HORTALIMENTACIÓ
VALÈNCIA

search
Ajudes a persones desocupades que accedeixen a l’ocupació per mitjà de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors
15 febrer, 2018

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

EAUTOE 2018. Subvencions Foment de l’ocupació Foment de l’ocupació dirigit a l’Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixen a l’ocupació per mitjà de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Objecte del tràmit

Establir per a l’any 2018 subvencions en concepte de renda de subsistència a les persones desempleades que accedeixen a la seua ocupació a través d’activitat empresarial independent, per mitjà del seu establiment com a personal autònom o per compte propi en projectes innovadors.
La subvenció només es concedirà per a centres de treball que radiquen a la Comunitat Valènciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1.- Les persones desempleades, inscrites com a demandants d’ocupació en el corresponent centre Servef, que hagen iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2018 fins a l’1 d’octubre de 2018.
2.- S’entendrà com a personal treballador autònom o per compte propi aquell que realitze de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball, encara que utilitze el servei remunerat d’altres persones.
3.- Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i autònoms col·laboradors.

Requeriments

a) L’inici de l’activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se a partir de l’1 de gener de 2018. Es considerarà a aquests efectes com a data d’inici la que conste en el document de declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris (models 036 o 037).

b) L’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent haurà de ser prèvia a la presentació de la sol·licitud.

c) Romandre desempleat i inscrit com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici de l’activitat; així mateix no han d’haver figurat enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms, en els 6 mesos anteriors a l’inici d’aquella.

d) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix concepte.

e) Desenvolupar l’activitat de manera independent.

f) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valènciana.

EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

1.- Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:
a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l’annex I del tractat).
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
c.1) quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d’aquesta es repercutisca en els productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d’importats.

2. L’aplicació d’este règim suposa que l’import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s’entendrà per única empresa la definició establida en l’apartat 2 de l’article 2 del Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera l’import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d’acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.
4. Les ajudes de minimis no s’acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si la dita acumulació excedira la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió adoptats per la Comissió.
5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d’una declaració responsable sobre altres ajudes de minimis (subjectes a aquest o altres reglaments de minimis) concedides al beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs. Així mateix, es requerirà la presentació d’una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

QUANTIA:
1. L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:
a) Persones desempleades en general: 2.500 euros.
b) Persones desempleades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.
c) Persones desempleades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desempleades víctimes de la violència de gènere: 4.500 euros.
2. L’import establit en les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 s’incrementarà en 500 euros en cas de les dones.

PAGAMENT:
La liquidació de la subvenció s’efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i s’entregarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

TERMINI TANCAT. CONVOCATÒRIA PENDENT DE PUBLICACIÓ EN EL DOGV.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes per a la constitució en personal treballador autònom o professional per compte propi començarà a partir de l’endemà de publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valènciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

On s’ha d’anar?

Presencial

– Únicament, per a les persones físiques que, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l’administració de forma presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració:

– En els registres dels òrgans administratius del SERVEF:

Això, sense perjudici de poder presentar-la en la resta de llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – VALÈNCIA
AV. DE L’OEST, 36Ver plano
46001 València
Tel: 012
REGISTRE GENERAL DEL SERVICI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)
C/ NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
46004 València
Tel: 96389160
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – CASTELLÓ
C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 964858650
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEF – ALACANT
C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19120

Què s’ha de presentar?

1.- Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica per mitjà de representant, acreditació de la representació.

b) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la llei 38/2003, segons model normalitzat.

c) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s’ha d’acompanyar de dos exemplars.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos anteriors exercicis fiscals i durant l’exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap. A fi de comprovar que no se superen els límits de l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (EU) 1407/2013, de la Comissió.

f) Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valènciana.

g) Declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (mod. 036 o 37), o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; s’acreditarà la seua condició d’exercents per mitjà de certificat emés per l’AEAT en què consten les altes i les baixes en el Cens d’Obligats Tributaris.

i) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valènciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

j) Si és el cas, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà de sentència judicial o informe dels serveis socials públics o de la direcció general de la Generalitat competent en la matèria.

2.- Llevat que conste l’oposició expressa de la persona sol·licitant (i en aquest cas haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF demanarà a través de la plataforma autonòmica d’intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a l’efecte la informació relativa a:

a) La identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
b) La vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) La certificació positiva de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d’hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del fet que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) L’acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d’altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom.
e) La inscripció com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici de l’activitat.
f) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l’Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d’aquestes subvencions es troben disponibles en l’apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

Impresos associats

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ D’AJUDES DE MINIMIS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

[ANNEX I] OCUPACIÓ AUTÒNOMA

Com sol·licitar-ho?

Passos

– La instrucció correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’ocupació del SERVEF.

– Una vegada examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

– En cada direcció territorial del SERVEF, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d’ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que emetrà periòdicament informes en què concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

– Les propostes de concessió es formularan a l’òrgan concedent per l’òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor.

– La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial del SERVEF corresponent.

– La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.

– La resolució contindrà informació de l’import previst de l’ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

– El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos a comptar de l’endemà de l’entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. Transcorregut el termini de 6 mesos sense que s’haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre’s desestimada.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent Jutjat Contenciós Administratiu de la Comunitat Valènciana, de conformitat amb l’article 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19120

Tramitació

Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud preferentment de forma telemàtica a través de l’enllaç “Sol·licitud telemàtica” que hi ha associat a cada convocatòria en l’apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del Servef i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, utilitzant els impresos normalitzats localitzats en l’esmentada adreça d’internet.

Informació complementària

Criteris de valoració

1. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al qual es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’hagen presentat en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria.

2. En el cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional i, si no n’hi ha, per dones. Si després d’aplicar tals criteris l’empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d’aquesta manera tampoc es resolguera l’empat, en funció del número d’expedient més baix.

Obligacions

a) Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió.
b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que siguen requerides pel SERVEF.
c) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
d) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb allò que disposa l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valènciana, en el cas que l’entitat perceba durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros.
e) Aportar, en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment de l’activitat per compte propi una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
f) En tant que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses definitives de l’operació, tal com es defineix en l’article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (que s’estima que puga tindre lloc al voltant de l’any 2025).
g) Mantindre l’activitat per compte propi i l’alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d’efectes de l’alta en el dit règim. Durant el dit període no podran integrar-se en les estructures a què fa referència el punt 3 del resolc tercer de la convocatòria.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29/09/2017).
– Resolució de XX de XXXX de XXXX del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom (DOGV núm. XX de XX de XXXX).

Llistat de normativa

Vegeu l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre

Nota sobre l’informe relatiu al projecte innovador i de viabilitat tècnica, econòmica i financera: Podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial, per a l’elaboració gratuïta de l’informe i que podran consulta en el següent link:

 

Font:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19120