria com en el projecte hauran de figurar dos annexos en què es justifique clarament l’estalvi potencial d’aigua i d’energia previst, de manera que es puguen avaluar els criteris de baremació b) i f) de l’apartat sext, punt 3. Així mateix en el cas d’incloure’s fertirrigació comunitària, es presentarà un annex explicatiu del pla de fertirrigació compatible amb la producció ecològica.
  – L’annex de justificació de l’estalvi potencial d’energia haurà d’incloure el diagnòstic dels punts dèbils de menor eficiència de les obres i instal·lacions de la comunitat de regants i proposar així les solucions de millora energètica, d’acord amb el Protocol d’Auditoria Energètica en Comunitats de Regants de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia). Les solucions de millora energètica han de ser incorporades en el projecte definitiu. L’annex ha de descriure la situació de partida i la final una vegada executades les obres.
  – L’annex de l’estalvi potencial d’aigua previst ha de justificar el compliment dels punts f) i g) de l’apartat segon, punt 1, referent a les condicions d’admissibilitat de les inversions, excepte en el cas de les excepcions recollides en el punt h) del mateix apartat segon, punt 1.
  – L’annex del pla de fertirrigació comunitària, en el cas de les inversions que la recullen, detallarà la compatibilitat de l’aplicació de la fertirrigació col·lectiva amb la pràctica de l’agricultura ecològica de manera que la dita producció ecològica puga ser realitzada per aquells agricultors que ho desitgen.

  b) Documentació que acredite els drets de reg de l’entitat, és a dir, concessió d’aigua o inscripció expedida per la Confederació Hidrogràfica corresponent.

  c) Certificat d’acord de la Junta General, expedit pel secretari amb vist i plau del president, per a presentar la sol·licitud de finançament de les inversions i acceptar els compromisos corresponents, facultats de representació, termini d’execució de les obres i acceptació de les bases establides en la present orde.

  d) Acreditació de la superfície de producció ecològica, si és procedent.

  e) Compromís de dos o més comunitats de regants per a construcció d’instal·lacions d’ús en comú, si és procedent.

  f) Relació d’obres executades o en execució per les distintes administracions competents en matèria agrària.

  g) Relació d’obres subvencionades per les distintes administracions competents en matèria agrària.

  h) Declaració de no haver rebut altres ajudes per al mateix fi.

  No s’admetran projectes que incloguen obres diferents de les sol·licitades ni un pressupost d’obra superior al que figure en la memòria.

  Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s’adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a este procediment es podrà fer a través de l’enllaç que apareix al final del document.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D’AJUDA A LA INVERSIÓ EN OPERACIONS DE MODERNITZACIÓ DE REGADIUS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 • Com sol·licitar-ho?Passos

  -Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

  -La instrucció dels expedients s’iniciarà en la corresponent direcció territorial de la conselleria, on es rebrà la sol·licitud i es completarà l’expedient, per a la seua tramesa a la direcció general competent en matèria de reg.

  -En la resolució que dicte la Direcció General s’efectuarà la declaració dels projectes com a obres d’interés general de la Comunitat Valènciana.

  -La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en funció de la dimensió funcional i econòmica de l’obra a subvencionar, decidirà el caràcter anual o plurianual de la subvenció. Les anualitats futures quedaran condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.

  -S’estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorregut el dit termini no s’ha emés la corresponent resolució.

  -Correspondrà a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la resolució dels expedients de concessió, a proposta de la direcció general competent en la matèria, com a òrgan instructor, i d’acord amb la proposta d’una comissió.

  -La resolució, tant expressa com presumpta, posen fi a la via administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

 • Com es tramita telemàticament?Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18548

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18548 .

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana, i es podrà utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre aquests el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valènciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l’esmene a través de la seua presentació electrònica. Amb aquesta finalitat, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l’esmena.

  Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic hauran d’anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siguen procedents.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat Com va el meu-> Sol·licituds en creació
  (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

 • Informació complementàriaAUTORITZACIÓ CONSULTA DADES FISCALS

  D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d’identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d’estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d’indicar-ho expressament en el formulari, i queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  DESPESES SUBVENCONABLES

  Les següents inversions en infraestructures públiques de regadiu incloses en el PDR-CV 2014-2020:

  -Reutilització per a reg d’aigües depurades.
  -Dessalinització d’aigües depurades.
  -Instal·lacions de reg localitzat.
  -Automatització de xarxes.
  -Fertirrigació comunitària. La inclusió d’inversions en fertirrigació comunitària es considerarà sempre que la fertirrigació col·lectiva no comprometa la pràctica de la producció ecològica d’aquells agricultors que l’apliquen.
  -Millora de xarxes primàries.
  -Increment de capacitat d’embassament.
  -Reg de suport a cultius tradicionals de secà.
  -Millora per mitjà de revestiment o entubat de llits de reg.

