HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.
15 febrer, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

EAUTOM 2018. Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.

Objecte del tràmit

Fomentar l’emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d’adopció.

EXCLUSIONS:
– No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
– Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de bens i autònomes col·laboradores.

Requeriments

1.- La contractació s’ha d’efectuar a partir de l’1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
2.- La persona contractada ha d’haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
3.- La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l’equivalent en el cas de les parelles de fet.

EXCLUSIONS I INCOMPATIBLITATS

1.- Aquestes ajudes se sotmeten al règim de mínimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es podran concedir a empreses dels sectors següents:
a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l’annex I del Tractat).
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
c.1) quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d’aquesta es repercutisca en els productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l’exportació a països tercers o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i a l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.
2. L’aplicació d’aquest règim suposa que l’import total de les ajudes de mínimis concedides a una única empresa (s’entendrà per única empresa la definició establida en l’apartat 2 de l’article 2 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa duga a terme per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l’import total de les ajudes de mínimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
3. Les ajudes de mínimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió es podran acumular amb les ajudes de mínimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Es podran acumular amb ajudes de mínimis concedides d’acord amb altres reglaments de mínimis fins al límit màxim pertinent que estableix l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió.
4. Les ajudes de mínimis no s’acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb una ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de mínimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni es puguen atribuir a costos subvencionables específics es podran acumular amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió adoptats per la Comissió.
5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d’una declaració responsable sobre altres ajudes de mínimis (subjectes a aquest o altres reglaments de mínimis) concedides al beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs. Així mateix es requerirà la presentació d’una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o alguna ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013, de la Comissió.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

QUANTIA:
1. L’import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l’apartat 1 s’incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

PAGAMENT:
La liquidació de la subvenció s’efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

TERMINI TANCAT. CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ EN EL DOGV

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

On s’ha d’anar?

Presencial

– Únicament, per a les persones físiques que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l’Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

– Als registres dels òrgans administratius del SERVEF.

Tot això, sense perjudici de poder presentar-la en la resta de llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – VALÈNCIA
AV. DE L’OEST, 36Ver plano
46001 València
Tel: 012
REGISTRE GENERAL DEL SERVICI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
46004 València
Tel: 96389160
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 964858650
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – ALACANT
C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19150

Què s’ha de presentar?

1.- Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent:
a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitja d’un representant, una acreditació de la representació.
b) Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
c) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica s’acompanyarà de dos exemplars.
d) Declaració responsable de les ajudes de mínimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (EU) 1407/2013 de la Comissió.
f) Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona contractada, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l’Ordre 18/2017.
g) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d’exclusió.
h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d’embaràs i de la data probable de part o una declaració d’idoneïtat del Consell d’Adopció de Menors de la Generalitat.
2.- Llevat que conste l’oposició expressa de la persona sol·licitant (en aquest cas haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF obtindrà per mitjà de la Plataforma autonòmica d’intermediació (PAI) i d’altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa a:
a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
b) Comunicació al Servei d’Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
c) Vida laboral de l’empresa, certificada per la Tresoreria general de la Seguretat Social.
d) Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
e) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
f) Si escau, un certificat o una resolució que acredite la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l’Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d’aquestes subvencions es troben disponibles en el apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D’AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

Com sol·licitar-ho?

Passos

– La instrucció correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’Ocupació del SERVEF.

– Després d’examinar les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

– En cada direcció territorial del SERVEF es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d’Ocupació o persona que designe per a la seua substitució que emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

– Les propostes de concessió es formularan a l’òrgan concedent per l’òrgan col·legiat per mitjà de l’òrgan instructor.

– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial del SERVEF corresponent.

– La resolució de concessió determinarà l’import concedit i incorporarà, si escau, les condicions, les obligacions i les determinacions accessòries a què s’haja de subjectar el beneficiari.

– La resolució contindrà informació de l’import previst de l’ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del caràcter de mínimis d’aquest,i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de sis mesos a comptar de l’endemà al de l’entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. En transcórrer el termini de sis mesos sense que s’haja dictat i notificat la resolució expressa. Es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud es podrà entendre desestimada.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i en contra d’aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà a la notificació de resolució, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de la Comunitat Valènciana, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19150

Tramitació

1. La sol·licitud (així com la documentació exigida) es presentarà preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i de la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l’adreça d’Internet esmentada.

2. Per a la tramitació telemàtica s’ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Informació complementària

Règim de substitució de les persones contractades:
1. Si durant el període de manteniment la persona treballadora causara baixa per discapacitat sobrevinguda, baixa voluntària, jubilació per motius d’edat, mort, o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent, podrà ser substituït en el termini d’un mes per una altra persona que reunisca els requisits establits en les lletres b i c del resolc quart, a fi de completar, el període de manteniment que quedara pendent de complir.
2. En el cas que la jornada o qualsevol altra circumstància de la persona treballadora substituta hagueren determinat una subvenció inferior a la concedida, procedirà el reintegrament de la diferència entre l’import de la subvenció concedida i el que haguera correspost si la persona substituta haguera sigut subvencionada inicialment, juntament amb els interessos de demora.
3. El termini establit per a la substitució no computarà a l’efecte de l’obligació de manteniment.

Criteris de valoració

1. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva,per a això es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja presentat en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria.
2. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no siga possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d’això, per dones. Si després d’aplicar aquests criteris l’empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de la sol·licitud més antiga i, si d’aquesta manera tampoc es resolguera l’empat, en funció del nombre d’expedient més baix.

Obligacions

a) Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió.
b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.
c) Comunicar al Servef l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
d) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valènciana, en el cas que l’entitat perceba durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que arriben com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
e) Aportar, en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment de l’activitat per compte propi, una declaració en el model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
f) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fondo Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s’han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l’operació, com es defineix en l’article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el que s’estima que puga tindre lloc al voltant de l’any 2025).

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de les sol·licituds.

AAportació de documentació a un expedient obert del SERVEF.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigida a l’emprenedoria (DOGV núm. 8138 de 29/09/2017).
– RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2018, les subvencions
destinades al programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre18/2017, de 28 de setembre.

Font: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19150