  Queden excloses les inversions en l’interior de les parcel·les o les sol·licitades per entitats no constituïdes en comunitats de regants.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds presentades que reunisquen totes les condicions d’admissibilitat seran valorades per una comissió integrada per la persona titular de la subdirecció general amb competències en regadiu, la persona titular del servei responsable de la mesura i una persona tècnica de la direcció general competent en matèria de regadius.

  En primer lloc, aquelles sol·licituds que complisquen un o més dels criteris de preferència establits en el PDR-CV 2014-2020, arreplegats en el punt 2, s’ordenaran de major a menor puntuació, d’acord amb el barem acumulatiu indicat a continuació en el punt 3.

  2. Criteris de preferència establits en el PDR-CV 2014-2020:

  a) Sol·licituds de comunitats l’àmbit territorial de les quals estiga inclòs en zones clarament deficitàries en recursos hídrics, bé per la seua escassetat o bé per la pèrdua de qualitat de l’aigua de reg per fenòmens d’intrusió marina.

  Als efectes d’aquest procés de selecció es consideren zones clarament deficitàries les que s’hagen establit pel corresponent pla de conca, per tractar-se del document que estableix la planificació hidrològica, i resultarà vinculant el seu contingut.

  b) Sol·licituds que es referisquen a la instal·lació de sistemes de reg localitzat de suport a cultius tradicionals de secà, en municipis de l’interior de la Comunitat Valènciana, situats en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, previstes en l’article 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 i arreplegues en el PDR-CV 2014-2020.

  c) Sol·licituds de dos o més comunitats de regants que es comprometen a la construcció d’infraestructures de reg per al seu ús en comú i que siguen coherents amb la planificació hidrològica i amb la Directiva marc de l’aigua.

  d) Sol·licituds que es referisquen a l’aprofitament per a reg d’aigües residuals depurades. Només es consideraran les sol·licituds de comunitats de regants que siguen titulars d’una concessió d’aigües depurades inscrita en el registre de la corresponent confederació hidrogràfica.

  Obligacions

  -Llei de la Generalitat Valènciana 7/1986, de 22 de desembre, sobre la utilització d’aigües per a reg (DOGV núm. 493, de 24/12/1986).

  -Decret 47/1987, de 13 d’abril, del Consell de la Generalitat Valènciana, pel qual es desplega la Llei 7/1986, de 22 de desembre, sobre utilització d’aigua per a reg (DOGV núm. 581, de 7/5/1987).

  -Llei 8/2002, de 5 de desembre de 2002, d’ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 4396, d’11/12/2002).

  -ORDRE de XX de XXX de 2017, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es regula el procés de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valènciana interessades en el finançament d’operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020.

  Sancions

  La falta de compliment de les obligacions per part de les comunitats de regants serà causa de reintegrament segons l’article 37 de la Llei general de subvencions.

  Enllaços

  Aportació de documentació o esmena d’un expedient existent de sol·licitud d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

 • Fonts jurídiques i/o documentalsNormativa

  – Llei de la Generalitat Valènciana 7/1986, de 22 de desembre, sobre la utilització d’aigües per a reg (DOGV núm. 493, de 24/12/1986).
  – Decret 47/1987, de 13 d’abril, del Consell de la Generalitat Valènciana, pel qual es desplega la Llei 7/1986, de 22 de desembre, sobre utilització d’aigua per a reg (DOGV núm. 581, de 7/5/1987).
  – Llei 8/2002, de 5 de desembre de 2002, d’ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valènciana (DOGV núm. 4396, d’11/12/2002).
  – Orde 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es regula el procés de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valènciana interessades en el finançament d’operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020.
  – Resolució de 30 de juny de 2017, del director de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valènciana interessades en el finançament d’operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenrotllament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020 (DOGV núm. 8079, de 07/07/2017).
  – Extracte de la resolució de 30 de juny de 2017, del director de l’Agència Valènciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de selecció d’inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valènciana interessades en el finançament d’operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desevolupament rural de la Comunitat Valènciana 2014-2020 (DOGV núm. 8079, de 07/07/2017).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 30 de juny de 2017

  Vegeu l’Extract de la resolució de 30 de juny de 2017

Més info